Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Sametingsvalget - endringer i forskrift om valg til Sametinget

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2011

Vår ref.: 10/2977

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i forskrift om valg til Sametinget. Utkast til endringer følger vedlagt. Endringsforslaget sendes på høring i forståelse med Sametinget og Kommunal- og regionaldepartementet. Høringsfristen er mandag 28. februar 2011.

Høringsuttalelser kan sendes pr. post eller pr. e-post til [email protected] 
Samisk versjon av høringsbrevet med vedlegg finnes på departementets nettside www.regjeringen.no/fad/dok/hoeringer

Bakgrunn – tidligere endringer
Forskrift om valg til Sametinget (forskriften) ble sist endret 15. mai 2009 med hjemmel i endringer i sameloven vedtatt av Stortinget våren 2008, jf. Ot.prp. nr 43 (2007-2008). Sentrale endringer fra valget i 2009 er ny valgkretsinndeling med reduksjon av antall valgkretser fra 13 til 7 og ordningen med et skille mellom kommuner med 30 eller flere personer og kommuner med færre enn 30 i Sametingets valgmanntall. Velgere i kommuner med færre enn 30 manntallsførte kan ikke avgi stemme på valgdagen ved sametingsvalget og er etter sameloven § 2-3 henvist til å avgi forhåndsstemme.  I kommuner med 30 eller flere manntallsførte tilrettelegges stemmegivning til sametingsvalg på valgting til samme tid og på samme sted som stortingsvalg. Samtlige kommuner skal legge til rette for forhåndsstemmegivning og tidlig-stemmegivning.

I følge § 67 a i forskriften utgjør antall innførte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni ved forrige valg grunnlaget for fastsettelse av den forholdsmessige mandatfordelingen mellom valgkretsene. I følge §§ 39 a og 47 gjelder også dette skjæringspunktet for fastsettelse av et skille mellom de kommuner som skal ha stemmegivning på valgting på valgdagen og de kommuner som kun skal ha stemmegivning på forhånd ved sametingsvalget.

Generelt om endringsforslaget
Sametinget mener at fastsettelsen av den kretsvise mandatfordeling pr. 30. juni ved forrige sametingsvalg er for langt unna i tid til neste valg. Tinget har foreslått at dette skjæringstidspunktet blir flyttet to år framover i tid. Forslaget går ut på at skjærings-tidspunktet pr. 30. juni ved forrige valg foreslås endret til 30. juni i valgåret for kommune- og fylkestingsvalg. Eventuell endring vil bety at det gjøres opp status for Sametingets valgmanntall med offentlig gjennomsyn to ganger i løpet av Sametingets valgperiode på fire år. En slik ordning vil ventelig bidra til at rutinene rundt forvaltningen av valgmanntallet og gjennomføringen av sametingsvalget blir jevnlig kvalitetssikret.

I Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 2.9.2008 om endringer i forskrift om valg til Sametinget gjeldende fra valget i 2009, ble høringsorganene bedt om innspill til spørsmålet om alternative skjæringstidspunkt for å skille mellom kommuner det skal holdes valgting til sametingsvalg og kommuner det kun skal være adgang til å forhåndsstemme: ”Departementet foreslår at valgmanntallet fra det forrige valget til Sameting legges til grunn. Et alternativ kan være at skjæringstidspunktet for beregningen av valgmanntallet pr. 30. juni to år før sametingsvalget avholdes.” Det kom inn få høringsuttalelser til dette spørsmålet. Ved endring av forskriften 15. mai 2009, ble skjæringstidspunktet fastsatt til 30. juni ved forrige valg.

Nærmere om endringsforslaget
Skjæringstidspunktet for valgmanntallet gjelder tre ulike formål. Endringsforslaget kan skjematisk illustreres slik:

Sametingets valgmanntall er grunnlag for  Gjeldende skjæringstidspunkt  Skjæringstidspunktet foreslås endres til  § i forskrift
Forholdsmessig mandatfordeling mellom valgkretser  30. juni i valgåret ved forrige sametingsvalg   30. juni i det året det er valg til kommune- og fylkestingsvalg  § 67 a
Skille mellom kommuner med 30 eller flere innførte og færre enn 30  30. juni i valgåret ved forrige sametingsvalg   30. juni i det året det er valg til kommune- og fylkestingsvalg § 39 a
§ 47 (1),(2)
Innføring i valgmanntallet for valgbarhet og stemmerett  30. juni i valgåret for sametingsvalg  Ingen endring  § 5 (1)


Endringsforslaget vil innebære at Sametingets valgmanntall beregnes pr. 30. juni i de år det er kommune- og fylkestingsvalg for å avgjøre mandatfordelingen mellom valgkretsene og for å avgjøre et skille mellom de kommuner som skal ha valgting på valgdagen og de kommuner som bare skal ha forhåndsstemmegivning. Det foreslås ingen endringer på gjeldende skjæringstidsdato for avgjørelse av valgbarhet og stemmerett. Denne skjæringsdatoen er 30. juni i det året det er valg til Sametinget.

