Rundskriv V-22 B/2006

Utnevning av biskop i Sør-Hålogaland

Utnevning av biskop i Sør-Hålogaland

Prester i offentlig kirkelig stilling i Sør-Hålogaland bispedømme, prostene i de øvrige bispedømmene, de teologiske professorer ved de teologiske fakulteter, rektorene ved de praktisk-teologiske seminarene og vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlige kirkelige stillinger i Sør-Hålogaland bispedømme

Nr.

Vår ref

Dato

V-22 B/2006

2006/02346 Ki Tmr

30.06.2006

Utnevning av biskop i Sør-Hålogaland

I anledning forestående utnevning av biskop i Sør-Hålogaland bispedømme anmodes De om å gi stemme til fem kandidater i prioritert rekkefølge som De anser mest skikket til å bli utnevnt til bispeembetet. Sør-Hålogaland bispedømmeråd har nominert følgende kandidater:

Sokneprest Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Domprost Tor Berger Jørgensen

Sokneprest Svein Malmbekk

Leder Ingeborg Synøve Midttømme

Prost Tor Singsaas

Sokneprest Rolf Steffensen

Prost Bjarne Olaf Weider

Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden. Deres vita og deres svar på noen spørsmål følger vedlagt. Bispedømmerådets nominasjon er bindende for de stemmeberettigede. Det er likevel adgang til å stemme på biskoper i embete.

Regler om prosessen fram mot utnevning er gitt i forskrift 30. juni 2004: Prøveordning for nominasjon m.v. ved utnevning av biskop. Når det gjelder forståelsen av bestemmelser i forskriften skal departementet for ordens skyld presisere følgende:

1) I henhold til forskriften § 3 skal de stemmeberettigede oppfordres om å gi stemme til fem personer i prioritert rekkefølge. Alle stemmer fra stemmeberettigede vil imidlertid bli tatt med i opptellingen. Stemmer som innholder færre enn fem kandidater vil med andre ord ikke bli forkastet.

2) I henhold til forskriften § 7 innstiller departementet til Kongen om utnevning av en av de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer. Valget skal stå mellom de samme tre kandidatene som uttaleinstansene (Kirkerådet, bispedømmerådet og biskopene i de øvrige bispedømmene) anmodes om å vurdere og å rangere i samsvar med bestemmelsen i § 6. Med begrepet stemmer menes her førstestemmer, eller mer presist: summen av førstestemmene fra de fem gruppene av stemmeberettigede som er nevnt i forskriften § 3.

Deres stemme sendes som vanlig brev direkte til Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo så tidlig at den kan være i departementet innen
5. september 2006.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør

Vedlegg (PDF)