Rundskriv KSF 2/2003

Gjennomføring av søk mot person ved bruk av narkotikahund

Rundskriv KSF 2/2003
Jnr.: 00/02299 D 606.81 OJH/mha
Dato: 20.10.2003

Gjennomføring av søk mot person ved bruk av narkotikahund

I medhold av straffegjennomføringsloven § 27 og retningslinjene til samme lovs § 29 kan det gjennomføres søk mot personer ved bruk av narkotikahund. Slike søk kan gjennomføres som et supplement til øvrige kontrolltiltak, og reglene her utfyller lovens § 27 og § 29. Det angis hvem som omfattes og hvilke prosedyrer og handlinger som kan og skal utføres i forbindelse med slike søk.

1. Hvem som omfattes av rundskrivet

Kriminalomsorgens hundeførere kan i tillegg til sine øvrige kontrollaktiviteter gjennomføre søk med hund mot person. Hundeekvipasjene må ha gjennomgått obligatorisk opplæring og være godkjent av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning.

Slike søk kan som hovedregel gjennomføres mot enhver person på fengselsområdet, både mot innsatte, besøkende og andre. Søk mot offentlig forsvarer og offentlig myndighetsrepresentant, herunder diplomatisk eller konsulær representant, kan bare finne sted i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå.

Søk kan gjennomføres i alle fengsler og overgangsboliger.

2. Område og periode søk kan foretas i

Søk mot person kan foretas over hele fengselsområdet. Dette omfatter også areal utenfor mur eller gjerde dersom området tilhører/disponeres av fengselet/overgangsboligen. Hundefører og fengselets ledelse avgjør i fellesskap hvor og når på dette området kontrollen skal foregå. Evt uenighet avgjøres av regionalt nivå. Kontroll kan som hovedregel foretas til enhver tid på døgnet, men det skal tas tilbørlig hensyn til innsattes nattero.

3. Forberedende tiltak, ledelse av gjennomføringen og bistand

Hundefører leder gjennomføring av søk og avgjør søksprosedyre innen de gitte rammer. Denne skal på forhånd gjennomgå søkemetode og søksprosedyre med det personale som skal involveres i kontrolltiltaket.

Minst to tjenestemenn skal bistå hundefører ved den direkte kontroll av personer, og skal følge hundeførerens anvisninger. Ved behov skal de bistående tjenestemenn også oppta personalia av de personer som kontrolleres, jfr pkt. 5.

Stedet søk skal gjennomføres på må på forhånd kontrolleres nøye, også med hund, for å sikre mot eventuelle feilkilder.

Det bør i umiddelbar nærhet være mulig å gjennomføre skjermet kroppsvisitasjon, og det må være mulig raskt å kunne føre hund vekk fra personene det søkes mot.

Hundefører og fengselets ledelse avgjør i fellesskap hvor lenge søk skal foregå. Evt uenighet avgjøres av regionalt nivå.

4. Gjennomføring av søk

a) Søk kan gjennomføres mot personer i en gruppe og/eller mot enkeltpersoner, og kan gjennomføres mot både stillestående personer og personer i bevegelse. Personene det søkes mot skal forholde seg rolig under søket.

b) Søk kan gjennomføres på bakgrunn av mistanke, som rutinekontroll eller som stikkprøvekontroll. Begrunnelse for søk er den generelle hjemmel i lovens § 27.

c) Ekvipasjen skal gjennomføre søket på en skånsom og rolig måte, og det skal tas særlig hensyn til personer som kan antas å ha reell frykt for hunder. Søk mot barn må skje på en særlig skånsom måte. Dersom hund viser tegn på aggressiv atferd eller er aggressiv i søkssituasjonen, skal søket avbrytes.

d) Ved klar positiv markering fra hund skal de bistående tjenestemenn på stedet foreta nærmere kontroll etter gjeldende regler, eller tilkalle assistanse for nærmere kontroll annet sted på fengselet. Besøkende og andre som ikke er innsatte kan avvises, visiteres eller holdes tilbake i fengselet i påvente av politi, jf lovens § 27 med tilhørende regler. Dersom det ikke vil vanskeliggjøre ytterligere søk, kan de bistående tjenestemenn føre personene til annet sted på fengselet for nærmere kontroll. Under transport til annet sted i fengselet skal personene holdes under særlig tett kontroll.

e) På bakgrunn av positiv markering mot person kan det foretas søk på de steder på fengselsområdet personen har oppholdt seg.

5. Rapportering og oppfølgende tiltak

Hundefører skal avgi skriftlig rapport hvor det fremgår dato, tid og sted for søk, navn på ekvipasjen, hvilke personer som ble kontrollert og resultatet av kontrollen. Eventuell uakseptabel aggressiv oppførsel fra personene det søkes mot, og andre brudd og konsekvenser, skal også rapporteres. Ett eksemplar av rapporten samt eventuelle funn leveres fengselets ledelse for videre forføyning. Ett eksemplar av rapporten gis hundeførerens leder. Samlet rapport for hver patrulje sendes til region, og region sender jevnlig samlet rapport med vurdering til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning.

Ved positiv markering fra hund skal det vurderes om dette, sammen med andre opplysninger, oppfyller vilkårene for innsetting i enerom med spesialtoalett, kroppslig undersøkelse eller annet tiltak etter straffegjennomføringsloven § 29.

6. Informasjon

Fengslene og overgangsboligene skal tydelig informere om at slik kontroll kan gjennomføres, og at det konkrete søk ikke behøver å varsles på forhånd. Det skal også informeres om hvordan søk kan gjennomføres og hvordan personene skal forholde seg, at også hund er å anse som offentlig tjenestemann, og om konsekvenser ved eventuelle brudd på gitte pålegg. Slik informasjon kan gis ved oppslag eller på annen måte, også f.eks. til den enkelte innsatte før innsettelse, eller f.eks. på besøkstillatelser.

7. Ikrafttredelse og endringer i andre regler

Dette rundskriv trer i kraft straks, og opphever og erstatter ”Instruks for gjennomføring av bruk av narkotikahund i søk mot person” av februar 2002.

Med hilsen

Stein Nilsen
fung.avdelingsdirektør

Ole Johan Heir
rådgiver