Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Kartlegging av innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norden.

De nordiske landene står i dag overfor store utfordringer knyttet til å opprettholde og videreutvikle den sosiale velferden. 

Nordisk Ministerråd besluttet på denne bakgrunn høsten 2013 å nedsette i arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å kartlegge innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i de nordiske landene. Hovedmålet for kartleggingen var å øke kunnskapen om innsatser i Norden for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i arbeidet med å inkludere utsatte grupper i arbeid og samfunnsliv. I denne rapporten presenteres resultater fra den gjennomførte kartleggingen, og arbeidsgruppens anbefalinger til videre oppfølging.

Rapport

Les rapporten (Norden.org)

Kartleggingen er gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra forvaltningen og forskning/praksis i landene Danmark, Sverige, Finland,  Island og Norge.  Les mer om arbeidsgruppen.