Rundskriv KSF 1/2003

Bestemmelser om uniformsanskaffelse, utskifting m.v

Rundskriv KSF 1 /2003
95/02745 D KHE/gek
22.01.2003

Bestemmelser om uniformsanskaffelse, utskifting m.v

Avtalen om poengberegningssystem for fengselsvesenet som ble inngått med virkning fra 01.01.1997 er bortfalt etter forhandlinger mellom Kriminalomsorgens sentrale forvaltning og de berørte tjenestemannsorganisasjonene. Poengberegningssystemet er avløst av et system der uniformseffektene erstattes ved behov og etter lokalt fastsatte kriterier. Det er ikke fastsatt overgangsordninger mellom gammel og ny ordning fordi tildeling av effekter etter behov antas å dekke den enkelte tjenestemanns faktiske behov for uniformseffekter i tjenesten.

Staten har ansvaret for at fastsatte uniformseffekter er tilgjengelig for alle faste og midlertidige tilsatte i kriminalomsorgen som utfører uniformert tjeneste. Anskaffet og fordelt materiell forblir statens eiendom med mindre annet blir bestemt.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har i Statens personalhåndbok (SPH) pkt 12.19 fastslått at uniformering av statstjenestemenn forutsettes fastsatt av det enkelte departement og underliggende institusjoner, men med Arbeids- og administrasjonsdepartementets godkjennelse.

2. Ansvarsforhold

Fengselslederen fastsetter uniformsoppsettet til den enkelte tjenestemann i forhold til deres tjenestefunksjon innenfor uniformsreglementets rammer. Videre kan det treffes bestemmelser om annen spesial- og tilleggsutrustning av godkjent type til bruk i kriminalomsorgen, dersom det er nødvendig for utførelse av tjenesten, herunder for eksempel for hundeførere. Politiets matrielltjeneste (PMT) vil utarbeide produktkatalog og nærmere retningslinjer for rutiner m.v.

3. Uniformsplikt

Personell i kriminalomsorgen har alminnelig plikt til å bære uniform som fastsatt for den aktuelle tjeneste, med mindre annet er bestemt. Personellet plikter å ta vare på utlevert matriell og forhindre unødig forringelse og slitasje. Bruk av uniform i utenomtjenestelige sammenhenger skal godkjennes av fengselslederen.

4. System for uniformsanskaffelse, utskiftning m.v

Personell som skal utføre tjeneste i kriminalomsorgen, skal være utstyrt med hensiktsmessig uniform i god stand til enhver tid og tilpasset den enkeltes tjeneste.

Fengselslederen fastsetter basisutrustning, som tildeles og beholdes i hele den enkeltes yrkesaktive periode. Utslitt/ødelagt materiell erstattes ved behov. Som egenandel skal personellet fornye enkelte uniformseffekter for egen regning i samsvar med SPH pkt 12.19. Bestilling av uniformseffekter skal skje etter rutiner og til tidspunkt fastsatt av PMT. Kriminalomsorgsregionene kan foreta anskaffelser innenfor tildelt ramme for uniformsanskaffelser som er tildelt PMT. Anskaffelser utover rammetildelingen må dekkes innenfor tildelt budsjett.

Fengselsaspiranter tildeles uniform ved skolestart.

4.2. Uniformsordningen

For å kunne håndtere uniformsbehov, materiell og budsjett m.v. må kriminalomsorgsregionene/fengselslederne utarbeide lokale retningslinjer. PMT kan bistå med å gi råd og veiledning vedrørende materiellplanleggingen.

Erstatning for effekter som er tapt eller skadet i forbindelse med utførelse av tjenesteoppdrag, reguleres av regler for tap og skade.

4.3. Egenandel

Fornyelse av følgende produkter er å betrakte som egenandel:

· Skjerf

· Luetrekk, TI

· Lue, vinter

· Skjorte, felt

· Jakke, regn, m/refleks

· Bukse, regn, m/refleks

· Hette, TII

· Kjeledress, vattert

· Hansker

· Sokker

Personellet plikter å inneha og vedlikeholde ovennevnte effekter for egen regning.

4.4. Vedlikehold, tap og skade

Personellet har ansvaret for og bærer alle kostnader ved den alminnelige og løpende kontroll og ettersyn med materiellet, herunder oppbevaring og alminnelig renhold.

Ved tap og skade på utlevert materiell, skal det skrives rapport. Fengselslederen avgjør etter de til enhver tid gjeldende regler, hvem som skal bære det økonomiske tapet for eller skaden når tapet eller skaden har oppstått i forbindelse med utførelse av tjenesteoppdrag. Erstatningsgraden kan variere fra vask eller rensing av effekter som har blitt tilsmusset i forbindelse med tjenesteoppdrag, til reparasjoner eller nyanskaffelse av ødelagte effekter.

4.5. Utrangering, kassasjon og avhending av uniformer

Det vises til regelverket for statens anskaffelsesvirksomhet.

4.6. Innlevering av uniformseffekter

Permisjon – oppsigelse – fratreden fra tjeneste

Ved permisjon utover 12 måneder eller ved fratreden, skal tildelte uniformseffekter leveres inn til tjenestestedet. Ved innlevering skal det være foretatt normal rengjøring. Fengselsaspiranter som avslutter tjenesteforholdet, skal levere inn uniformseffektene. Effekter som anses å være i tilfredsstillende stand må benyttes ved senere tildelinger.

PMT utarbeider nærmere retningslinjer om innlevering av uniformseffekter.

5. Iverksettelse

Arbeids- og administrasjonsdepartementet godkjente bestemmelsene 20. januar 2003. Fra samme dag oppheves tidligere rundskriv.

Med hilsen

Suzanne Five
fung. underdirektør

Kjersti Hetlevik
rådgiver

Suzanne Five: 22 24 55 08