Søknad om fellingstillatelse på ulv

Departementet legger til grunn at Stor-Elvdal kommune ikke er innenfor det fastsatte forvaltningsområdet for ulv, og at situasjonen på Koppangskjølen bør bringes i samsvar med nytt forvaltningssystem så raskt som mulig. Dette må etter departementets mening skje gjennom en ny vurdering av fellingssøknaden når ny forskrift om blant annet lisensjakt er vedtatt i løpet av høsten 2004. (04.08.04)

Svarbrev til Stor-Elvdal kommune, 04.08.04

Søknad om fellingstillatelse på ulv - Stor-Elvdal kommune

Vi viser til Stor-Elvdal kommunes klage på vedtak fattet av Direktoratet for naturforvaltning innkommet pr faks 26. juli 2004, jf brev fra direktoratet til Miljøverndepartementet av 28. juli 2004. Vi viser også til møte med kommunen 2. august 2004.

Departementet legger til grunn at Stor-Elvdal kommune ikke er innenfor det fastsatte forvaltningsområdet for ulv, og at situasjonen på Koppangskjølen bør bringes i samsvar med nytt forvaltningssystem så raskt som mulig. Dette må etter departementets mening skje gjennom en ny vurdering av fellingssøknaden når ny forskrift om blant annet lisensjakt er vedtatt i løpet av høsten 2004.

Saksgang

Stor-Elvdal kommune søkte om fellingstillatelse på ulv 19. juli 2004, etter at ulv var påvist som skadevolder på storfe ved Koppangskjølen. Direktoratet for naturforvaltning avslo søknaden 20. juli 2004. I brev innkommet pr faks 26. juli 2004 påklaget Stor-Elvdal kommune direktoratets vedtak. Direktoratet opprettholdt i brev av 28. juli 2004 sitt tidligere vedtak.

Kommunens anførsler

Søknaden om felling er begrunnet med ulveskader på storfe i to ulike områder i Stor-Elvdal kommune. I det ene tilfellet ble en kalv drept. I det andre tilfellet ble en voksen ku angrepet og drept. Videre er et angrep avverget ved økt tilsyn med en storfebesetning. Kommunen opplyser at en ku i tillegg er savnet. I området beiter det i følge klager til sammen 140 storfe fordelt på to ulike eiere.

Kommunen mener Direktoratet for naturforvaltning gjennom sitt avslag på felling går mot Stortingets vedtak knyttet til nytt forvaltningsområde for ynglende ulv, og stiller seg undrende til at grenseflokker av ulv ikke skal telle med i det nasjonale bestandsmålet, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004) side 13.

Etter at klagen ble oversendt er det dokumentert at ytterligere en ny ku er drept av ulv i dette området på dagtid 26. juni. Videre er den tidligere savnede kua gjenfunnet død i et myrlendt område like ved området der kuas kalv tidligere ble tatt.

Direktoratets vurdering

Direktoratet fastholder i oversendelsen til departementet sitt tidligere vedtak. Direktoratet peker blant annet på at en avgjørelse om felling skal bygge på en helhetsvurdering av skadenes betydning i forhold til behovet for vern av rovvilt, sett i henhold til prinsippet om differensiert forvaltning. Videre at fellingstillatelse kan iverksettes kun dersom andre forebyggende tiltak mot skader er vurdert og funnet mindre egnet i forhold til å avgrense skaden. Direktoratet vurderer det for mulig å forebygge ytterligere skader i området ved ekstraordinært tilsyn eller gjeting, og mener at dette må forsøkes i dagens situasjon.

Direktoratet opplyser videre at det i foreløpig statusrapport om ulv i Skandinavia vinteren 2003-2004 (pr. 15. juni 2004), utarbeidet av Høgskolen i Hedmark i samarbeid med svenske samarbeidspartnere, fremgår at det er registrert to helnorske familiegrupper (Gråfjell og Julussa) og to helnorske par (Koppang og Mangen) sist vinter. Av disse er det dokumentert yngling på Koppang og i Julussa, mens det er antatt yngling i Gråfjell. I tillegg er det registrert tre familiegrupper (Nyskoga, Djurskog og Dals Ed-Halden) og to par (Juvberget og Bograngen) med revir på tvers av riksgrensen. Det er totalt i Skandinavia vinteren 2003-2004 påvist 11 familiegrupper og 11 ulvepar, og foreløpige resultater viser at det var totalt 101-118 ulver i Skandinavia vinteren 2003-2004. Ulvebestandens totalstørrelse er vurdert til å være på omtrent samme nivå som vinteren for to år siden (2001-2002).

Direktoratet viser også til at det nasjonale bestandsmålet for ulv etter Stortingets behandling av St.meld. nr. 15 (2003-2004) er fastsatt til tre årlige ynglinger av ulv innenfor det nye forvaltningsområdet. Selv med prinsippet om differensiert forvaltning, er det et generelt vilkår at tillatelse til felling bare kan gis dersom fellingen ikke vil være skadelig for bestandens overlevelse, jf. forvaltningsforskriften § 2. Det vil si at utenfor forvaltningsområdet for ulv kan det iverksettes felling av etablert ulv dersom bestandssituasjonen tillater dette, jf. Innst. S. nr. 174 (2003-2004). Dette betyr at et uttak utenfor forvaltningsområdet også må vurderes opp mot bestanden av ulv innenfor forvaltningsområdet, og et uttak kan således ikke være skadelig for bestandens overlevelse. Av det som er nevnt ovenfor fremgår at målsettingen ikke er nådd, og direktoratet anser derfor vilkåret for felling for ikke å være oppfylt.

