Rundskriv N-6/2017 om kompetansekrav for taxiløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede

Det følger av yrkestransportloven § 4 at den som vil drive persontransport mot vederlag må ha løyve. Et av kravene for å få løyve er at søker har tilstrekkelig faglig kompetanse, jf. ytl. § 4, andre ledd bokstav c). Etter yrkestransportforskriften § 8 må den som søker om løyve ha godkjent eksamen for å være faglig kvalifisert.

Les rundskrivet (pdf)

De faglige kompetansekravene som er fastsatt for tildeling av løyve for godstransport eller turvogn fremgår av forordning EU nr. 1071/2009 artikkel 8 og 21. Forordningen er innlemmet i yrkestransportforskriften. Disse kravene kvalifiserer også for tildeling av løyve for taxi, selskapsvogn eller transport for funksjonshemmede.

For løyve for taxi, selskapsvogn eller transport for funksjonshemmede er det etablert alternative kompetansekrav. Dette rundskrivet avklarer hva som er de alternative kompetansekravene for de nevnte løyvekategoriene. Kompetansekravene er en videreføring av gjeldende krav med enkelte mindre justeringer.

Moduler

Læreplanen er delt inn i to moduler som sammen gir en definert kompetanse.

Administrasjon og drift av taxibedrifter

 • Utviklingen av taxinæringen
 • Arbeidslivspartner og avtaleverk
 • Sentralens oppgaver
 • Foretaksformer
 • Sentralen – et servicesenter
 • Taxibedriften
 • Ledelse og administrasjon av en taxibedrift
 • Service og kundebehandling
 • Markedsføring
 • Yrkesetikk
 • Opplæring
 • Førstehjelp
 • Moderne teknologi som hjelpemiddel
 • Taxisjåføren – en kunnskapskilde
 • Arbeidsmiljøloven og ferieloven
 • Internkontroll
 • Kjøre- og hviletidsbestemmelser
 • Yrkestransportloven
 • Kvalitetssikring
 • Vegtrafikkloven

Økonomi for taxibedrifter

 • Inntekter og kostnader
 • Regnskap
 • Investeringer
 • Finansiering
 • Budsjettering og kalkulering
 • Skatter og avgifter
 • Hvordan starte bedrift

Kompetansemål

1. Mål og hovedmomenter

1.1 Generelle kompetansemål

Kandidaten skal:

 • ha kjennskap til virksomhetens plass i samfunnet
 • vise respekt for og kunne anvende de lover, forskrifter, regler og etiske normer som gjelder for faget og for hva som menes med et fagmessig utført arbeid.
 • kjenne til lederens ansvar for at virksomhetens mål nås.
 • kjenne til prinsipper for god økonomisk styring
 • kunne fastsette riktige priser på varer og tjenester
 • kjenne til forhold som kan styre kundens valg av leverandør
 • ha kjennskap til hvordan medarbeidere kan motiveres til beste for virksomhet og samfunn

2. Mål 1: Administrasjon og drift av taxibedrifter

Mål 1: Utviklingen av taxinæringen
Kandidaten skal kjenne hovedtrekkene ved utviklingen av taxinæringen i Norge fra 1995. De skal ha kunnskaper om de konkurranseforhold som preger næringen i dag, og kunne forklare hvilke virkemidler myndighetene bruker for å regulere næringen.

Hovedmomenter
Elevene skal:

1a Kunne forklare hva som menes med bopelsløyve og løyveområde
1b Forklare hva som menes med tilslutningsplikt til en sentral
1c Kjenne til hvordan prisen på taxi fastsettes
1d Gjøre rede for fordeler og ulemper med fri konkurranse på taximarkedet
1e Kunne gjøre rede for hvordan utviklingen i taximarkedet har vært de siste årene
1f Kunne forklare hvilke virkemidler myndighetene bruker for å regulere næringen

Mål 2: Arbeidslivsparter og avtaleverk
Kandidaten skal kjenne til de viktigste organisasjonene i transportnæringen og kunne forklare hvilken rolle de har. De skal forstå hvordan avtaleverket fungerer og kunne gjøre rede for begrepene streik og lockout. De skal kunne redegjøre for ulike lønnssystemer og kjenne hvilken avlønningsmetode som er mest brukt i taxinæringen.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

