Rundskriv KSF 4 / 2002

Retningslinjerfor utforming, utstedelse og bruk av ID-kort i kriminalomsorgen

Rundskriv KSF 4 /2002
J nr 96/03457 D HTH/AsH
Dato: 20.11.2002

Regiondirektøren
Direktøren for KRUS
Direktøren for KITT
Anstaltledere
Kontorsjefen i friomsorgen

Retningslinjer for utforming, utstedelse og bruk av ID-kort i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) har utarbeidet nye retningslinjer for utforming, utstedelse og bruk av ID-kort i kriminalomsorgen.

Saken har vært til høring i regionene, se brev fra Justisdepartementet datert 01.02.02. Det er tatt hensyn til synspunktene fra høringsrunden.

Det overordnede målet har vært å gi større sikkerhet mot forfalskning, samt å lage felles retningslinjer for alle typer ID-kort som benyttes i kriminalomsorgen. I tillegg har KSF forsøkt å forenkle de tidligere retningslinjene som gjaldt på området. Retningslinjene tydeliggjør samtidig at det er den enkelte regiondirektør, herunder direktøren for KRUS og KITT, som har ansvaret for å administrere ordningen med ID-kort. Det er den enkelte direktør som skal lage nærmere retningslinjer for ordningen.

Betegnelsen ID-kort blir brukt som en fellesbetegnelse på tjenestebevis, adgangskort og besøkskort. KSF har valgt å ikke lage nærmere føringer for bruk av nøkkelkort. Dette er overlatt til den enkelte direktør.

Vi gjør oppmerksom på at region øst har blitt tildelt det praktiske ansvaret for utstedelse av ID-kort for KRUS og KITT.

Retningslinjene trer i kraft fra 01.01.03.


Med hilsen

Kjerstin Askholt e.f.
avdelingsdirektør

Kjell Hugo Jenssen
underdirektør

 

1. Formål

Formålet med å lage nye retningslinjer for ID-kort som benyttes i kriminalomsorgen har vært å gi større sikkerhet mot forfalskning samt å gi felles føringer for hele etaten.

 

2. Definisjoner

Tjenestebevis: Utstedes til alle tilsatte i kriminalomsorgen på regionalt og lokalt nivå.

Adgangskort: Utstedes til personer som har tjenestested i kriminalomsorgen, men som ikke er tilsatt i etaten, for eksempel forvaltningssamarbeidspartene innen helse-, bibliotek- og skolesektoren.

Besøkskort: Utleveres til personer som har et midlertidig oppdrag i anstalten, for eksempel personer som skal besøke innsatte.

 

3. Utstedende myndighet

Det er direktøren, eller den han bemyndiger, som er ansvarlig for utstedelse av ID-kort. Region øst har i tillegg det praktiske ansvaret for utstedelse av ID-kort for KRUS og KITT.

 

4. Mal for utforming av ID-kort

Malene for utforming av ID-kort fremgår av Profilhåndbok for kriminalomsorgen kapittel 4 Postale elementer.
Tjenestebeviset skal inneholde navn på innehaver, bilde, fødselsdato (ikke personnummer), stilling, tjenestested, løpenummer, dato for utstedelse og gyldighetsdato. I tillegg skal det være underskrevet av kortinnehaver og godkjent utsteder. Tjenestebeviset skal benytte kriminalomsorgens logo.
Adgangskortet er ikke utstyrt med etatens logo.
Besøkskortet skal være nummerert og påført anstaltens navn.

 

5. Utstedelse av ID-kort

Direktøren skal sørge for at følgende retningslinjer ivaretas:

  • Tjenestebevis utstedes til fast tilsatte tjenestemenn i kriminalomsorgen. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om midlertidige tjenestemenn skal få tjenestebevis. Tjenestebeviset utstedes da for den tiden tilsettingen gjelder.
  • Det føres arkiv over utleverte ID-kort med opplysninger om innehaverens data, samt foto av vedkommende. Arkivet skal også gi opplysninger om kort som er inndratt, sperret eller tapt.
  • Tjenestemennene skal kvittere for mottagelse av tjenestebevis og adgangskort.
  • Tjenestebevis og adgangskort skal inndras dersom tjenesteforholdet opphører.

Direktøren fastsetter i tillegg nærmere retningslinjer for administrering av ordningen med ID-kort.

 

6. Kortinnehaver

ID-kortet er strengt personlig. Den enkelte kortinnehaver plikter å beskytte kortet mot uhjemlet bruk.

ID-kort skal på anmodning forevises ved kontroll.

Tap av kort meddeles umiddelbart til utsteder.

Kortinnehaver har rett til å benytte ID-kortet for adgangsformål innenfor kortets gyldighetsperiode. ID-kortet er ugyldig etter at kortet er forlangt inndratt eller sperret.

 

7. Misbruk

Med misbruk forstår vi bruk av ID-kort som er i strid med disse retningslinjene, eller som representerer en sikkerhetsrisiko.

Ved misbruk kan ID-kortet inndras.

Misbruk av ID-kort kan også føre til disiplinærreaksjoner etter tjenestemannsloven.

 

8. Ikrafttredelse/overgangsregler

Disse retningslinjene gjøres gjeldende fra og med 01.01.03. Retningslinjene erstatter Rundskriv G-27/99 av 12.03.99, som samtidig oppheves.

For de som umiddelbart trenger nytt ID-kort, kan det fra dags dato utstedes kort i henhold til retningslinjene i dette rundskrivet og malene i profilhåndboken. Besøkskort kan umiddelbart utformes etter de nye retningslinjene. Fra 01.05.03 vil tidligere utstedte tjenestebevis og adgangskort ikke lenger være gyldig som legitimasjon.