St.meld. nr. 10 (2000-2001)

Oversikt over statens eiendommer

 

St.meld. nr. 10

(2000-2001)

Oversikt over statens eiendommer

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 17. november 2000, godkjent i statsråd samme dag.


Innhold

Sakens dokumenter (ESOP-søk)
Elektronisk utgave:
HTML-versjon: AIT Trondheim AS, Trondheim

Kapittel 1

Statens eiendommer


Tabell 1.1 Fylkesvis totaloversikt

FylkeTotalt antall grunn-eiendommerTotalt antall byggTotalt bruttoareal byggProsentvis fordeling m 2 >bygg
01 Østfold37737178.1441 %
02 Akershus733852898.37414 %
03 Oslo5046881.732.37527 %
04 Hedmark574569203.8923 %
05 Oppland625517162.5413 %
06 Buskerud353434193.6173 %
07 Vestfold25930898.1322 %
08 Telemark334344132.2112 %
09 Aust-Agder28725060.6121 %
10 Vest-Agder316379115.4652 %
11 Rogaland420567268.5344 %
12 Hordaland455731519.9208 %
14 Sogn og Fjordane14227451.9901 %
15 Møre og Romsdal258419125.5102 %
16 Sør-Trøndelag755704979.15915 %
17 Nord-Trøndelag542322133.0402 %
18 Nordland1.755662264.0244 %
19 Troms293286235.3984 %
20 Finnmark287441135.8902 %
21 Svalbard339041.7651 %
99 Utlandet12018417.6320 %
Totalt for alle fylker9.4229.3926.448.225100 %

Figur 1.1 Fylkesvis oversikt - Totalt bruttoareal bygg

Tabell 1.1 og figur 1.1, søylediagram, viser fylkesvis fordeling av statens eiendommer. Som det framgår er den samlede eiendomsmasse 6.448.225 m² fordelt på 9.392 bygg.

Geografisk sett ligger hovedtyngden av eiendommene i fylkene Oslo og Akershus, Sør-Trøndelag og Hordaland. Disse fylkene har 64 % av eiendomsmassen målt etter bruttoareal og avspeiler en konsentrasjon til de 3 største byene. Oslo og Akershus står for 41 % til sammen, mens Oslo alene har 27 %.

Fylkene Buskerud, Rogaland og Nordland er også fylker med en forholdsvis høy andel statlig eiendom.

Tabell 1.2 Departementsvis totaloversikt bygg og bruttoareal

DepartementTotalt antall byggTotalt bruttoareal byggProsentvis fordeling m 2 >bygg
00 Stortinget, regjeringen og riksrevisjonen2015.5160,2 %
02 Kulturdepartementet7028.6750,4 %
03 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet2.0731.615.84825,1 %
04 Justisdepartementet564269.0514,2 %
05 Kommunal- og regionaldepartementet12300,0 %
06 Sosial- og helsedepartementet28100.8591,6 %
08 Nærings -og handelsdepartementet38210,0 %
09 Fiskeridepartementet1.05615.9970,2 %
10 Landbruksdepartementet327127.0282,0 %
12 Samferdselsdepartementet3.4701.810.42428,1 %
13 Miljøverndepartementet189.9470,2 %
14 Arbeids- og administrasjonsdepartementet1.6842.450.75238,0 %
15 Finans- og tolldepartementet611.2700,0 %
16 Olje- og energidepartementet171.8070,0 %
Totalt for alle departementer til sammen9.3926.448.225100,0 %

Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Samferdselsdepartementet har alene ca. 66 % av den statlige eiendom med ca. halvparten hver. Arbeids- og administrasjonsdepartementets høye andel skyldes at Statsbygg er underlagt dette departementet, mens Statens vegvesen og Jernbaneverket og forvaltningsbedriften Luftfartsverket hører inn under Samferdselsdepartementet.