2a Ha kunnskap om ulike transportforbund
2b Kunne forklare forskjellen mellom fast lønn, akkordlønn og prosentlønn
2c Kjenne til hvordan organisasjonene samarbeider
2d Vite hva en hovedavtale er
2e Vite hva en tariffavtale er
2f Vite hvordan et tariffoppgjør fungerer
2g Kunne gjøre rede for begrepene streik og lockout

Mål 3 Foretaksformer
Kandidaten skal kunne gjøre rede for de viktigste selskapsformene i Norge og forklare forskjellene mellom de ulike selskapsformene som er mest aktuell i taxinæringen.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

3a Kunne gjøre rede for de forskjellige selskapsformene som er aktuelle i taxinæringen
3b Vite hvilke selskapsformer som er aktuelle for taxieiere
3c Kunne forklare fordeler og ulemper med de forskjellige selskapsformene

Mål 4 Sentralens oppgaver
Kandidaten skal kunne drøfte viktige problemstillinger innen temaet samspillet mellom taxieier og sentral. De skal kunne gjøre rede for hvordan sentralen kan påvirke samfunnsprosesser.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

4a Gjøre rede for hvordan samspillet mellom sentral og taxibedrift fungerer
4b Kjenne til hvilke oppgaver myndighetene har pålagt sentralen
4c Gjøre rede for hvilke utgifter sentralen har

Mål 5 Sentralen – et servicesenter
Kandidaten skal kunne gjøre rede for hvordan en taxisentral er organisert og kunne forklare oppgaver sentralen er pålagt å løse av myndighetene. De skal kunne gjøre rede for hvilken service den er ment å gi publikum og den enkelte taxibedrift.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

5a Kunne gjøre rede for hva sentralavgiften brukes til
5b Kunne gjøre rede for hvordan en taxisentral kan være organisert
5c Kunne forklare hvilken rolle styret og daglig leder i en taxisentral har
5d Vite hvilke krav yrkestransportloven stiller til driften av en taxisentral
5e Kunne gjøre rede for hvilke oppgaver en sentral har

Mål 6 Taxibedriften
Kandidaten skal kunne drøfte temaet samarbeid og lojalitet mellom taxisentral og taxibedrifter. De skal kunne gjøre rede for taxieierens ansvar og plikter som arbeidsgiver, og de skal ha forståelse for hva økonomisk målstyring er.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

6a Kunne drøfte samarbeidet og lojaliteten mellom sentralen og taxibedriftene
6b Forstå samspillet mellom taxieier og ansatte
6c Gjøre rede for hva en taxieier har ansvar for i sin taxibedrift
6d Gjøre rede for hvordan man kan skille mellom forretning og privat område i drift av taxiløyve
6e Kunne sette opp mål for en taxibedrift

Mål 7 Ledelse og administrasjon av en taxibedrift
Kandidaten skal ha forståelse for administrativ og økonomisk ledelse og kunne drøfte temaet ulike ledertyper og situasjonsbestemt lederstil. De skal vite hvilke krav lovverket stiller i forbindelse med ansettelsesprosessen av nye medarbeidere.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

7a Kunne forklare hva som menes med ledertyper og situasjonsbestemt lederstil
7b Kunne utforme en stillingsannonse og en ansettelsesavtale
7c Kunne forklare hva som menes med administrativ og økonomisk ledelse
7d Forklare hvordan man kan inkludere medarbeiderne i den administrative ledelse av taxibedriften
7e Vite hvilke krav arbeidsmiljøloven setter i forbindelse med ansettelse av nye medarbeidere.

Mål 8 Yrkesetikk
Kandidaten skal kunne gjøre rede for begrepene etikk og moral og kunne diskutere temaet yrkesetikk for taxisjåfører og taxieiere.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

8a Kunne forklare hva som menes med begrepene etikk og moral
8b Kunne gjøre rede for hvordan konflikter med kollegaer bør løses
8c Forstå rollen som taxisjåfør
8d Kjenne til hvordan hittegods skal håndteres
8e Kunne diskutere konsekvensene av å videreformidle samtaler mellom taxisjåfør og kunde.
8f Ha innarbeidet gode holdninger til det å kjøre på riktig takst

