Rundskriv N-1/2022 Garantisum for løyver 2022 - Oppheving av Rundskriv N-1 /2021

Etter forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 7 skal søker ved søknad om et løyve legge frem en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på ein kroneverdi tilsvarende 9000 euro. For løyver ut over dette gjelder ein kroneverdi tilsvarende 5000 euro for hvert løyve.

Les hele rundskrivet (pdf)