Eiendomsmassen under Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kan i det vesentligste henføres til universitetene og de vitenskapelige høgskolene med ca. 1.576.515 m². Justisdepartementets høye andel skyldes særlig Fengselsvesenet og Direktoratet for sivilt beredskap.

Tabell 1.3 Fordeling av statseiendom på de ulike statlige eiendomsforvaltere

EtatTotalt antall grunneiendommerTotalt m² grunneiendommerTotalt antall byggTotalt m² byggFordeling % m 2 >bygg
Opplysningsvesenets fond809976.395.5061.2003.5550,06 %
Universiteter og høgskoler36819.059.5177871.576.51524,45 %
Fengselsvesenet1107.962.329368195.4733,03 %
Kystdirektoratet2493.417.2411.03213.5390,21 %
Luftfartsverket30722.465.561241532.5208,26 %
Jernbaneverket3.626153.880.3882.188965.88414,98 %
Vegvesenet *1.1507.953.4911.029300.1944,66 %
Post- og teletilsynet2336.03743180,01 %
Direktoratet for naturforvaltning602262.374.956118.5080,13 %
Statsbygg1.87489.085.5011.6352.434.75537,76 %
Andre32538.332.296897416.9646,47 %
Sum for alle etater til sammen9.4221.581.262.8239.3926.448.225100,00 %

* >Veigrunn er ikke registrert

Tabell 1.2 og 1.3 viser fordelingen på de større etatene både ut fra eid grunn og totalt bruttoareal bygg.

Ut fra eid grunn er særlig Opplysningsvesenets fond (prestegårdene), Jernbaneverket og Direktoratet for naturforvaltning store grunneiere. Diagrammet viser at på bygningssiden er Statsbygg størst med ca. 38 % av bygningsmassen. Jernbaneverket eier ca. 15 %. Disse to etatene eier alene ca. 53 %. Andre etater med stor bygningsmasse er de øvrige forvaltningsbedrifter og universitetene/de vitenskapelige høyskoler.

Figur 1.2 Prosentvis fordeling av totalt bruttoareal bygg mellom etatene

Tabell 1.4 Totaloversikt over bygg med fredningsstatus

FredningskodeTotalt antall byggTotalt bruttoareal bygg
Fredet596108.930
Verneverdig1.223478.143
Totalt for alle fredningskoder til sammen1.819587.073

Som det framgår av tabell 1.4 er 108.930 m² av statens samlede bygningsmasse fredet, mens hele 478.143 m² har status som verneverdig. I alt utgjør slik bygningsmasse ca. 7,4 % av de totale statlige bygninger målt etter areal, og ca. 13 % målt etter antall bygg.

Det er imidlertid verd å merke seg at en vesentlig del av denne type bygningsmasse tilhører Opplysningsvesenets fond (prestegårdene) og Kystverkets eiendommer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

t i l r å r:

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 17. november 2000 om oversikt over statens eiendommer blir sendt Stortinget.

<</div>
VEDLEGGIL: file:///r:/REPUB/00-01/Stm/10/ved01.htm -->

Vedlegg 1

Hovedoversikt over Statens eiendommer


1 Brukerveiledning og hjelperegistre

1.1 Fortegnelsens systematiske oppbygging

Hovedoversikten over eiendommene er ordnet departementsvis. De eiendommer som ikke forvaltes av et departement direkte, er ført under departementets underliggende etat som har forvaltningsansvaret for eiendommen. Innen den enkelte etat er eiendommer som naturlig hører sammen gruppert under betegnelsen eiendomskomplekser. Denne systematikk er også brukt der eiendom og eiendomskompleks faller sammen, dvs. eiendomskomplekset består av bare en eiendom. Når det gjelder Jernbaneverkets eiendommer er eiendommene gruppert under kommunekomplekser av tekniske årsaker. Med eiendom menes i denne sammenheng grunneiendom. Dette er den enhet som har eget matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer eller lignende). De enkelte bygninger er listet opp under hver eiendom.

