Rundskriv V-16 B/2006

Utnevning av biskop i Hamar

Utnevning av biskop i Hamar

Til prester, vigslede diakoner, kateketer og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Hamar bispedømme, prostene i de øvrige bispedømmene, rektorene ved de praktisk-teologiske seminarer og teologiske professorer som er medlem av Den norske kirke

Nr.

Vår ref

Dato

V-16 B/2006

2006/02347 KIA AEL

03.04.2006

Utnevning av biskop i Hamar

I anledning forestående utnevning av biskop i Hamar bispedømme, anmodes De om å gi stemme til tre personer i prioritert rekkefølge som De anser mest skikket til å bli utnevnt. Hamar bispedømmeråd har i møte 29. mars 2006 nominert følgende kandidater:

Domprost Knut Andresen

Sokneprest Solveig Fiske

Domprost Per Otto Gullaksen

Prost Sevat Lappegard

Residerende kapellan Berit Lånke

Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden. Deres vita følger vedlagt. Bispedømmerådets forslag er ikke bindende for de stemmeberettigede. Det er også adgang til å stemme på biskoper i embete.

Deres stemme sendes som vanlig brev direkte til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo så tidlig at den kan være i departementet innen
31. mai2006. Brevet vil bli unntatt offentlighet.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør

Vedlegg (pdf)