Slik gjennomføres handlingsplanen

Seks departementer har utarbeidet og finansierer planen "Sammen mot barne- og ungdoms-kriminalitet". Her finner du en oversikt over de 21 tiltakene som skal gjennomføres og kan også lese om hvordan arbeidet organiseres.

Slik gjennomføres handlingslanen

”Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet” er utarbeidet i samarbeid mellom Justis- og politidepartementet (JD), Barne- og familiedepartementet (BFD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD).

I tillegg har Politidirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet deltatt i en arbeidsgruppe for å gi et bredest mulig grunnlag for handlingsplanen. Justisdepartementet har ledet arbeidet.

Hvert tiltak har definert hovedansvarlig departement for gjennomføring. Noen av tiltakene krever tett samarbeid mellom flere departement. Arbeidet med oppfølging av planen vil bli koordinert av Justisdepartementet og det faste statssekretærutvalget for barn og unge skal holdes orientert om fremdriften.


Tiltakene

(Hovedansvarlig departement i parentes)

Sikre forutsigbar og rask oppfølging av den enkelte unge lovbryter gjennom forpliktende og strukturert samarbeid:

Tiltak 1:

Prøve ut oppfølgingsteam etter lovbrudd (JD)

Tiltak 2:

Bidra til tett samarbeid mellom politi og kommune (JD)

Tiltak 3:

Sikre tilgang til døgnkontinuerlig barnefaglig oppfølging (BFD)

Tiltak 4:

Utarbeide nasjonale retningslinjer i politiet for varsling av barnevernsmyndighetene (JD)


Tiltak 5:

Utarbeide plan for politiets innsats mot barne- og ungdomskriminalitet (JD)


Tiltak 6:

Etablere pilotprosjekter i politiet (JD)

Tiltak 7:

Evaluere politiets bruk av "Bekymringssamtalen" (JD)

Tiltak 8:

Utarbeide felles veileder for å sikre felles forståelse av taushetsplikten (JD)


Tiltak 9:

Vurdere lovgivning og erfaring med egne forvaltningsorganer fra andre land (JD)


Tiltak 10:

Kartlegge erfaringer, samle og dele kunnskap (JD)

Tiltak 11:

Styrke kompetansen hos samarbeidende profesjoner (UFD)

Tiltak 12:

Kartlegge tilbudet til unge lovbrytere med volds- og aggresjonsproblemer (JD)


Tiltak 13:

Innhente oversikt over det samlede tjenestetilbudet til barn og unge (BFD)

Tilrettelegge for skreddersydd og samordnet bruk av virkemidlene innenfor strafferetten og samfunnet forøvrig:

Tiltak 14:

Fokusere på barnets beste i alle instanser som er involvert i oppfølging (JD)


Tiltak 15:

Sikre rask hjelp innenfor psykisk helsevern (HOD)


Tiltak 16:

Prøve ut multifunksjonell institusjonsbehandling (BFD)


Tiltak 17:

Utrede tilpassede tiltak under frihetsberøvelse (JD)


Tiltak 18:

Sikre at unge straffedømte får helhetlig utdanning (UFD)


Tiltak 19:

Etablere "Brobyggeren" for straffedømte med minoritetsbakgrunn (JD)


Tiltak 20:

Vurdere erfaringer med mentorordning for unge straffedømte (JD, BFD, KRD)


Tiltak 21:

Vurdere nødvendige lovendringer for hensiktsmessig bruk av ungdomskontrakt (JD)Publisert: 15.08.2005