Den etat som står som bruker av eiendommen er ikke nødvendigvis den samme som forvaltende etat. Eksempelvis forvalter Statsbygg, som statens sentralorgan, i det alt vesentlige eiendommer som brukes av andre etater. Dersom en eiendom ikke er registrert under brukeretat kan den derfor være registrert under Statsbygg (som for eksempel høyskoler).

1.2 Hvordan finne eiendommer

Med kjennskap til hvilken etat som forvalter en bestemt eiendom, vil en via alfabetregisteret over forvaltende etater (vedlegg 1.3) finne eiendommen i hovedoversikten (direkte sidehenvisning).

Er den forvaltende etat ukjent, men eiendommens navn (evt. matrikkelnr.) og kommune kjent, vil en ved å søke eiendommen under vedkommende kommune og etter stigende matrikkelnr. i vedlegg 1.7 finne eiendommen i hovedoversikten (direkte sidehenvisning).

Ofte vil det navn som vanligvis benyttes for en eiendom ikke være eiendommens offisielle navn. Til hjelp for identifikasjon av en eiendom kan gjøres bruk av alfabetisk oversikt over komplekser med sidehenvisning (vedlegg 1.8).

I et standardopplegg av denne art har det ikke vært mulig å få med alle opplysninger om de enkelte eiendommer. Detaljopplysninger om eiendommene er forutsatt å kunne gis av forvaltende etat.

1.3 Tekstforklaring

Etatnr.Statsbyggs interne nummerering av statsetatene KompleksnavnDet navn som benyttes i statsforvaltningen for de eiendommer som naturlig hører sammen Kompleksnr.Statsbyggs interne referansenummer til kompleksene Kommunenr.Statistisk Sentralbyrås offisielle nummerering av landets kommuner Gnr/Bnr/Fnr.Gårds- og bruksnummer og eventuelle festenummer eller andre matrikkelnr. som er i bruk VernestatusAngivelse av et byggs eventuelle fredningskode: Fredet Fredet Vernev. Verneverdig

Vedlegg 2

Oversikt over eiendommer overført til Statens Utleiebygg (Entra Eiendom AS fra 01.07.2000)


