Rundskriv I-3/2003

Forskrift om miljørettet helsevern

Landets kommuner
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Departementene

Nr.

Vår ref

Dato

I-3/2003

03/02356 FHA/Rags

12.05.2003

RUNDSKRIV OM NY FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN

Bakgrunn

Helsedepartementet vil med dette rundskrivet informere om at forskrift om miljørettet helsevern ble fastsatt ved kgl. res. 25. april 2003 og trer i kraft 1. juli 2003. Forskriften er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven.

Forskrift om miljørettet helsevern er en del av regjeringens handlingsplan "Et enklere Norge" og vil erstatte 8 eldre landsdekkende forskrifter og samtlige lokale helseforskrifter med unntak av forskrift om begrensning av støy – tillegg til helseforskriftene for Oslo kommune 9. oktober 1974 nr. 2. Forskrift om miljørettet helsevern innebærer en modernisering og opprydning i regelverket.

Hovedinnholdet i ny forskrift

Forskriften er en generell forskrift som skal dekke de fleste områder innen miljørettet helsevern. Formålet med forskriften er å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, samt å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Forskriftens virkeområde er "private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen". Forskriften er en presisering og tydeliggjøring av kommunehelsetjenestelovens (khl) bestemmelser om miljørettet helsevern i § 1-4 og kapittel 4a. Forskriften pålegger ikke kommunene nye eller utvidede oppgaver.

Miljørettet helsevern har grenseflater mot andre sektorer og annet regelverk. Dette har i enkelte saker medført noe uklarhet. Helsehensyn skal etter forskriften så langt som

mulig ivaretas gjennom ordinære prosesser knyttet til planlegging og godkjenning av virksomheter og eiendommer. Det vises her til rådgivnings- og samarbeidsoppgavene som lokale helsemyndigheter har etter khl § 1-4 tredje ledd og forskriften § 5. De fleste beslutningene som har betydning for folks helse tas utenfor helsesektoren. Det vil derfor være svært viktig at den instans i kommunen som ivaretar oppgavene innen miljørettet helsevern, sørger for å bringe informasjon om helse og risikofaktorer videre til de relevante fagmyndigheter. Mulige helsekonsekvenser av et tiltak eller en plan, må synliggjøres så langt som mulig og bringes inn i plan- og beslutningsprosesser på et tidlig stadium. Dette vil gjøre det mulig å velge den løsningen som er best for befolkningens helse og trivsel.

Der det oppstår forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen, vil den instans i kommunen som ivaretar oppgavene innen miljørettet helsevern kunne gi pålegg etter khl kapittel 4a. På områder der andre myndigheter har gitt regelverk som fastsetter helsebegrunnede krav eller normer, skal det tas utgangspunkt i disse ved vurderingen av om forskriftens krav er oppfylt. Det vises til forskriften § 3 med merknader om forholdet til annet regelverk.

Det er et overordnet krav etter forskriften § 7 at virksomheter og eiendommer skal drives "på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe". Det overordnede kravet utfylles av mer spesifikke krav i §§ 8 – 10. Kravene som forskriften stiller til virksomheter og eiendommer er funksjonskrav som innebærer at virksomhetene kan finne hensiktsmessige løsninger innenfor forskriftens rammer. Det skal her tas utgangspunkt i krav og normer gitt av helsemyndighetene, eller helsebegrunnede krav eller normer gitt av andre myndigheter, ved vurderingen av hvorvidt forskriftens krav er oppfylt. Den ansvarlige for virksomheter og eiendommer skal etter § 12 føre internkontroll med at forskriftens krav blir oppfylt.

Forskrift om miljørettet helsevern har i § 14 en bestemmelse om meldepliktige virksomheter. Dette innebærer en forenkling ved at flere godkjenningsordninger erstattes av en meldepliktsordning. Asylmottak og hospitser, samt virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger pålegges med den nye forskriften en plikt til å utarbeide melding til kommunen innen 1. januar 2005. De øvrige virksomhetene har etter tidligere forskrifter enten melde- eller godkjenningsplikt, og behøver ikke sende melding med mindre virksomheten planlegger vesentlige utvidelser eller endringer. Meldeplikten vil gjøre kommunen bedre i stand til å ha oversikt over den risiko disse virksomhetene kan medføre.

Ny forskrift om miljørettet helsevern innebærer ikke endringer i forhold til de virksomheter som skal godkjennes eller meldes etter blant annet forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. og forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Disse forskriftene vil fortsatt gjelde.

Bestilling

Forskrift med merknader følger vedlagt, men kan også finnes på www.lovdata.no. Flere eksemplarer av dette rundskrivet I-3/2003 kan bestilles fra Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsavdelingen, Postboks 8169 Dep, 0034 Oslo. E-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no. Telefax: 22 24 27 86. Sosial- og helsedirektoratet utarbeider en veileder i miljørettet helsevern som kan finnes på www.shdir.no fra 1. juli 2003.

Med hilsen

Jon-Olav Aspås e.f.
ekspedisjonssjef

Ragnhild Spigseth
rådgiver