Historisk arkiv

Økning i statstilskuddet til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

I forbindelse med demokratireformen i Den norske kirke har Kultur- og kirkedepartementet foreslått en tilleggsbevilgning på 68 millioner kroner. Saken er til behandling i Stortinget. Tilleggsbevilgningen til demokratireformen i Den norske kirke inngår derfor ikke i beregningsgrunnlaget for tilskuddssatsen i 2009.

I forbindelse med demokratireformen i Den norske kirke har Kultur- og kirkedepartementet foreslått en tilleggsbevilgning på 68 millioner kroner. Saken er til behandling i Stortinget. Tilleggsbevilgningen til demokratireformen i Den norske kirke inngår derfor ikke i beregningsgrunnlaget for tilskuddssatsen i 2009. 

Kultur- og kirkedepartementet mener at tilskuddordningens formål, som er å sikre økonomisk likebehandling av Den norske kirke og øvrige tros- og livssynssamfunn, tilsier at tilleggsbevilgningen bør inngå i grunnlaget for fastsettelsen av tilskuddssatsen i 2010.

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke har rett til et årlig statstilskudd per medlem som om lag tilsvarer statens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem. Satsen for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunnene fastsettes ved at statens budsjetterte utgifter til Den norske kirke deles på antall personer som står oppført i Den norske kirkes medlemsregister.

Rundskriv 7/B 2009 om tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2009