Rundskriv V-14-03 B

Statsbudsjettet 2003 kap. 310 post 75 Tilskudd til privateide kirkebygg (20.08.2003)

Fylkesmennene
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges kristne råd
Norges Frikirkeråd
Kontaktutvalget for pinsebevegelsen i Norge
Islamsk råd

Nr. V-14 B

Vår ref. 2003/2698 KU/KU3 ES:pbp

Dato 20.8.2003

Statsbudsjettet 2003 kap. 310 post 75 Tilskudd til privateide kirkebygg

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak tas det sikte på å yte et tilskudd til privateide kirkebygg i 2003 med kroner 825 per kvadratmeter. Søknad om tilskudd sendes til Kultur- og kirkedepartementet innen 15. oktober 2003, jf. vedlagte skjema. Tegninger må legges ved. Ingen søknader vil bli behandlet før fristen, og svar vil bli gitt innen årsskiftet. Søknader som er mottatt etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Det er utarbeidet retningslinjer for denne tilskuddsordningen i henhold til Økonomireglementet for staten. Retningslinjene fastsetter bl.a. formålet med tilskuddet, vilkår for å få tilskudd, regler for utregning av tilskudd, saksbehandlingsregler, regler for utbetaling og eventuell tilbakebetaling av tilskudd, krav til attestasjon fra revisor og regler for rapportering. Det vises til de vedlagte retningslinjene.

Vi ber fylkesmennene om å distribuere rundskrivet med vedlegg til alle trossamfunn i sitt område.

Med hilsen

Kjell Myhren e.f.
ekspedisjonssjef

Elisabeth Solberg
fung. avdelingsdirektør

Vedlegg 1: Søknadsskjema

Vedlegg 2: Retningslinjer