Rundskriv V-7-03

Ajourføring av etats- og tjenestestedsregisteret i Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) per 1. mars 2003 (16.01.2003)

Statlige virksomheter under
Kultur- og kirkedepartementet

Nr.

Vår ref

Dato

V- 07/2003

2003/156 AØ OD

16.01.2003

Ajourføring av etats- og tjenestestedsregisteret i Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) per 1. mars 2003

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) skal, som tidligere, ha ansvaret for oppdatering av etats- og tjenestestedsregisteret i SST til tellingen 1. mars 2003.

Vi viser til vedlagte rundskriv P- 2/2003 fra AAD hvor det bes om at alle virksomheter følger den punktvise instruksen i rundskrivet med hensyn rapporteringen. Dette er nødvendig for at ajourføringen skal bli korrekt. Det vil si at den enkelte virksomhet må ta en gjennomgang av dataene sammen med sin lønnsmyndighet, da det er virksomheten selv som er ansvarlig for at opplysningene er korrekte.

Vi vedlegger kopier av AADs rundskriv P - 2/2003, utskrift fra Etats- og tjenestestedsregisteret og kommunelisten per 1. januar 2003, og ber om at de tilsendte dataene gjennomgås/endres i henhold til AADs instrukser i vedlagte rundskriv. Utskriftene returneres til Kultur- og kirkedepartementet innen 31. januar 2003. Den tilsendte utskriften skal returneres selv om det ikke er endringer. Fristen må overholdes.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør

3 vedlegg