Historisk arkiv

Rundskriv N-1/2019 – Garantisum for løyve for 2019 – Oppheving av rundskriv N-1/2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Etter forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 7 skal søker ved søknad om eit løyve leggje fram ei garantierklæring frå bank eller forsikringsselskap.

Rundskriv N-1/2019 (pdf)