Mål 9 Service og kundebehandling
Kandidaten skal kunne diskutere hva som er god service og kundebehandling. De skal ha kunnskaper om hvordan man bør opptre ved ran og overfall, og de skal ha kunnskaper om det støtteapparatet som finnes for ransofre.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

9a Forklare hva som menes med kommunikasjon mellom kunde og sjåfør
9b Forklare hva som menes med profesjonell kundebehandling
9c Forklare hva som menes med at konkurranse vinnes på service
9d Forklare hva service egentlig er
9e Vite hvordan man skal oppføre seg i en ranssituasjon
9f Vite hvordan man bør handle i en ranssituasjon
9g Vite hvordan man får kontakt med støtteapparatet som kan følge opp de som er blitt utsatt for ran

Mål 10 Markedsføring
Kandidaten skal kunne gjøre rede for hva som menes med begrepene marked, markedsføring, produkt og produktutvikling og ha kunnskap om sammenhengen mellom markedsføring og salg. De skal kunne drøfte temaet konkurranse i forbindelse med markedsføring og salg.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

10a Kunne nevne hvilke tjenester taxinæringen kan tilby publikum
10b Kjenne til hvilke kundegrupper taxinæringen kan henvende seg til
10c Kunne forklare det taxisentralen kan gjøre og det taxibedriften kan gjøre
10d Kunne gjøre rede for hva som menes med begrepene marked, markedsføring, produkt og produktutvikling
10e Kunne drøfte konsekvenser for næringen hvis alle markedsførte sin egen taxibedrift

Mål 11 Opplæring
Kandidaten skal kunne diskutere konsekvensene av formell og uformell opplæringsstruktur i taxinæringen, og de skal ha opparbeidet seg gode holdninger til kjøreadferd, trafikkregler og trafikksikkerhet.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

11a Kunne diskutere viktigheten av god opplæring innen veitrafikk og taxiyrket
11b Kunne forklare hvilken betydning sjåførenes allmennkunnskap og lokalkunnskap betyr for taxibedriften
11c Kunne beskrive hva som menes med god kjøreadferd
11d Kunne redegjøre for de trafikkregler som gjelder spesielt for taxi
11e Besitte kunnskaper til å kunne diskutere veitrafikkloven med de ansatte

Mål 12 Taxisjåføren – en kunnskapskilde
Kandidaten skal ha et bevisst forhold til sammenhengen mellom salg og lokalkunnskap, og de skal kunne forklare hvordan dette kan utnyttes til fordel for kunden og taxibedriften.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

12a Ha tenkt igjennom hvilke lokalkunnskap som bør kunne formidles til kundene
12c Kunne lage en kjørerute frem til severdigheter i området ditt.
12d Forstå viktigheten av å beherske ulike språk
12e Ha kunnskap om opplæring av taxisjåførene

Mål 13 Moderne teknologi som hjelpemiddel
Kandidaten skal ha kunnskaper om elektroniske trafikkdirigeringssystemer og kunne forklare hvordan dette virker inn på sentralens arbeid, informasjonen til taxisjåføren og servicen til kundene. De skal ha rutiner for å betjene ulike kredittbehandlingssystemer.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

13a Ha kunnskap om hvordan et trafikkdirigeringssystem virker og kunne forklare hvilke fordeler et slikt system gir for sentralen, taxibedriftene og kundene
13b Kunne gjøre rede for ulike typer kredittbehandling
13c Kunne sette opp en kontrolliste ved bruk av kredittkort i bilen

Mål 14 Arbeidsmiljøloven og ferieloven
Kandidaten skal kunne gjøre rede for lovens hoveddeler og kunne beregne feriepenger. De skal ha innarbeidet gode holdninger til arbeidsmiljøet, og de skal kunne diskutere konsekvensene av dårlig arbeidsmiljø.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

14a Kunne gjøre rede for lovens målsetting
14b Kunne gjengi lovens krav til innhold i en ansettelsesavtale
14c Kunne forklare lovens krav til oppsigelse og avskjed
14d Kunne forklare hva som menes med fysisk og psykisk arbeidsmiljø og kunne diskutere hvilke utslag dårlig arbeidsmiljø vil kunne forårsake for taxibedriften og den enkelte ansatte
14e Kunne beregne feriepenger av brutto lønn
14f Kunne gjengi reglene for arbeidstid, ferie og fri fra arbeid
14g Kunne gjøre rede for Arbeidstilsynets arbeidsoppgaver