Direktoratet vurderer det som nødvendig å iverksette tiltak i området for å forebygge ytterligere skader, og tildeler kr 15 000,- til Koppangskjølen beitelag til ekstraordinært

tilsyn eller annet forebyggende tiltak i beiteområdet. Disse midlene tildeles i tillegg til de midler som allerede er tildelt fra Fylkesmannen i Hedmark til ekstraordinært tilsyn etter at skader ble oppdaget i disse besetningene.

Departementets vurdering

Det rettslige grunnlaget for departementets avgjørelse er Lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven) § 12 jf. Forskrift av 30. juni 2000 nr. 656 om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe fastsatt ved Kgl. res. 30. juni 2000 § 3 jf. § 2, samt de føringer som er lagt gjennom behandlingen av ny rovviltpolitikk, jf Innst. S. nr. 174 (2003-2004).

Det framgår av det rettslige grunnlaget at felling av ulv kan gjennomføres ved betydelig skade eller fare for betydelig skade på husdyr, gitt at skaden ikke kan forebygges ved andre tiltak. En grunnleggende forutsetning for felling er at bestandens overlevelse ikke trues.

I forbindelse med Stortingets behandling av ny rovviltpolitikk fastsatte Stortinget i mai 2004 et nytt forvaltningsområde for ynglende ulv med bakgrunn i forslag fra regjeringen som ble lagt fram for Stortinget i desember 2003. Stortinget valgte å avgrense forvaltningsområdet slik at Koppangskjølen ikke omfattes. Videre har

Stortinget fastsatt en målsetting om tre årlige ynglinger av ulv innenfor det fastsatte forvaltningsområdet. Samtidig er det sagt at "utenfor forvaltningsområdet for ulv skal det raskt kunne iverksettes felling av revirmarkerende par dersom bestandssituasjonen tillater dette."

Departementet legger til grunn av det i fremtiden ikke skal være ynglende ulv på Koppangskjølen.

For å skape en størst mulig forutsigbarhet knyttet til forvaltningen av ulv er det viktig med en streng praktisering av grensene for det nye forvaltningsområdet for ynglende ulv. Dette innebærer at nye revirhevdende par utenfor det fastsatte forvaltningsområdet normalt skal felles raskest mulig for å hindre framtidige skader på husdyr eller tamrein.

Departementet legger til grunn at målsettingen om tre årlige ynglinger skal nås så snart som mulig. Dette er imidlertid ingen absolutt forutsetning for å vurdere felling av revirmarkerende par utenfor forvaltningsområdet. Her er det den totale bestandssituasjonen som er avgjørende. Slik bestandssituasjonen er nå, mener departementet det er grunnlag for å vurdere felling i det aktuelle området.

Ved vurderingen av om fellingstillatelse skal gis, må en se på hvordan en slik fellingstillatelse i praksis kan gjennomføres, og hvilke konsekvenser den vil få for den aktuelle flokken. Direktoratet for naturforvaltning har i sin oversendelse til departementet uttalt følgende om gjennomføringen av en fellingstillatelse:

"En eventuell fellingstillatelse vil måtte rettes mot et voksent dyr, noe som med overveiende sannsynlighet vil innebære felling av ett av dyrene i alfaparet. Mulige og sannsynlige konsekvenser av en slik felling vil bl.a. være oppslitting av familiegruppen, redusert valpeoverlevelse, endret områdebruk og endret revirområde. Et eventuelt uttak av hele familiegruppen vil slik direktoratet oppfatter det, være i strid med det nasjonale bestandsmålet, selv om familiegruppen er etablert utenfor forvaltningsområdet."

Selv om det er en klar forutsetning at det ikke skal være ynglende ulv på Koppangskjølen, er departementet enig med Direktoratet for naturforvaltning i at det ikke bør gis fellingstillatelse nå. Det er imidlertid etter departementets vurdering viktig å bringe situasjonen på Koppangskjølen i tråd med nytt forvaltningssystem for ynglende ulv så raskt som mulig.

Departementet vil høsten 2004 vil sende på høring en ny forskrift som regulerer ansvar og myndighet til åtte nye regionale rovviltnemnder, herunder skadefelling og lisensjakt på ulv. Disse regionale nemndene får hovedansvaret for forvaltningen av både gaupe, jerv, bjørn og ulv i tråd med Stortingets forutsetninger og innenfor de rammene som de nye bestandsmålene setter.

Departementet mener situasjonen på Koppangskjølen bør vurderes på nytt når ny forskrift om blant annet skadefelling og lisensjakt er vedtatt i løpet av høsten 2004.

Både fylkesmannen og direktoratet har stilt midler til rådighet til aktuelle tiltak for å forebygge fremtidige skader på de berørte storfebestander. Departementet vil i samråd med fylkesmannen og direktoratet vurdere behovet for ytterligere midler til dette formål.

Konklusjon

Departementet legger til grunn at Stor-Elvdal kommune ikke er innenfor det fastsatte forvaltningsområdet for ulv, og at situasjonen på Koppangskjølen bør bringes i samsvar med nytt forvaltningssystem så raskt som mulig. Dette må etter departementets mening skje gjennom en ny vurdering av fellingssøknaden når ny forskrift om blant annet lisensjakt er vedtatt i løpet av høsten 2004.

Med hilsen

Torkel Ramberg (e.f.)
Ekspedisjonssjef

Eli Moen
Avdelingsdirektør

Gjenpart:
Direktoratet for naturforvaltning
Fylkesmannen i Hedmark