Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av søknader og tildelinger (2018)

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen om idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Statistikksamlingen "Spillemidler til idrettsanlegg. En gennomgang av søknader og tildelinger" (2018) (.pdf)

Viktige forutsetninger for tallene i årets rapport

Ikke direkte sammenlignbar med foregående rapporter: Kulturdepartementet etablerte revidert anleggsregister for saksbehandling av spillemiddelordningen i 2017. Dette innebar nye måter å sende inn søknader på, revidert datastruktur samt anleggskategorier og –typebetegnelser. Dette fører til endrede forutseninger for kategoriseringer og benevninger i forhold til foregående rapporter. Registerendringene har dessuten påvirket data bakover i tid.
I denne rapporten har vi valgt å bruke oppdatert registerstruktur for å presentere data for 2016-2018, mens tidligere tall er beholdt slik de fremstod i tidligere rapporter. Der det er blanding av gamle og nye registertall, vil det komme fram i tabell/graf.

Færre søknader, men høyere aktivitet: Antall søknader er ikke direkte sammenlignbart med foregående år. Nå kan søkere fremme kun én søknad per anlegg, mens en tidligere måtte levere flere søknader dersom anlegget inneholdt flere forskjellige deler. Dette fører til en nedgang i antall søknader, men det betyr ikke at byggeaktiviteten er lavere. Her er det nyttig å se på kostnads- og søknadsbeløp for å få et riktigere inntrykk.

"Alle søknader" og "nye søknader": I rapporten sammenligners ofte oversikter over "alle søknader" med "nye søknader" innenfor et område. Tilskuddsordningene fungerer slik at søkere kan fornye og gjenta sine søknader hvert år frem til de får tildelt midler. Alle søknader viser i så måte det totale omfanget av søknader og prosjekter i en periode, mens nye søknader viser søknader og prosjekter som fremmes for første gang et gitt år. Sistnevnte er nyttig for å se på årlig utvikling i anleggsinvesteringer.