Tabell 2.1

ETATNUMMER: 6666 STATENS UTLEIEBYGG 47 ØVRE TORV, SANDVIKA,TRYGDEGÅRDEN
Øvre Torvvei 1, Sandvika2197247Offentlig administrasjon
Trygdegården i Sandvika Kontor-/admin.bygg
49 TINGHUSET I SANDVIKA
Malmskriverveien 2-42197235Offentlig administrasjon
Gym.Bygning, Tinghuset SandvikaAndre bygg for off/priv.tj
Politigård, Tinghuset Sandvika Kontor-/admin.bygg
Tilbygg Tinghuset Sandvika Kontor-/admin.bygg
Tinghuset, Tinghuset Sandvika Kontor-/admin.bygg
53 TUNGASLETTA 2
Tungasletta 216011536Offentlig administrasjon
Brakke Kontor-/admin.bygg
Bygg A - Nybygg Kontor-/admin.bygg
Bygg B - Gammelt Bygg Garasje/lager/uthus
66 VEGADMINISTRASJONEN I HORDALAND
Spelhaugen 12120122526Offentlig administrasjon
Veg.Adm. Hordaland-KontrollstasjBiltilsynbygg
Vegadm. Hordaland - Adm.BygningBiltilsynbygg
Vegadm. Hordaland - BrakkebyggBiltilsynbygg
Vegadm. Hordaland - Vaktm.BoligBolig
69 KRISTIANSAND LÆRERHØGSKOLE
Kongsgård Alle 201001152619 Undervisning/forskning
Driftskontor Ers Garasje/lager/uthus
KlasseromspaviljongRegionale høgskoler
Kontorbygg Kontor-/admin.bygg
Kr.Sand L.H.Skole - BarnehageRegionale høgskoler
Kr.Sand L.H.Skole - Vaktm.BoligBolig
Kr.Sand L.H.Skole - ØvingsskoleRegionale høgskoler
Kr.Sand L.H.Skole-GymnastikkbyggRegionale høgskoler
Kr.Sand L.H.Skole-Skolebygg/KontRegionale høgskoler
LeskurAndre bygg for off/priv.tj
SkolestueRegionale høgskoler
84 STATENS HUS, FREDRIKSTAD
Statens Hus Fredrikstad106300210Offentlig administrasjon
Statens Hus Fr. Stad, Adm. Blokk Kontor-/admin.bygg
86 STATENS HUS, ARENDAL
Kirkegt 2906501383Offentlig administrasjon
Statens Hus, ArendalPosthus
88 ARENDAL TOLLBYGNING
Kysteveien 2906507504Offentlig administrasjon
Arendal Tollbod Kontor-/admin.bygg
95 HØGSK.I OSLO/ING.UTD.,C.ADLERSGT
Cort Adelersgt 3030120921 Undervisning/forskning
Gammel Skolebygn.,Oslo Ing.HøgskRegionale høgskoler
Ny Skolebygn.,Oslo Ing.HøgskRegionale høgskoler
107 ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO
St Olavsgt 4301208479 Undervisning/forskning
Skolebygning, Ark.Høgsk. i OsloUniversiteter og høgskoler
116 KALFARVEIEN 31 BERGEN
Kalfarveien 3112011661121Offentlig administrasjon
Kalfarveien 31 - Boligbygg 1 NorBolig
Kalfarveien 31 - Boligbygg 2 SørBolig
Kalfarveien 31 - HovedbygningSykehus og helseinst.
Kalfarveien 31 - VerkstedbygningAndre bygg for off/priv.tj
122 FLEKKEFJORD POLITISTASJON
Parkgaten 81004203310Offentlig administrasjon
Flekkefjord Pol.Kammer - Nybygg Kontor-/admin.bygg
123 FLEKKEFJORD TOLLSTED
Elvegaten 21004203255Offentlig administrasjon
Flekkefjord Tollstedbygning Kontor-/admin.bygg
Uthus Garasje/lager/uthus
126 BERGELANDSGT. 6, STAVANGER
Bergelandsgata 611035560Offentlig administrasjon
Bergelandsgata 6 Kontor-/admin.bygg
127 KNUD HOLMSGATE 5, STAVANGER
Knud Holms Gate 5110356857Offentlig administrasjon
Knud Holms Gate 5 Kontor-/admin.bygg
130 BERGEN POLITIKAMMER
Alle Helgens Gate 61201166567Offentlig administrasjon
Bergen Politikammer - Nybygg Kontor-/admin.bygg
Bergen Politikammmer-Høyblokk Kontor-/admin.bygg
