Smarte byer og kommuner i Norge - en kartlegging

Konsulentselskapet Agenda Kaupang har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en kartlegging av smarte byer og kommuner i Norge.

En rekke norske byer og kommuner arbeider nå med prosjekter innenfor rammen av det som kalles "smarte byer" eller "smarte kommuner". Kommunal- og moderniseringsdepartementet har med denne kartleggingen ønsket å finne ut mer om kommunenes håndtering og inngang i dette temaet generelt, og om kommunen opplever at det er hindringer eller barrierer som gjør at potensialet som ligger i å arbeide for å oppnå en smart by/kommune ikke kan utnyttes fullt ut.

Kartleggingen gir innsikt i strategier, motivasjon for og organisering av smartby-arbeidet i kommunene, samt hva som oppleves som de viktigste barrierene og suksesskriteriene.