Rundskriv N-12/1980

Fylkeskommunenes oppbevaring av politiattester ved søknader om løyve etter samferdselsloven - jfr. lov av 9. juni 1978 nr. 48 om persontransport m.m

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

Trafikkavdelingen RUNDSKRIV N-12/80

SH/IBj 31.10.80

Samtlige fylkeskommuner

Samferdselsadministrasjonen

FYLKESKOMMUNENES OPPBEVARING AV POLITIATTESTER VED SØKNADER OM LØYVE ETTER SAMFERDSELSLOVEN – JFR. LOV AV 9. JUNI 1978 NR. 48 OM PERSONREGISTRE M.M.

Samferdselsdepartementet er kjent med at det i fylkeskommunenes løyveregistre gjerne oppbevares politiattester som er mottatt sammen med søknader om løyve etter samferdselsloven. Departementet har for sin del intet å bemerke til dette, men viser til at slik oppbevaring er undergitt konsesjonsplikt for så vidt politiattestene inneholder opplysninger om at ”en person har vært mistenkt, tiltalt eller dømt i straffesak”, jfr. § 9 nr. 2) i ovennevnte lov. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at både Justisdepartementet og Datatilsynet under hånden har bekreftet at unntaksregelen i lovens § 41 ikke kommer til anvendelse på disse tilfellene.

Departementet vil anbefale at de fylkeskommuner som oppbevarer politiattester, og følgelig kommer inn under konsesjonsplikten, men som ikke har søkt om konsesjon selv fremmer søknad om slik konsesjon.

Konsesjonsmyndighet er Datatilsynet, Postboks 8177 – Dep. Oslo 1 (telefon (02) 20 72 42), som etter henvendelse vil oversende de nødvendige søknadsskjemaer.

For øvrig minner vi om at politiattestene skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende, og effektivt tilintetgjøres etter å ha vært brukt til oppgitte formål, jfr. påskrift om dette på politiattestene.


Etter fullmakt

John Pettersen

Odd Midseim