Spørsmål og svar om Finnmarksloven

Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om Finnmarksloven. Siden vil bli oppdatert fortløpende.

Spørsmål og svar om Finnmarksloven

Finnmarksloven banner

Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om Finnmarksloven.


Hvem skal bestemme over grunnen i Finnmark?

Svar: Det opprettes et eget organ, Finnmarkseiendommen, som får eiendomsrett til den grunnen i Finnmark som hittil har vært forvaltet av Statskog (§ 49). Finnmark fylkesting og Sametinget skal velge medlemmer til styret i Finnmarkseiendommen (§ 7). På denne måten er det befolkningen i Finnmark som vil bestemme over forvaltningen av grunnen i fylket. Finnmarkseiendommen må imidlertid forholde seg til offentlige lover og regler på samme måte som enhver annen grunneier.

 

Vil Finnmarksvidda privatiseres?

Svar: Nei. Loven innebærer ikke at det deles ut noen nye rettigheter. De som allerede har opparbeidet bruks- eller eiendomsrett til et område, vil få anerkjent denne retten gjennom Finnmarkskommisjonens kartlegging (§ 5). Det er lite sannsynlig at kommisjonen vil finne at det er opparbeidet individuell eiendomsrett i noe særlig omfang. Det er mer sannsynlig at det finnes bruksrettigheter av ulike slag, for eksempel rett til å bruke et område til reindrift, begrenset hogst, stikking av torv eller liknende.

 

Gjelder Finnmarksloven likt for alle i Finnmark?

Svar: Ja. Loven er etnisk nøytral. Det vil si at man har like rettigheter etter loven uansett om man er same, nordmann, kven eller har en annen etnisk tilhørighet. Loven inneholder imidlertid noen garantier for at det tas tilstrekkelig hensyn til samiske interesser før det fattes vedtak som kan ha betydning for samisk kultur, reindrift og liknende i utmarksområder (§§ 4 og 10).

 

Kan jeg jakte i Finnmark?

Svar: Ja. Alle – også de som ikke bor i Finnmark – har adgang til jakt og fangst av småvilt på Finnmarkseiendommens grunn (§ 25). De som bor i Finnmark har i tillegg rett til å jakte på storvilt (§ 23). Finnmarkseiendommen kan dessuten gi tillatelse til jakt ut over dette, for eksempel til jakt av storvilt også for personer som ikke bor i fylket (§ 27).

 

Kan jeg fiske i elvene i Finnmark?

Svar: Ja. Alle kan fiske med stang og håndsnøre i vassdragene på Finnmarkseiendommens grunn (§ 25). De som bor i Finnmark kan i tillegg fiske med garn i vassdrag innenfor den kommunen de bor i (§ 22).

 

Kan jeg plukke multer i Finnmark?

Svar: Ja. Alle kan plukke multer på Finnmarkseiendommens grunn (§§ 23 og 25). De som ikke bor i Finnmark har bare lov til å plukke multer til egen husholdning (§ 25).

 

Må jeg ha tillatelse til å jakte og fiske på Finnmarkseiendommens grunn?

Svar: Ja. For jakt og fiske må man ha tillatelse fra Finnmarkseiendommen. Tillatelsen kan gis i form av et jakt- eller fiskekort, og det kan kreves avgift for den (§ 27).

 

Kan Finnmarkseiendommen sette nærmere vilkår for jakt, fiske og multeplukking på dens grunn?

Svar: Ja. Finnmarkseiendommen kan gi nærmere regler om utnyttelse av naturressurser på dens grunn, blant annet at man må ha tillatelse til dette. Dersom det for eksempel er lite dyr eller multer i et område, kan Finnmarkseiendommen bestemme at jakt eller multeplukking i det området skal begrenses. Avgjørelsen kan klages inn for departementet (§ 27).

 

Har jeg rett til å fiske i havet utenfor Finnmark?

Svar: Det sier ikke Finnmarksloven noe om. Alle har rett til å fiske i havet med stang og håndsnøre og med små garn og liner (saltvannsfiskeloven § 4 a). For å drive kommersielt fiske må man ha en fiskekvote.