Rundskriv om endringer i forskrift om valg til Sametinget

Kommunene skal legge ut Sametingets valgmanntall til offentlig ettersyn hvert valgår fra 2011

Sametinget
Kommunene v/valgstyrene og samevalgstyrene
Fylkeskommunene v/fylkesvalgstyrene
Fylkesmennene
De politiske partier
Samepolitiske organisasjoner
Øvrige adressater

 

Rundskriv om endringer i forskrift om valg til Sametinget - Kommunene skal legge ut Sametingets valgmanntall til offentlig ettersyn hvert valgår fra 2011

Ny forskrift om valg til Sametinget nr. 1480 ble fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 2008 med hjemmel i sameloven, vedtatt av Stortinget i 1988. Gjeldende fra sametingsvalget i 2009, ble det innført en ny valgkretsinndeling med reduksjon i antall valgkretser fra 13 til 7 og et skille mellom kommuner med 30 eller flere personer og kommuner med færre enn 30 personer i Sametingets valgmanntall. Velgere i kommuner med færre enn 30 innførte i valgmanntallet, kan kun avgi stemme på forhånd ved sametingsvalget.

Ved kongelig resolusjon av 6. mai 2011 er det fastsatt nye endringer til forskrift om valg til Sametinget.  Skjæringstidspunktet for fastsettelse av den kretsvise mandatfordelingen og fastsettelse av skille mellom kommuner med færre enn 30 personer i valgmanntallet, er endret og fastsatt til 30. juni i valgåret for kommunestyrer og fylkesting.

Forskrift om valg til Sametinget nr. 1480 finnes på www.lovdata.no
Dette rundskrivet i norsk og samisk versjon og forskriften i samisk versjon finnes på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets nettsider. Dokumentene vil også finnes på Sametingets nettsider: www.samediggi.no

Konsekvenser for kommunene
Forskriftsendringene forutsetter at kommunene kunngjør og legger ut Sametingets valgmanntall til offentlig ettersyn hvert valgår, dvs. både det året det er valg til kommunestyrer og fylkesting og det året det er valg til Sametinget. Kommunene skal, fra 2011, kunngjøre og legge ut Sametingets valgmanntall til offentlig gjennomsyn hvert valgår.

Sametinget skal utarbeide valgmanntallet og sørge for at kommunene har valgmanntallet i oppdatert stand for kunngjøring og utlegging til offentlig ettersyn. Utleggingsmanntallet er bestilt av Sametinget og blir sendt ut til kommunene fra Ergo i en blå farge.

Departementet henstiller kommunene til å anvende skjønn i spørsmålet om hvordan utleggingen av Sametingets valgmanntall kunngjøres og annonseres. Det er flere måter dette kan gjøres på, for eksempel:

  • Når kommunene kunngjør at manntallet for kommune- og fylkestingsvalg er lagt ut for offentlig ettersyn, kan det eventuelt tas med i samme annonse at Sametingets valgmanntall er lagt ut for offentlig ettersyn. 
  • Et annet alternativ kan være at kommunene kunngjør utlegging av disse to valgmanntall samtidig, men ikke i samme annonse. 
  • I kommuner der lokale forhold tilsier det, kan kunngjøring skje i form av direkte meddelelse til den enkelte manntallsførte.
  • Kunngjøring kan unnlates dersom det ikke er registrert noen personer i Sametingets valgmanntall i kommunen.

Det er kommet frem i høringsrunden at de foreslåtte endringene ikke vil medføre vesentlige administrative konsekvenser, og at merkostnadene vil bli ubetydelige. Departementet forutsetter at dekning av eventuelle merkostnader knyttet til kunngjøring vil skje på samme måte som ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Endringene i forskrift 19. desember 2008 nr. 1480 om valg til Sametinget
Forskriftsendringene ble fastsatt ved kongelig resolusjon 6. mai 2011. Endringene trådte i kraft fra samme dato. Endringene i de aktuelle bestemmelser er her uthevet i kursiv:

§ 4 annet ledd lyder:
   
         Valgmanntallet utarbeides i de år det er valg til Sametinget og valg til kommunestyrer og fylkesting. Til grunn legges folkeregisteret i kommunen, valgmanntallet ved siste valg og de begjæringer om innføring eller strykning som er kommet inn senest 30. juni. Folkeregistermyndigheten har ansvar for at Sametinget får de folkeregisteropplysninger som er nødvendige for utarbeidelse av valgmanntallet.


§ 8 første ledd lyder: 

         Samevalgstyret skal legge Sametingets valgmanntall ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Valgmanntallet skal ligge ute til og med valgdagen i det året det er valg til Sametinget og i det året det er valg til kommunestyrer og fylkesting.


§ 39a lyder:

         Velgere som er manntallsført i kommuner med færre enn 30 manntallsførte kan bare avgi stemme på forhånd, jf. sameloven § 2-3. For å avgjøre hvilke kommuner dette skal gjelde for, skal Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg legges til grunn.


§ 47 annet ledd lyder:

        I kommuner med færre enn 30 personer i valgmanntallet, jf. § 39a, er det ikke adgang til å motta stemmer til sametingsvalg på valgdagen.


§ 67 fjerde ledd lyder:

          Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet fastsetter formularer, der administrative forhold, mottak og behandling av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, valgoppgjør og kontroll skal protokolleres.


§ 67a første ledd lyder: 

          Fordeling av mandatene på valgkretsene skjer etter St. Laguës metode, jf. sameloven § 2-4. Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Fordelingstallet for valgkretsen ved mandatfordelingen mellom valgkretsene er antall manntallsførte i valgkretsen. Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg legges til grunn.


 


Med hilsen

Petter Drefvelin
ekspedisjonssjef
Máret Guhttor 
avdelingsdirektør