Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Vista utredning AS, Multikonsult og Analyse & Strategi

Det er en sammenheng mellom alder og tilgjengelig ved at manglene er størst i eldre bygg. Men det er også til dels store mangler i bygg som er bygget etter 1976 da de viktigste tilgjengelighetskravene ble innført. Det er også mange indikasjoner på at det fortsatt begås feil ved nybygging.

Rapporten er utarbeidet av Vista Utredning AS for Kommunal- og regionaldepartementet.