Allehelgensgt. 61201166674Offentlig administrasjon
Allehelgensgt. 6 - Nygaten 21201166677Offentlig administrasjon
136 OLJEDIREKTORATET STAVANGER
Ullandhaug, OD110324547Offentlig administrasjon
BarnehageSpes.skoler/div. skolebygg
Oljedirektoratet - Hovedbygning Kontor-/admin.bygg
Steinlager Garasje/lager/uthus
296 STATENS HUS I TROMSØ
Strandgata 4119022001662Offentlig administrasjon
Strandgata 41, Tromsø Kontor/forr./samferds.bygg
331 STATENS HUS I STAVANGER
Lagårdsveien 78110356991Offentlig administrasjon
Statens Hus i Stavanger Kontor-/admin.bygg
337 TORDENSKJOLDSGATE 65, KR.SAND
Kristian IV Gate 771001150822 Undervisning/forskning
Bolighus Kristian IV Gate 77Bolig
Lømlandsveien 61001150933 Undervisning/forskning
KulturhusetRegionale høgskoler
Lømslandsveien 231001150952 Undervisning/forskning
Barnehage/StudenthusRegionale høgskoler
Tordenskjolds Gate 6510011501436 Undervisning/forskning
Tordenskjolds Gate 6510011501438 Undervisning/forskning
Tordenskjolds Gate 6510011501440 Undervisning/forskning
Tordenskjolds Gate 6510011501442 Undervisning/forskning
Fjellanlegget Tordenskj.GateRegionale høgskoler
Grupperomsbygget, Lømslandsvei 4Regionale høgskoler
Sigvard Gundersens Gate 2Regionale høgskoler
St. Hansgate 1 Kontor-/admin.bygg
Tordenskj. Gate 67 (Sævibygget)Regionale høgskoler
Tordenskjoldsgt. 65, Kr.SandRegionale høgskoler
Tordenskjolds Gate 6810011501686 Undervisning/forskning
Auditoriebygg Tordenskj.GateRegionale høgskoler
378 ERLING SKAKKESGT 60
Erling Skakkesgt. 601601403227Offentlig administrasjon
Gamle Lagrettsbygningen Kontor-/admin.bygg
394 KONGENSGT 85, TRONDHEIM
Kongensgt. 851601403227Offentlig administrasjon
Tugthuset Kontor-/admin.bygg
478 TRONDHEIM POLITIKAMMER
Trondheim Politikammer160140322710Offentlig administrasjon
Garasje Garasje/lager/uthus
Politihuset Kontor-/admin.bygg
492 PORSGRUNN TOLLBYGNING
Porsgrunn Tollbygning8052002563Offentlig administrasjon
Porsgrunn Tollbygning Kontor-/admin.bygg
493 RISØR POLITISTASJON
Risør Politistasjon90116314Offentlig administrasjon
Risør Politistasjon Kontor-/admin.bygg
504 KRAGERØ POLITISTASJON
Kragerø Politistasjon81532267Offentlig administrasjon
Garasje/Arrestanlegg Garasje/lager/uthus
Kragerø Politistasjon, Hovedbygg Kontor-/admin.bygg
510 JUSTISBYGGET PÅ ROMERIKE
Justisbygget23183748Offentlig administrasjon
Politibygningen Kontor-/admin.bygg
Rettsbygningen Kontor-/admin.bygg
514 NORD-GUDBRANDSDAL SORENSKR.BOLIG
Ullensvang 25152439Offentlig administrasjon
Vågå Prestegard5156611Boligeiendom
Bolig, Nord-Gudbrandsdal SorenskEneboliger
Nord-Gudbrandsdal Sorenskriverkt Kontor-/admin.bygg
518 WERGELANDSVEIEN 27/29, OSLO
Wergelandsvn. 27301209427 Undervisning/forskning
Oslo Lærerhøgskole W27 HovedbygnUniversiteter og høgskoler
Oslo Lærerhøgskole W27 SidebygnUniversiteter og høgskoler
Wergelandsvn. 29301209428 Undervisning/forskning
Oslo Lærerhøgskole, W 29Spes.skoler/div. skolebygg
520 NORDAHL BRUNSGT. 18, OSLO
Direktoratet For Måleteknikk301208464Offentlig administrasjon
Bakbygning, Nordal Brunsgt. 18 Kontor-/admin.bygg
