Situasjonen i Inderdalen, Sørli - Arvaslibinna

Situasjonen i Inderdalen, Sørli - Arvaslibinna

Gun J. Kveli
Barnerepresentant i Lierne kommune
Oppvekst- og kulturetaten
Postboks 40
7882 Nordli

Deres ref

Vår ref

Dato

89/2002/GJK

2001/2600- N/OBJ

Ark:

AD. SITUASJONEN I INDERDALEN, SØRLI- ARVASLIBINNA

Det vises til Deres brev datert 16.07.02.

Det vises også til liknende og i stor grad likelydende henvendelser fra Dem 10.09.- og 19.09.01, og Miljøverndepartementets svarbrev av 02.10.01. De momenter som vi anførte i dette brev har også gyldighet i år. Deres hovedanliggende, som vi har forståelse for, dreier seg også i år om barns og ungdoms oppvekstvilkår og den trussel de mener Arvaslibinna utgjør. I følge opplysninger vi har mottatt fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) som igjen har hatt kontakt med Statens Naturoppsyn, er det imidlertid ikke noe som tyder på at Arvaslibinna har noen spesielt avvikende adferd for en bjørn, eller at den utgjør noen særskilt trussel for mennesker.

I Deres brev etterlyser De daglige peilinger av binna, noe som ikke er mulig ut fra praktiske og kostnadsmessige forhold. Statens Naturoppsyn foretar likevel ukentlige peilinger. Den siste peiling ble således ifølge opplysninger fra DN foretatt 16.07.02. Binna var da på vei i sørlig retning og ble registrert ved Tjønndalsklumpen, omtrent ei mils vei fra bebyggelsen i Inderdalen.

De kommer også inn på miljøvernmyndighetenes arbeid, i samarbeid med lokale instanser, for å få satt opp rovdyrsikre gjerder. Dette arbeidet er påbegynt og det er nedsatt ei arbeidsgruppe lokalt for å avklare utforming og eiendomsforhold når det gjelder det området som skal gjerdes inn. Målsetningen er at gjerdene skal være på plass for beitesesongen 2003.

Departementet er naturligvis kjent med at kontakt mellom mennesker og rovdyr, kanskje særlig bjørn, kan utgjøre en viss fare for mennesker. Aktsomhet er derfor påkrevd ved ferdsel i områder med bjørn. Lierne kommune, i samarbeid med Fylkesmannen i NT og Politimesteren i Namdal, laget en egen brosjyre "Møte mellom mennesker og bjørn i Indre Namdal" i 1996/97, hvor aktuelle råd og tips framgår.

For øvrig kan opplyses at Direktoratet for naturforvaltning har gitt betinget fellingstillatelse for 2 bjørner i Lierne inneværende år. Tillatelse til en slik skadefelling kan gis av fylkesmannen og er basert på den akutte skadesituasjon eller faren for framtidig skade. Det må likevel presiseres at binner med unger som opptrer sammen er unntatt fra tillatelsen, og at fellingstillatelsene følgelig ikke vil ha gyldighet for Arvaslibinna. En eventuell søknad om felling av dette aktuelle individet må avgjøres av Direktoratet for naturforvaltning.

Som vi også skrev i vårt svarbrev til Dem 02.10.01 har departementet full forståelse for at frykt kan oppstå selv om den reelle faren er liten. Som vi da nevnte, vil dette bli belyst i den stortingsmelding om rovdyrpolitikken som departementet nå arbeider med. Det viktigste er likevel at de som står barn og unge nær, i samarbeid med fagmyndigheter, fortsetter å bearbeide frykten gjennom samtaler og informasjon.

Vi vil også vise til at departementet, etter søknad fra Lierne kommune tidligere i år, har innvilget kr. 200 000,- til kommunens deltakelse i prosjektet "Leve med rovdyr". Prosjektet skal nettopp legge vekt på tiltak rettet mot barn og ungdom, og vil dermed behandle de problemstillinger De tar opp i Deres brev. Vi antar at Oppvekst- og kulturetaten deltar i eller holder seg godt orientert om framdriften i dette prosjektet, og vi ser fram til et positivt og fruktbart samarbeide med kommunen for å løse de problemer som forekomsten av rovdyr i lokalsamfunnet kan føre med seg.

Med hilsen

Olav Bakken Jensen e.f.
fung. avdelingsdirektør

Ester Karen Mørtsell
førstekonsulent

Kopi: Direktoratet for naturforvaltning
Fylkesmannen i Nord- Trøndelag
Nord- Trøndelag fylkeskommune
Lierne kommune