Rundskriv V-4B/2007

Statsbudsjettet 2006 og 2007 KAP.310 Post 75 tilskudd til privateide kirkebygg

Tilskudd til privateide kirkebygg

Fylkesmennene
Kirkerådet
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges kristne råd
Norges Frikirkeråd
Kontaktutvalget for pinsebevegelsen i Norge
Islamsk råd

Nr.

Vår ref

Dato

V-4B

2007/00073KU/KU3KSR:akv

11.01.2007

Statsbudsjettet 2006 og 2007 Kap. 310 Post 75 Tilskudd til privateide kirkebygg

Ordningen med tilskudd til å kjøpe eller bygge privateide kirkebygg ble gjeninnført i St.prp. nr. 25 (2006–2007) Om endring i bevilgninger under Kultur- og

kirkedepartementets budsjett for 2006. Stortinget har også bevilget midler til formålet i statsbudsjettet for 2007. Midlene som er bevilget til formålet for årene 2006 og 2007 vil dermed bli fordelt i en samlet søknadsrunde i 2007.

Med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak tas det sikte på å yte et tilskudd til privateide kirkebygg med kr 825 per kvadratmeter. Søknad om tilskudd sendes til Kultur- og kirkedepartementet innen 1. juni 2007, jf. vedlagte skjema. Tegninger må legges ved. Ingen søknader vil bli behandlet før fristen, og svar vil bli gitt innen årsskiftet. Søknader som er mottatt etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Vi ber alle mottakere av rundskrivet om å videreformidle rundskrivet med vedlegg til alle registrerte trossamfunn innenfor sitt ansvarsområde. Vi ber videre om at fylkesmennene sender rundskrivet til alle menigheter i sitt fylke, uavhengig av om det kunne vært forventet at menighetenes sentrale nivåer videreformidlet dette til lokale nivåer.

Det er utarbeidet retningslinjer for tilskuddsordningen i henhold til Økonomireglementet for staten. Retningslinjene og søknadsskjema følger vedlagt. Søknadsskjema skal benyttes, og retningslinjene må følges ved utfylling og innsending av søknaden, jfr. særlig pkt. 6.1 om søknadens innhold.

Med hilsen

Stein Sægrov e.f

Kristin Solbjør Folstad

avdelingsdirektør

underdirektør