Dokument

Rundskriv V-7/B 2009 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2009

Frist for å kreve statlig og kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn er 1. april 2009

Fylkesmennene

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

V-7B

2008/05603 SF GTE

27.02.2009

 

 

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2009

Frist for å kreve statlig og kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn er: 1. april 2009

 

1. Sats for beregning av tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2009
Tilskuddssatsen er regnet ut på samme måte som tidligere år. Beløpet som ligger til grunn for utregningen, er kr 1 381 613 000. I beregningen inngår statens nettoutgifter til driften av Den norske kirke og et beregnet nettobidrag fra Opplysningsvesenets fond til driften av kirken. Statens utgifter til Den norske kirkes trosopplæringsreform inngår også i beløpet. Statens bidrag følger av Stortingets bevilgningsvedtak for 2009, mens bidraget fra Opplysningsvesenets fond er basert på fondets regnskap for 2007.

Per 1. januar 2009 var det i alt registrert 3 874 823 medlemmer og tilhørige i Den norske kirkes medlemsregister.

I henhold til gjeldende lover og forskrifter har Kultur- og kirkedepartementet kommet fram til at satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i 2009, skal være kr 357,- per medlem.

Statens utgifter til fengselsprester inngår i grunnlaget for beregning av tilskuddssatsen, og tilskuddet kan dekke religiøs eller livssynsmessig betjening av innsatte i fengsel.

2. Vilkår for å få tildelt statlig og kommunalt tilskudd
Kravfristen er som tidligere år 1. april og kan ikke fravikes. 

Alle tros- og livssynssamfunn som krever tilskudd, må ha organisasjonsnummer fra enhetsregisteret. Nærmere informasjon kan fås fra Brønnøysundregistrene,
tel. 75 00 75 00 http://www.brreg.no/registrering/ny_enhet.html

Alle samfunn må fylle ut vedlagte kravskjema og sende inn en digitalt lesbar oversikt over fødselsnummer for alle medlemmer det kreves tilskudd for på diskett, CD-ROM eller minnepinne (CD-ROM eller minnepinne er å foretrekke). Samfunnene må på forhånd forsikre seg om at disketten/CD-ROM-en/minnepinnen faktisk inneholder en fil med oversikt over medlemmenes fødselsnummer.

Samfunnene må også forsikre seg om at filen som inneholder medlemsoversikten er lesbar. Filen må ikke være lese- eller passordbeskyttet. En ren tekst-fil (.txt) eller en excel-fil (.xls) er å foretrekke.

Følgende krav stilles til innsendelsen:

a) Tros- eller livssynssamfunnets navn og organisasjonsnummer skal stå skrevet utenpå disketten, CD-ROM-en eller minnepinnen

b) Filnavnet skal bestå av organisasjonsnummeret, à la 123456789.txt

c) Filen skal kun inneholde fødselsnumrene til medlemmene, og de må listes fortløpende nedover, ett på hver linje

d) Fødselsnumrene må være 11-sifrete, eks. 02020211111

Eksempel på elektronisk oversikt over fødselsnummer

Det vil ikke bli utbetalt tilskudd til tros- eller livssynssamfunn som ikke sender inn slik oversikt.

Trossamfunn med færre enn 100 medlemmer kan sende inn en maskinskrevet oversikt over fødselsnummer i papirversjon. Det er ikke nødvendig for slike trossamfunn å sende inn både en maskinskrevet papirversjon og en digitalt lesbar oversikt over medlemmenes fødselsnummer. Dersom trossamfunn med færre enn 100 medlemmer likevel sender inn både en digitalt lesbar oversikt og en maskinskrevet papirversjon, vil det være den digitalt lesbare oversikten som blir gjenstand for Brønnøysundregistrenes kontroll og danner grunnlag for fylkesmannens tildeling av tilskudd.

Det anbefales at tros- og livssynssamfunnene sender krav om tilskudd m/medlemsoversikt til fylkesmannen som rekommandert post. 

3. Utbetaling av tilskudd
Tros- og livssynssamfunnene som krever tilskudd må selv påse at det blir oppgitt korrekt kontonummer for utbetaling av tilskuddet. Bankkontonummer og adresse må oppgis i kravskjemaet hvert år det kreves tilskudd.

