Rundskriv V-17B/2004

Statsbudsjettet 2004, kap. 310, post 75: Tilskudd til privateide kirkebygg (22.06.2004)

Fylkesmennene
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges kristne råd
Norges Frikirkeråd
Kontaktutvalget for pinsebevegelsen i Norge
Islamsk råd
Organisasjonenes Fellesråd

Nr.
V-17 B

Vår ref:
2004/2674 KU/KU3
LGR:pbp

Dato:
21.06.2004

Statsbudsjettet 2004 kap. 310 post 75 tilskudd til privateide kirkebygg

Med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak tas det sikte på å yte et tilskudd til privateide kirkebygg i 2004 med kroner 825 per kvadratmeter. Søknad om tilskudd sendes til Kultur- og kirkedepartementet innen 15. september 2004, jf. vedlagte skjema. Tegninger må legges ved. Ingen søknader vil bli behandlet før fristen, og svar vil bli gitt innen årsskiftet. Søknader som er mottatt etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Det er utarbeidet retningslinjer for denne tilskuddsordningen i henhold til Økonomireglementet for staten. Retningslinjene fastsetter bl.a. formålet med tilskuddet, vilkår for å få tilskudd, beregningsregler, saksbehandlingsregler, regler for utbetaling og eventuell tilbakebetaling av tilskudd, krav til attestasjon fra revisor og regler for rapportering. Det vises til de vedlagte retningslinjene.

Vi ber fylkesmennene om å distribuere rundskrivet med vedlegg til alle trossamfunn i sitt område.

Med hilsen
Elisabeth Solberg
underdirektør
Liv Grøtterød
rådgiver

Retningslinjer

Søknadsskjema

For nærmere informasjon om ordningen,
ta kontakt med Kristin Solbjør Folstad, tlf 22 24 78 32