Rundskriv N-1/2020 – Garantisum for løyve for 2020 – Oppheving av rundskriv N-1/2019

Etter forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 7 skal søker ved søknad om eit løyve leggje fram ei garantierklæring frå bank eller forsikringsselskap. For 2020 er garantisummen satt til 90.000 kroner for det første løyvet og 50.000 kroner for de påfølgende løyver i hver løyvekategori.

Rundskriv N-1/2020 (pdf)