4. Krav til rapportering
Frist for innsending av årsrapport og regnskap for 2008 er 1. april 2009.

Det vises til forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn § 10:

"Stats- og kommunaltilskudd skal brukes til religiøse formål. For det mottatte tilskudd skal trossamfunnet føre eget regnskap som viser hva pengene er anvendt til. Innsendte regnskap over bruk av kommunale og statlige tilskuddsmidler skal attesteres av statsautorisert eller registrert revisor. Det kreves ikke at regnskapet er bekreftet av revisor når det statlige tilskuddet er under kr 100.000. I slike tilfelle skal det sendes inn en regnskapsoversikt som er bekreftet av trossamfunnets styre eller utvalg."

Det vises videre til forskrift om tilskot til livssynssamfunn § 2:

"Stats- og kommunaltilskot skal nyttast til føremål som går inn under virket som livssynssamfunn. For mottekne tilskot skal livssynssamfunnet føre eigen rekneskap som viser kva pengane er nytte til. Innsende rekneskap over bruk av kommunale og statlege tilskotsmidlar skal attesterast av statsautorisert eller registrert revisor."

5. Om kontrollen av medlemsoversiktene
Fylkesmannen skal videresende medlemsoversikter med fødselsnummer til Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene vil kontrollere alle gyldige fødselsnummer opp mot Det sentrale folkeregister (DSF), Den norske kirkes medlemsregister og innsendte medlemsoversikter fra øvrige tros- og livssynssamfunn. Følgende opplysninger vil bli innhentet:

- navn
- bostedskommune
- om vedkommende har norsk statsborgerskap eller ikke
- død
- bosatt
- utvandret
- utgått fødselsnummer

Kontrollen vil også avdekke eventuelle dobbeltmedlemskap mot Den norske kirke og mellom tros- og livssynssamfunn som krever tilskudd.

Kontrollen vil bli gjort på grunnlag av data per 1. januar 2009. Det vil bare bli utbetalt tilskudd for medlemmer med gyldig fødselsnummer. Dersom fødselsnummeret har gått ut, vil eventuelt nytt fødselsnummer bli sendt samfunnet.

Fylkesmannen foretar utbetaling av statlig tilskudd når Brønnøysundsregistrenes kontroll av tros- og livssynssamfunnenes medlemsoversikter er fullført (1. kontroll-runde). Det vil etter dette være mulig for samfunnene å gjøre korreksjoner i oversikt over uavklarte fødselsnummer, som samfunnene vil motta fra fylkesmannen.

Tros- og livssynssamfunnene sender den korrigerte oversikten tilbake til fylkesmannen for ny kontroll hos Brønnøysundregistrene (2. kontrollrunde).

Frist for å sende inn korrigert oversikt til fylkesmannen er 1. september 2009. Fristen kan ikke fravikes.

Det anbefales at tros- og livssynssamfunnene sender den korrigerte oversikten til fylkesmannen som rekommandert post. 

Det vises for øvrig til forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn § 11:

"Prest eller forstander i registrert trossamfunn skal føre medlemsregister med følgende opplysninger: Opptatt i menigheten, utmeldt av menigheten, levende fødte og døde. Videre skal det i medlemsregistret fremgå hvem som er ekteviet av menighetens prest eller forstander når han/hun har vigselsmyndighet (jf. ekteskapsloven)."

6. Brønnøysundregistrenes avgiverordning
I samarbeid med Kultur- og kirkedepartementet har Brønnøysundregistrene etablert en tjeneste som gjør det mulig per telefon å be om innsyn i hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, man eventuelt står oppført som medlem i. En utskrift av hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn som den enkelte er registrert som medlem i, sendes i brevs form til den det gjelder. Tjenesten skal være tilgjengelig så lenge opplysningene som kommer fram i den årlige kontrollen ikke er slettet.
Telefonnummeret til Brønnøysundregistrene, der den registrerte kan kreve innsyn i opplysninger om seg selv, er 75 00 75 00.

Tros- og livssynssamfunnene kan oppfordre sine medlemmer til å benytte seg av denne tjenesten, i det øyemed å få avklart medlemmenes tilhørighet til samfunnet. Tros- og livssynssamfunn kan imidlertid ikke kreve av sine medlemmer at de oppgir hvilket annet tros- eller livssynssamfunn de eventuelt har vært eller er medlem av.

