Rundskriv KSF 4/2003

Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse

Rundskriv KSF 4/2003
Jnr.: 95/1710 D ET/AsH
Dato: 22.12.2003

Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse

Det er i budsjettet for 2004 innarbeidet en netto priskompensasjon på 1,7 % på post 01.2. Dette tilsier at den generelle dagpengesatsen vil bli hevet med kr. 1,- og stønadssatsen med kr. 1,- pr. dag f.o.m. 01.01.2004.

Regler om dagpenger er gitt i straffegjennomføringsloven § 19, forskriften § 3-13 og retningslinjene pkt. 3.17 om dagpenger, herunder prinsippene for utbetaling.

Satsene for dagpenger er:

1.

Ordinær dagpengesats:
Arbeid, programvirksomhet, opplæring og andre tiltak innenfor aktivitetsplikten
Lik sats for hverdager og helgedager.

kr. 49,-

2.

Spesielle unntak:
Ekstra tillegg for særlig viktig arbeid utover ordinær dagpengesats

inntil kr. 20,-

3.

Stønadspenger:
Stønadspenger skal gis i de tilfeller som fremkommer av forskriften § 3-13 og retningslinjene pkt. 3.17 om dagpenger.

kr. 33,-

Midler til utbetaling ved løslatelse:
Innsatte bør oppfordres til å avsette en viss andel av dagpengene for utbetaling ved løslatelse. Se for øvrig retningslinjene pkt. 3.45.1 om forberedelse til løslatelse fra fengselstraff.

Skogsforlegningen:
godtgjøres som tidligere.

Dette rundskriv trer i kraft 1.1. 2004. Fra samme tidspunkt oppheves rundskriv KSF5/2002. KITT vil automatisk justere satsene i Kompis reskontro.

Med hilsen

Kristin Bølgen Bronebakk
ekspedisjonssjef

Unni Gunnes
avdelingsdirektør