Samfunnsanalyser fra utviklingsprogrammet for byregioner

I rapporten Byregionprogrammets fase 1: Gjennomgang av 33 samfunnsanalyser har NIBR på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kompetansesenter for distriktsutvikling, oppsummert de 33 samfunnsanalysene.

Det ble utarbeidet en samfunnsanalyse for alle de 33 byregionene som deltok i fase 1 i utviklingsprogrammet for byregioner. Analysen skulle ligge til grunn for valg av tema det skal utvikles strategier og tiltak for i fase 2.

Denne rapporten er ikke en evaluering av fase 1 av programmet, men oppsummerer samfunnsanalysene i form av en metaanalyse.

Formålet med analysene har vært å beskrive utviklingstrekk knyttet til utfordringer og muligheter for økonomisk vekst i byregionene, og grad av og kvalitet på samhandling på tvers av kommunegrensene i hver byregion. Begrepet økonomisk samhandling omfatter både samspill som følger av økonomiens selvorganisering, eller den regionale arbeidsdelingen, og organisert samarbeid mellom kommuner og eventuelt andre aktører i regionen.

Utviklingsprogrammet for byregioner startet i 2014. Programmet skal styrke vekstkraften for byregionene som er med i programmet og gi økt kunnskap om samspillet mellom by og omland.

Rapporten Byregionprogrammets fase 1: Gjennomgang av 33 samfunnsanalyser (pdf)