7. Behandling av personsensitiv informasjon
Fødselsnummer koplet til et tros- eller livssynssamfunn utgjør personsensitiv informasjon, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8 a, og omfattes av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt for opplysninger om noens personlige forhold.

Behandlingen av sensitive personopplysninger i forbindelse med at det blir utbetalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn, er hjemlet i lov om trudomssamfunn og ymist anna § 19b og lov om tilskott til livssynssamfunn § 5, jf. personopplysningsloven §§ 8 og 9. I henhold til personopplysningsloven § 12 første ledd kan fødselsnummer bare benyttes i behandling av personopplysninger når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering. Formålet med kontrollen av medlemmenes fødselsnummer er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av tilskudd. For å kunne sammenligne opplysninger i flere register er det en forutsetning at medlemmer i tros- og livssynssamfunn identifiseres med fødselsnummer.

Dokumenter som kopler fødselsnummer til et tros- eller livssynssamfunn skal ikke anvendes til annet enn oppgitt formål. Slike dokumenter må ikke utleveres til uvedkommende, og skal behandles og oppbevares på en slik måte at de ikke er tilgjengelig for uvedkommende.

Utover det som følger av saksbehandlingen av krav om tilskudd hos fylkesmennene og Kultur- og kirkedepartementet, og Brønnøysundregistrenes kontroll av tros- og livssynssamfunnenes innsendte oversikter over medlemmenes fødselsnummer, skal ikke personopplysningene gjøres kjent for andre enn den det gjelder.

Dersom en person står oppført som medlem i mer enn ett tros- eller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, vil ikke det enkelte tros- eller livssynssamfunn få oppgitt hvilket annet samfunn vedkommende står oppført som medlem i.

Når den årlige kontrollen er gjennomført og personopplysningene ikke lenger har betydning for saksbehandlingen, skal Brønnøysundregistrene og fylkesmennene slette alle oversikter over fødselsnummer.

Forstandere i registrerte trossamfunn står for øvrig under samme ansvar som offentlig tjenestemann når det gjelder gjøremål som han/hun er pålagt i eller med hjemmel i lov, jf. lov om trudomssamfunn og ymist anna § 26. Dette gjelder blant annet taushetsplikt om sensitive personopplysninger, jf. straffeloven § 121.

8. Kommunalt tilskudd
Dette rundskrivet gjelder ikke kommunale tilskudd. Satsen per medlem for det kommunale tilskuddet blir regnet ut lokalt og skal tilsvare kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke regnet per medlem.

Det er ikke nødvendig å fremme særskilt krav om kommunalt tilskudd. Tros- og livssynssamfunn som får statstilskudd, vil av de kommuner hvor det er bosatt medlemmer, få utbetalt kommunalt tilskudd. Alle kommuner vil motta en oversikt over antall tilskuddsberettigede medlemmer i de ulike tros- og livssynssamfunnene i den respektive kommunen.

Samfunn som ønsker det kommunale tilskuddet fordelt på flere menigheter, og som har mer enn 6 000 tilknyttede medlemmer, bes fylle ut tilleggsark til kravskjemaet. Tilleggsark fås ved henvendelse til fylkesmannsembetet.

Samfunn som ikke krever tilskudd fra alle kommuner der samfunnet har medlemmer, skal opplyse om dette på eget ark.

9. Fremdriftsplan 2009
Det legges opp til følgende framdrift: 

Dato

 

1. april

Kravfrist. Frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn kravskjema og medlemsoversikt, samt årsrapport og regnskap for 2008, til fylkesmannen

1. juli

Fylkesmennene skal ha foretatt utbetaling (der regnskap og årsrapport er sendt fylkesmannen, og fylkesmannen ikke har merknader)

1. september

Frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn korrigert oversikt over uavklarte fødselsnummer til fylkesmannen

 

Eventuell andre utbetaling av tilskudd kan forventes i oktober

 

Kommunalt tilskudd kan forventes utbetalt i løpet av oktober

Kultur- og kirkedepartementet ber fylkesmennene om å videresende rundskrivet m/kravskjema til alle tros- og livssynssamfunn innen sitt ansvarsområde så snart som mulig, helst innen 6. mars 2009.  

Med hilsen

Nina Økland e.f.
kst. ekspedisjonssjef  

Geir Telstø
rådgiver

Vedlegg: Kravskjema