Rundskriv V-22b-02

Om sikring av gravminner (09.12.2002)

Kirkelig fellesråd

Nr.

Vår ref

Dato

V-22b-02

02/516 KI jei

13.01.2003

Om sikring av gravminner

De tragiske ulykkene som har skjedd på norske kirkegårder i år som følge av manglende sikring av gravminner, førte til at departementet ba kirkegårdskonsulenten om å klargjøre overfor fellesrådene det ansvaret som påhviler dem angående sikring av gravminner. Kirkegårdskonsulentens henvendelse er sendt samtlige fellesråd og er datert 12. august 2002.

I forlengelse av dette ber departementet nå opplyst hvordan situasjonen er i den enkelte kommune. Dette for å skaffe seg en oversikt over forholdene. Videre ber vi opplyst om hvilke planer som foreligger for å få sikret eller fjernet de gravminnene som eventuelt enda er usikret. Sikring av gravminner er for fellesrådene et selvfinansierende tiltak. Det vil si at eieren skal betale for sikringen. De kirkelige fellesråd er derfor ikke avhengig av at gjennomføringen først kan skje når kommunale økonomiplaner måtte tilsi det.

Vedlagt følger et skjema som bes utfylt og returnert departementet inne 1. februar 2003.

Med hilsen

Ole H. Fisknes
ekspedisjonssjef e.f.

Jane Eikenes
førstesekretær

Vedlegg