Rundskriv N-1/2021 - Garantisum for løyver for 2021 - Oppheving av Rundskriv N-1/2020

Etter forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 7 skal søkjar ved søknad om eit løyve leggje fram eigarantierklæring frå bank eller forsikringsselskap på ein kroneverdi tilsvarande 9000 euro. For løyver ut over dette gjeld ein kroneverdi tilsvarande 5000 euro for kvart løyve.

(Utdrag) I perioden frå 1. januar 2021 til 31. desember 2021 er garantisummen etter avrunding sett til 98 000 kr for det første løyvet og 55 000 kr for dei påfølgjande løyva i kvar løyvekategori.

Rundskriv N-1/2020 vert oppheva frå 1.1.2021

Les rundskrivet
(pdf)