Mål 15 Kjøre- hviletidsbestemmelser
Kandidaten skal kunne gjøre rede for regler om kjøre- og hviletid, og de skal ha innarbeidet god holdning til reglene for kjøre- og hviletid. De skal vite hvordan myndighetene håndhever regelverket.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

15a Forstå hvorfor det er innført kjøre- og hviletidsbestemmelser
15b Vite hvilke kjøretøy som omfattes av bestemmelsene
15c Vite hvilket geografisk område som er omfattet av bestemmelsene
15d Kunne reglene for kjøre- og hviletid
15e Vite hvordan fartsskrivere kontrolleres

Mål 16 Internkontroll
Kandidaten skal forklare målsettingen med l internkontroll (forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)) og de skal gjøre rede for hvilke krav som stilles til dokumentasjon. De skal ha innarbeidet gode holdninger til systematisk HMS-arbeid og ha en forståelse for hva som ligger i begrepet kvalitetssystem.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

16a Forklare hensikten med internkontroll
16b Gjøre rede for krav til skriftlig dokumentasjon
16c Gjøre rede for hvem som er ansvarlig for systematisk HMS-arbeid i bedriften
16d Lage en saksliste for et møte med tema internkontroll i en taxibedrift
16e Forklare hva som menes med begrepene kvalitet, kvalitetssikring, kvalitetskontroll og avvik

Mål 17 Yrkestransportloven
Kandidaten skal gjøre rede for enkle utviklingstrekk i norsk samferdselshistorie og for hovedtrekkene i lov om yrkestransport. De skal ha kunnskaper om hvordan myndighetene regulerer næringen og kunne diskutere hva dette betyr for den enkelte taxibedrift.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

17a Kunne gjøre rede for sentrale og lokale samferdselsorganer
17b Kunne gjøre rede for hovedtrekkene i lov om yrkestransport
17c Gjøre rede for de ulike løyvetypene
17d Vite hva som menes med et løyveområde
17e Vite hvem som kan få løyve og hvilke krav som stilles til løyvehavere
17f Vite hvilke krav myndighetene stiller til kjøretøy som skal brukes som taxi
17g Kjenne til de bestemmelsene som gjelder for taxisentraler

Mål 18 Grunnleggende førstehjelp
Kandidaten skal ha tenkt igjennom hva de kan møte og hvordan de skal opptre når de kommer til et ulykkessted. De skal ha innarbeidet gode holdninger til transport av ulike grupper handikappede kunder og kunne beskrive hvordan grunnleggende førstehjelp utføres.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

18a Være i stand til å vurdere hva som skal gjøres på et skadested
18b Gjøre rede for hvordan munn-til-munn-metoden skal utføres
18c Gjøre rede for hva som er korrekt reaksjon hvis passasjeren får et epileptisk anfall under transporten
18d Vite hvordan du skal opptre når du frakter bevegelseshemmede passasjerer

3 Mål for modul 2: Økonomi for taxibedrifter

Mål 19 Inntekter og kostnader
Kandidaten skal kunne gjøre rede for begrepene inntekter og kostnader, og de skal ha grunnleggende forståelse for kostnadsteori

Hovedmomenter
Kandidaten skal

 • Kunne grunnelementene i kostnadsteorien
 • Kunne forklare hva faste og variable kostnader er
 • Kunne forklare hva som menes med sprangvise, faste kostnader
 • Vite hva som inngår i faste og variable kostnader
 • Kunne beregne totale kostnader og enhetskostnader
 • Vite forskjellen mellom direkte og indirekte kostnader

Mål 20 Regnskap
Kandidaten skal ha kunnskaper om hva et regnskap er, og de skal ha kunnskaper om hva regnskap brukes til. De skal ha innarbeidet gode holdninger til myndighetens krav om føring av regnskap og utarbeidelse av selvangivelse.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

 • Kunne hovedreglene i lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven)
 • Kjenne til grunnreglene i regnskapsføring
 • Vite hvordan eiendeler, gjeld og kostnader grupperes
 • Ha kunnskaper om selvangivelse
 • Kunne gjøre rede for hvordan en kontoplan er bygget opp