For velgere vil eventuelle endringer i valgordningen bety at manntallet kan sjekkes to ganger i løpet av Sametingets valgperiode. På samme måte som tidligere, vil enhver ha rett til å klage over innføringer eller manglende innføringer i valgmanntallet.

En ønskelig effekt av foreslått ordning er at organisasjoner, partier og valglister vil legge større vekt på å få flere til å skrive seg inn i Sametingets valgmanntall. Foreslått ordning kan bidra til større engasjement hos de som stiller lister til valget da den kretsvise fordelingen av antall mandater fastsettes midt i valgperioden, fremfor 4 år før valget.  Med den foreslåtte ordningen vil arbeidet med rekruttering av velgere til valgmanntallet skje jevnere i løpet av valgperioden.

Endringsforslag i forskriftens bestemmelser
Sametingets valgmanntall - § 4 (2)
Det forslås en tilføyelse i § 4 andre ledd, første setning om at Sametinget skal utarbeide valgmanntallet i de år det er valg til Sametinget og til kommunestyrer og fylkesting.

Utlegging av Sametingets valgmanntall - § 8 (1)
Det foreslås en presisering i § 8 (1) om at kommunens samevalgstyre skal legge ut Sametingets valgmanntall til offentlig ettersyn i begge valgår - både i det året det er valg til Sametinget og i det året det er valg til kommunestyrer og fylkesting.

Velgere som bare kan avgi forhåndsstemme - § 39a
Velgere som er manntallsført i kommuner med færre enn 30 manntallsførte kan etter gjeldende rett bare avgi forhåndsstemme. For å avgjøre hvilke kommuner dette skal gjelde for, skal Sametingets valgmanntall legges til grunn. Denne bestemmelsen foreslås endret slik at beregningen av antall manntallsførte i den enkelte kommune ikke skjer på bakgrunn av manntallsførte ved forrige sametingsvalg, men pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommunestyre-  og fylkestingsvalg, dvs. to år før valg til Sametinget.

Tid og sted for stemmegivningen § 47 (1) og (2)
Velgere som er manntallsført i kommuner med 30 eller flere manntallsførte kan etter gjeldende rett avgi stemme på valgting. For å avgjøre hvilke kommune dette skal gjelde for, skal Sametingets valgmanntall legges til grunn. I § 47 første ledd foreslås en presisering som ny andre setning om at det er Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg som skal legges til grunn, dvs. to år før selve sametingsvalget. Samsvar med § 39a presiseres i bestemmelsens andre ledd.

Protokollering. Fastsetting av formular § 67 (4)
Ansvaret for samiske saker i Regjeringen ble fra oktober 2009 flyttet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Dette justeres til riktig departementstilhørighet i bestemmelsen.

Fordeling av mandatene på valgkretsene § 67 a(1)
Antall manntallsførte i Sametingets valgmanntall legges til grunn for å avgjøre den forholdsmessige fordelingen av mandatene på valgkretsene. Skjæringstidspunktet for valgmanntallet foreslås endret til pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg.

Om økonomiske og administrative konsekvenser
I følge gjeldende bestemmelser legger kommunene ut Sametingets valgmanntall til offentlig ettersyn det året det er valg til Sameting. Endringsforslaget vil innebære at kommunene kunngjør og legger ut Sametingets valgmanntall for offentlig ettersyn hvert annet år, dvs. i det året det er valg til Sametinget og i det året det er valg til kommunestyrer og fylkestingsvalg. Dette betyr at kommunene annet hvert år kunngjør tid og sted for utleggingen av Sametingets valgmanntall. Sametinget sørger for at kommunene får tilsendt valgmanntallet.

Departementet ber om at kommunene i sin høringsuttalelse gir en vurdering av eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser for valgarbeidet som endringsforslaget medfører.

Vedlegg
Vedlagt følger de konkrete endringsforslag i forskriftens bestemmelser markert med understreket tekst. Oversikt over høringsinstanser følger vedlagt. Gjeldende forskrift om valg til Sametinget finnes på Lovdatas nettsider www.lovdata.no

 


Med hilsen

Petter Drefvelin (e.f.)
ekspedisjonssjef

Máret Guhttor
avdelingsdirektør

Vedlegg - endringsforslag
 

Alle kommunene
Departementene
Sametinget

Sametingets gruppeledere:
Aslaksen, Marie Therese N. Aslaksen, Gjerdrumsgata 44, 2000 LILLESTRØM
Olaf Eliassen, Gåradakvatn, 9710 INDRE BILLEFJORD 
Knut Roger Hanssen, Ildskog, 9700 LAKSELV
Aili Keskitalo, Álttaluodda 20, 9520 GUOVDAGEAIDNU/KAUTOKEINO
Willy Ørnebakk, 9143 SKIBOTN  
Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KÁRÁŠJOHKA/KARASJOK

