Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene

Senter for økonomisk forskning (SØF) og SINTEF Teknologi og samfunn har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten "Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene".

Formålet med prosjektet har vært å utarbeide et datasett som kan fange opp omfanget av rus- og psykiske lidelser i kommunene og som kan brukes i inntektssystemet. I rapporten har SØF/SINTEF vurdert ulike datakilder som kan brukes til å belyse sammenhengen mellom rus- og psykiske lidelser og kommunenes utgifter til sosialhjelp og barnevern.

Rapport: Rus og psykisk helse i inntektssystemet for kommunene (pdf)