Rundskriv om normer for energi- og arealbruk for statlige bygg

Innledning

"Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor" av 20. januar 2012 nr. 39 (vedlagt) skal sikre god saksforberedelse og styring av bygge- og leiesaker i staten.

Instruksen gjelder for alle virksomheter i statlig sivil sektor, organisert innenfor rettssubjektet staten. Den gjelder ved inngåelse av avtaler om leie av lokaler, inklusive leieavtaler med forpliktende klausuler om senere kjøp, samt ved behandling av statlige byggeprosjekter. Som statlig byggeprosjekter regnes også ombygging/rehabilitering av eksisterende eller innkjøpt eiendom. Instruksen gjelder ikke for bygging eller leie av kontorlokaler til departementene. Vi ber departementet bekjentgjøre rundskrivet og instruksen for relevante underliggende virksomheter.

Ved endringen av instruksen om bygge- og leiesaker ved kgl. res. av 29. mai 2015 ble det tatt inn en hjemmel i pkt. 2.2, 5. ledd for Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å fastsette normer for lokalenes areal, energi og standard.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter i medhold av "Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor" av 20. januar 2012 nr. 39 pkt 2.2, 5. ledd følgende normer:

Arealkrav

For framtidige statlige kontorlokaler og for kontordelen i bygg til virksomheter med arealkrevende formål fastsettes en arealnorm på 23 kvm. BTA per ansatt. Dersom det er behov for å gå utover normen, må dette begrunnes særskilt i funksjonsbeskrivelsen. Arealnormen skal kun gjelde ved statlige byggeprosjekter og ikke ved leie av private kontorbygg.

Når det identifiseres et behov for nye lokaler, eller behov for forandringer i eksisterende lokaler, skal det etter instruksens kapittel 2.2 utarbeides en funksjonsbeskrivelse. Av denne skal det framgå hvilke krav som stilles til lokalene mht. funksjon, størrelse, beliggenhet og kvalitet, for at virksomheten skal kunne ivareta sine oppgaver. Funksjonsbeskrivelsen skal ivareta hensynet til effektiv ressursbruk, og det må inngå en vurdering av dette i analysen. Arealnormen på 23 kvm BTA er å anse som en øvre grense.

Energikrav

Prosjektering av nye statlige bygg skal oppfylle nye minimumskrav for energi i byggteknisk forskrift fra 1. januar 2016.

Regjeringen vedtok ved kgl. res. av 12. november 2015 nye energikrav for bygg. De nye energikravene trer i kraft fra 1. januar 2016. I en overgangsperiode på ett år, fra 1. januar 2016 til 1. januar 2017, kan byggenæringen velge mellom nye eller gamle energikrav. Hensikten er at byggenæringen og kommunene skal få tid til å tilpasse seg til nye energikrav.

Regjeringen har besluttet at overgangsordningen ikke skal gjelde for statlige bygg. De nye energikravene trer dermed i kraft fra 1. januar 2016 for statlige bygg. Det kan gjøres unntak for byggeprosjekter der prosjekteringen er kommet så langt at det vil medføre vesentlige kostnader til omprosjektering å imøtekomme kravet.

Bruk av fossil fyringsolje som energikilde

Ved inngåelse av nye leieavtaler, eller reforhandling av avtaler, skal staten ikke leie lokaler der fossil fyringsolje benyttes som grunnlast etter 31. desember 2016. Departementet kan i særlige tilfeller gi unntak fra kravet dersom utleier i kontrakten forplikter seg til å fase ut fossil fyringsolje innen 31.desember 2018.

I klimaforliket var det enighet om at regjeringen skulle innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og som grunnlast i øvrige bygg i 2020, og at fossil fyringsolje som grunnlast må fases ut av alle statlige bygg i løpet av 2018. Regjeringen har forsert dette arbeidet med krav om at Statsbyggs eiendomsportefølje skal være konvertert i løpet av 2016. Øvrige statlige bygg skal være konvertert i løpet av 2018. Kravet som stilles i dette rundskrivet, likestiller tilbydere av lokaler til statlige formål. Kravet gjelder ikke for leie av lokaler der tilbud er innhentet i markedet før 1. februar 2016.

 

Med hilsen

Cathrin Sætre (e.f.)
ekspedisjonssjef
Oskar Petter Jensrud
avdelingsdirektør