Rundskriv til plan- og bygningsloven § 29-4. Byggverks plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Rundskriv H-8/15

Plan- og bygningsloven § 29-4 regulerer byggverks høyde og avstand til nabogrense, og er en viktig styringshjemmel for kommunene. I dette rundskrivet gis det en oppdatert redegjørelse om hvordan bestemmelsen skal forstås og praktiseres. Dette rundskrivet erstatter tidligere rundskriv H-18/90 av 1. juli 1990.

Rundskrivet i pdf-format