Registrerte samepolitiske organisasjoner:
Árja v/ Láilá Susanne Vars, Láhpoluoppal, 9520 GUOVDAGEAIDNU/KAUTOKEINO
Senterpartiet v/ Ivar Egeberg, P.b. 1191 Sentrum, 0107 OSLO 
Det norske Arbeiderparti v/ Rune Solenes, Youngstorget 2 A, 0181 OSLO 
Norske Samers Riksforbund, Postboks 173, 9521GUOVDAGEAIDNU/KAUTOKEINO 
Høyre v/ Kjell Reinsfeldt, Stortingsgata 20 0161 OSLO 
Fremskrittspartiet v/ Geir Almåsvold Mo, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO  
Samefolkets Parti, Postboks 157, 9730 KÁRÁŠJOHKA/KARASJOK 
Samenes Folkeforbund - samepolitisk enhet, v/ Odd-Roar Strømme, Nordmoveien 236,
8530 BJERKVIK 
Sosialistisk Venstreparti v/ Edle Daasvand, Akersgata 35, 0158 OSLO 

Tillitsvalgte for listeforslag ved sametingsvalget 2009:
Senterpartiet v/Einar Johansen, DEATNU/TANA
Det norske Arbeiderparti v/Per Ivar Henriksen, DEATNU/TANA
Árja v/ issel Gaup, DEATNU/TANA
Fremskrittspartiet v/Hans Eriksen, DEATNU/TANA
Høyre v/Bror Sundstrøm, HESSENG     
NSR og SaBs fellesliste v/Berit Ranveig Nilssen, VUONNABAHTA/VARANGERBOTN
Samenes Folkeforbund v/Geir Vorren, VADSØ
Felleslista for Østre valgkrets v/Hartvik Hansen, DEATNU/TANA
Ofelaš v/Janoš Trosten, VUONNABAHTA/VARANGERBOTN

Det norske Arbeiderparti v/Kjell H. Sæther, KÁRÁŠJOHKA/KARASJOK 
Árja v/Laila Susanne Vars, GUOVDAGEAIDNU/KAUTOKEINO
Fremskrittspartiet v/Svein Ole Sandvik, GUOVDAGEAIDNU/KAUTOKEINO       
Høyre  v/Eva Marie Johansen, LAKSELV 
Fastboendes liste v/Isak Mathis O. Hætta, GUOVDAGEAIDNU/KAUTOKEINO      
Johttisapmelaččaid Lista v/Per A Bæhr, GUOVDAGEAIDNU/KAUTOKEINO       
Kristelig Folkeparti v/Kristine G Grønmo, KÁRÁŠJOHKA/KARASJOK
Venstre v/Klemet Klemetsen, Avži, GUOVDAGEAIDNU/KAUTOKEINO 

Norske Samers Riksforbund v/Silje Karine Muotka, ALTA
Senterpartiet v/Helge Guttormsen, SKJERVØY
Det norske Arbeiderparti v/Hilde Anita Nyvoll, STORSLETT
Árja v/Odd Iver Sara, ALTA
Fremskrittspartiet v/Arthus Tørfoss, STORSLETT
Høyre v/Per Arnesen, RYPEFJORD
Sosialistisk Venstreparti v/Leif Birger Mækinen, ALTA
Samenes Folkeforbund v/Halldor Valdeland-Hansen, KVALSUND
Nordkalottfolket v/Torill Bakken Kåven, ALTA

Norske Samers Riksforbund v/Geir Tommy Pedersen, TROMSØ
Senterpartiet  v/Svein P. Pedersen, OLDERDALEN  
Det norske Arbeiderparti v/Karin Karlsen, BIRTAVARRE  
Árja v/Frank Valø, LYNGSEIDET    
Fremskrittspartiet v/Aud Marthinsen, OLDERDALEN
Høyre v/Terje Olsen, TROMSØ   
Samenes Folkeforbund v/John Elvevoll, NORDKJOSBOTN
 
Norske Samers Riksforbund v/Ann-Mari Thomassen, TOVIK
Senterpartiet v/Kirsti Knutsen, KJØPSVIK 
Det norske Arbeiderparti v/Arnold Paulsen, GRATANGEN
Fremskrittspartiet v/Ivar M. Simonsen, BJERKVIK
Samenes Folkeforbund v/Anders Thomas Andersen Myrnes,  LILAND
Sjaddo v/ Anders Urheim jr., MUSKEN

Norske Samers Riksforbund v/Ivar Toven, NAMSOS 
Senterpartiet  v/Lars Toven, HØYLANDET 
Det norske Arbeiderparti v/Mads Kappfjell, NAMSSKOGAN 
Samenes Folkeforbund v/Janne Viktil, FROSTA 
Åarjel-Saemiej Gielh v/Ida Marie Bransfjell, TYDAL 
      
Norske Samers Riksforbund v/Kari S. Lifjell, NESODDTANGEN
Samefolkets parti v/Birger Nymo, OSLO   
Det norske Arbeiderparti v/Åse Niemi, DRAMMEN 
Árja v/Rune Pettersen, HVAM    
Høyre  v/Beathe Lille, VINTERBRO
Samenes Folkeforbund v/Mindor Elvemo, TANANGER
Samer bosatt i Sør-Norge v/Kristin Marianne Stormo, OSLO
     
            


 

Til toppen