Mål 21 Investeringer
Kandidaten skal gjøre rede for hvilke analyser som ligger til grunn for investeringsbeslutninger, og de skal være i stand til å sette opp og tolke utskiftningskalkyler

Hovedmomenter
Kandidaten skal kjenne til

 • Kjenne til ulike måter å foreta en investeringskalkyle
 • Kunne gjøre rede for hvordan renter og avdrag på lån beregnes
 • Kunne gjøre rede for hvordan risikoen ved investeringer kan minimaliseres
 • Kunne vurdere når det lønner seg å skifte ut et driftsmiddel
 • Kunne forklare forskjellen mellom kapitalkostnader og vedlikeholdskostnader

Mål 22 Finansiering
Kandidaten skal ha grunnleggende forståelse for ulike måter å finansiere kjøretøy på. De skal kunne gjøre rede for begrepene kortsiktig og langsiktig gjeld og kunne forklare hvordan gjeldsbelastning kan påvirke taxibedriften. De skal kunne gjøre rede for ulike typer sikkerhet og kunne drøfte fordeler og ulemper ved disse.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

 • Vite forskjellen mellom egenkapital (egenfinansiering) og fremmedkapital (fremmedfinansiering)
 • Kjenne til de vanligste lånemulighetene
 • Kjenne til de forskjellige långiver
 • Kunne vurdere om et lån er dyrere enn et annet
 • Kunne gjøre rede for begrepene kortsiktig og langsiktig gjeld
 • Kunne forklare forskjellen mellom leasing som låneform og banklån

Mål 23 Budsjettering og kalkulering
Kandidaten skal gjøre rede for ulike typer budsjetter, og de skal være i stand til å trekke konklusjoner om egen økonomi på bakgrunn av oppsatte budsjett. De skal kunne foreta budsjettkontroll og sette opp og drøfte kalkyler.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

 • Forstå viktigheten av budsjettering
 • Kunne utarbeide et resultatbudsjett og et likviditetsbudsjett
 • Kunne forskjellen mellom bokført resultat og likviditet
 • Forstå betydningen av riktig kalkulering
 • Vite forskjellen mellom forkalkyle og etterkalkyle
 • Kunne beregne gjennomsnittlige avskrivninger og rentekostnader
 • Kunne foreta kostnadskalkyler og bidragskalkyler
 • Kunne drøfte totalkalkyler
 • Kunne beregne riktig pris på oppdragene

Mål 24 Skatter og avgifter
Kandidaten skal gjøre rede for hvorfor og hvordan staten krever inn skatt, og hvilke plikter arbeidsgiver i forbindelse med skattetrekk fra ansatte. De skal kunne gjøre rede for hvordan avgifter beregnes, og kjenne til de tidsfrister som gjelder for innsendelse av oppgaver, regnskap og selvangivelse.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

 • Kunne grunnreglene om merverdiavgift og investeringsavgift
 • Kunne beregne merverdiavgift på en vare
 • Kunne gjøre rede for hvorfor og hvordan direkte skatter inndrives
 • Kunne gjøre rede for hvorfor og hvordan indirekte skatter betales
 • Kunne forklare begrepene forskuddstrekk, forskuddsskatt og etterskuddsskatt
 • Kjenne til folketrygdavgiften og hvordan den beregnes

Mål 25 Hvordan starte bedrift
Kandidaten skal ha tenkt igjennom fasene fra ide til taxibedrift. De skal kunne drøfte valg av bil, finansieringsmåter, markedsføring og prissetting av tjenestene. De skal ha tenkt igjennom ansettelsesprosedyren og arbeidsgiveransvaret når de skal ansette taxisjåfører.

Hovedmomenter
Kandidaten skal

 • Kunnskap om de enkelte fasene fra oppstart av egen bedrift og frem til taxibedriften er registrert
 • Ha kunnskap om hvilke forhold som er avgjørende for valg av bil
 • Kunne vurdere forskjellige finansieringsformer, og gjøre rette valg
 • Kunnskap om markedsføring av bedriften
 • Ha laget kalkyler for faste og variable kostnader
 • Kunnskap om arbeidsgiveransvaret

Med hilsen

Anne-Lise Junge Jensen (e.f.)
avdelingsdirektør