Spørsmål nr. 2013 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes – tilleggsinformasjon

Jeg viser til mitt svar 13.8.2018 på skriftlig spørsmål nr. 2013 fra representanten Fylkesnes.

Som det fremgår av mitt tidligere svar, innhentet jeg informasjon fra alle departementer for å besvare representantens spørsmål. I departementenes arbeid med oppfølging av sikker reisegjennomføring har enkelte kommet med nye opplysninger. Jeg ønsker derfor å supplere mitt svar med de nye opplysningene jeg nå har mottatt: 

Tidligere politisk rådgiver for innvandrings- og integreringsministeren, Espen Teigen, medbrakte på privat reise til Thailand julen 2016 sin ordinære tjenestetelefon. Denne ble benyttet ved mellomlandinger i Moskva 20.12.2016 og 06.01.2017. Det var i forkant av reisen ikke gjennomført spesielle tiltak.

Tidligere politisk rådgiver Hans Christian Kaurin Hansson ved Statsministerens kontor var på en tre-dagers feriereise til Hong Kong i juli 2015, få uker etter at han tiltrådte stillingen. Etter egen vurdering benyttet han tjenestetelefon på reisen. Telefonen var i hans varetekt under hele reisen. Da han kom tilbake til kontoret, ble telefonen destruert. 

Tidligere statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet gjennomførte en reise til Russland i 2016. Karlsen hadde med lånetelefon, men hadde også med seg tjenestetelefonen som ble benyttet under oppholdet. Tjenestetelefonen hadde ikke departementets saksbehandlingssystem installert.

Statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet var på tjenestereise til Russland i mars 2018.  Angelvik ble utstyrt med lånetelefon fra departement for reisen. Etter egen vurdering tok han med sin ordinære tjenestetelefon på denne reisen. Angelvik benyttet tjenestetelefonen på grensestasjonen før han byttet til lånetelefon. Tjenestetelefonen var avslått og i personlige varetekt under resten av oppholdet. Telefonen hadde ikke departementets saksbehandlingssystem installert 

Tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen besøkte Kina i desember 2017. Helgesen hadde med seg lånetelefon fra departementet i tillegg til sin ordinære tjenestetelefon. Den ordinære tjenestetelefonen ble deaktivert før ankomst til Kina, var deaktivert under oppholdet og i hans personlig varetekt. I Kina ble kun lånetelefonen benyttet. Sikkerhetsråd ble fulgt på reisen.

Ved reiser til høyrisikoland opplyser Klima- og miljødepartementet at brukerne gis utlånstelefon for dette formålet og et nytt simkort, enten et tvilling kort eller et nytt midlertidig kort med et nytt mobiltelefoner. Ved gjennomgang av telefonregningene er det på telefonnumrene for statsråd Helgesen og tidligere politisk rådgiver Thor Arne Englund registret trafikk fra Kina for en reise i juni 2017. Det har ikke vært mulig for departementet i dag å få bekreftet fra Telenor om det på disse telefonnumrene har vært opprettet tvillingkort i periodene.

Som opplyst i forrige svar, så deltok statsråd Ketil Solvik-Olsen og daværende statssekretær Tom Cato Karlsen høsten 2017 på veiåpning som involverte korte arrangementer både på norsk og russisk side av grensen. Statsråden og statssekretæren fulgte det som på denne korte turen over grensen ble vurdert av medfølgende embetsverk å være et hensiktsmessig tiltak, nemlig å skru av telefonene/sette i flightmodus og oppbevare den i personlig varetekt.  

Ved nærmere gjennomgang av telefonregningene går det frem at det er registrert én SMS som er sendt fra statsrådens telefon over russisk mobilnett, samt at det er foretatt én telefonsamtale av kort varighet (ett minutt). Statsråd Ketil Solvik-Olsen opplyser at telefonen var i flymodus på russisk side av grensen, og mener at aktiviteten i russisk nett må skyldes at mobilen har slått over på russisk nett da reisefølget nærmet seg den russiske grensen, men fortsatt var på norsk side. Samferdselsdepartementet har vært i dialog med Telenor for å verifisere tidspunktet for mobilaktiviteten og muligheten for at mobilen har koblet seg opp på russisk nett fra norsk side av grensen. Telenor oppgir at informasjon om tidspunkt for mobilaktivitet slettes etter tre måneder i henhold til regelverket, og at det derfor ikke er tilgjengelig i dette tilfellet. Telenor er imidlertid godt kjent med at utenlandske mobilnett kan slå inn over den norske grensen, og at mobiltelefoner i Norge dermed automatisk kobler seg opp på disse nettene.

Statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet besøkte Kina i mai 2018. Olli hadde med seg lånetelefon fra KMD i tillegg til sin ordinære tjenestetelefon. Ordinær tjenestetelefon ble benyttet under en mellomlanding i København. Den ordinære tjenestetelefonen ble avslått før ankomst til Kina, var avslått under hele oppholdet og i hennes personlig varetekt. I Kina ble kun lånetelefonen benyttet. Olli hadde i forkant av reisen rådgivende samtaler med departementet, og fulgte de anbefalingene som ble gitt. Ordinær tjenestetelefon ble medbrakt etter gjennomført sikkerhetsvurdering.

Statssekretær Veronica Pedersen i Nærings- og fiskeridepartementet var på tjenestereiser til Russland i september 2017. På disse tidspunktene var Pedersen politisk rådgiver. På reisen ble Pedersen utstyrt med lånetelefon fra departementet. Etter egen vurdering tok hun med sin ordinære tjenestetelefon på denne reisen. Tjenestetelefonen var avslått og i personlig varetekt under hele oppholdet. Telefonen hadde ikke departementets saksbehandlingssystem installert.

Med hilsen
Tor Mikkel Wara