Samtaler med små barn i saker etter barneloven

Artikkelsamling, Q-1106

Da barneloven ble endret i 2004, ble bl.a. aldersgrensen for å høre barn i barne­fordelingssaker senket til 7 år. I lovens forarbeider (Ot. prp. nr. 29 (2002-2003)) ble det påpekt at en senking av aldersgrensen for retten til å bli hørt, kan innebære store utfordringer i forhold til å hindre at det skapes et uønsket «press» i retning av at små barn ansvarliggjøres eller føler at de må ta stilling i foreldrenes konflikt. Da Stortinget behandlet saken, ble regjeringen oppfordret til å bygge opp kompetansen i domstols­apparatet til å høre små barn.

Barne- og likestillingsdepartementet har invitert fire fagpersoner med høy kompetanse til å skrive tre artikler om å snakke med barn. Departementets formål med å gi ut en slik artikkelsamling, er at de som snakker med barn i saker som står for retten skal reflektere omkring denne oppgaven og oppnå større trygghet i rollen som samtaleleder.

Artikkelsamlingen som pdf-fil