Samspill mellom by og omland

Menon Business Economics har på oppdrag av KMD gjennomført utredningen. Bakgrunnen for utredningen er at departementet ønsker mer kunnskap om byenes rolle for økonomisk vekst for omlandet. Dette har blant annet sammenheng med gjennomføringen av Utviklingsprogrammet for byregioner.

Departementet har ønsket å vurdere om den såkalte ”motormetaforen”, at vekst i byer fører til vekst i omlandet, er gyldig i norsk sammenheng.  Som mål på vekst bruker Menon verdiskaping per innbygger.

Rapporten nyanserer motormetaforen.  Motormetaforen forutsetter at byene uansett er en drivkraft for sitt omland. Rapporten dokumenterer at dette ikke er tilfelle.

Veksten i byenes indre omland synes i liten grad å samvariere med byenes vekst. For noen mindre og mellomstore byer er det vekst i omlandet som styrker veksten i byene. Samtidig er det viktig å merke seg at nivået på verdiskaping per innbygger er høyest i de store byene og byene langs kysten på sør- og vestlandet.

Rapporten gir grunnlag for å si at samspillet mellom  byene og deres omland bør styrkes for å utnytte potensialene for vekst og økonomisk utvikling i hele regionen. Dette gjelder særlig i områder med byer med svak vekst og lite vekst i omland.

Rapporten underbygger ideen bak Utviklingsprogrammet for byregioner. Dersom en skal utnytte potensialet for vekst i by og omland, er det behov for regionalt samarbeid mellom kommunene med en bevisst strategi og tiltak for regional økonomisk utvikling siden økonomisk vekst ikke automatisk smitter over på omlandet.