Hovedbygning, Nordal Brunsgt. 18 Kontor-/admin.bygg
Tilbygg 1928, Nordal Brunsgt. 18 Kontor-/admin.bygg
521 NORD-ØSTERDAL SORENSKRIVERGÅRD
Nord-Østerdal Sorenskriverkontor43739122Offentlig administrasjon
Nord-Østerdal Sorenskriverkontor Kontor-/admin.bygg
540 DRONN.GT.16,SKIPPERGT.17,OSLO
Dronningensgt 16, Oslo30120740Offentlig administrasjon
Dronningensgt. 16 Kontor-/admin.bygg
Skippergt 17301207272Offentlig administrasjon
541 GRENSEVEIEN 92, OSLO
Vegdirektoratet/Grensevn.92301130114Offentlig administrasjon
Vegdirektoratet/Grensevn.92 Kontor-/admin.bygg
542 NES SORENSKRIVERGÅRD
Nes Sorenskrivergård2264619Offentlig administrasjon
HovedbygningAndre bygg for off/priv.tj
544 NARVIK POST- OG POLITIBYGG
Narvik Post og Politbygg180540312Offentlig administrasjon
Narvik Politihus Kontor-/admin.bygg
Narvik Post Kontor-/admin.bygg
603 SOLØR SORENSKRIVERGÅRD, FLISA
Solør Sorenskrivergård4259527Offentlig administrasjon
LagerSkur
Solør SorenskrivergårdAndre bygg for off/priv.tj
620 SANDEFJORD TINGHUS
Sandefjord Sorenskriverembete70643547Offentlig administrasjon
Sandefjord Sorenskriverembete Kontor-/admin.bygg
636 STATENS KONTORBYGG HELSFYR, OSLO
Statens Kontorbygg Helsfyr301130167Offentlig administrasjon
Statens Kontorbygg Helsfyr Kontor-/admin.bygg
653 SANDEFJORD TOLLSTED/TRAFIKKSTASJ
Sandefjord Tollsted706165252Offentlig administrasjon
Sandefjord Tollsted, Hovedfløy Kontor-/admin.bygg
Sandefjord Trafikkst., Sidefløy Kontor-/admin.bygg
676 HIBU - DRAMMEN
Drammen Sykepleierhøgskole602114655 Undervisning/forskning
Hovedbygning Hibu DrammenRegionale høgskoler
701 STRØMSVEIEN 96, OSLO
Sameiet Strømsvn. 963011304Offentlig administrasjon
Sameiet Strømsvn. 96 Kontor-/admin.bygg
741 ØVRE SLOTTSGATE 2B, OSLO
Øvre Slottsgt 2B3012072901Offentlig administrasjon
Øvre Slottsgt 2B Kontor-/admin.bygg
756 HØGSK.I OSLO/ESTETIKK,C.ADLERSGT
Statens Lærerhøgskole i Forming30120922 Undervisning/forskning
Hovedbygning, St.Lær.Høgsk.Form. Undervisningsbygg
758 TORDENSKIOLDSGT. 12, OSLO
Tordenskioldsgate 12301209380Offentlig administrasjon
Tordenskioldsgt.12 Kontor-/admin.bygg
760 STOVNER POLITISTASJON, OSLO
Stovner Politistasjon301101138Offentlig administrasjon
Stovner Politistasjon Kontor-/admin.bygg
767 STRANDVEIEN 33-39, LYSAKER
Forbrukerhuset2194163Offentlig administrasjon
Strandveien 6 Kontor-/admin.bygg
774 HAGEGATA 23, OSLO
G-Blokka, Tøyensentret301231517Offentlig administrasjon
800 K-BYGGET, HALDEN
K-Bygget-Halden101160117Offentlig administrasjon
K-Bygget-Halden Kontor-/admin.bygg
804 HALDEN SORENSKRIVEREMBETE
Halden Sorenskriverembete101160140Offentlig administrasjon
Halden Sorenskriverembete Kontor-/admin.bygg
817 FREDRIKSTAD POLITIKAMMER
Torbjørnsensgt.25,Fr.Stad Politk1063001542Offentlig administrasjon
Fredrikstad Politikammer Kontor-/admin.bygg
979 NYE POLITIKAMMER, TROMSØ
Nye Politikammer1902200487Offentlig administrasjon
Troms Politikammer Grønnegt. Kontor-/admin.bygg
1633 KYSTVERKET ÅLESUND, YSTENESG 41
Ystenesgt 41, Ålesund1504133378Spesielle eiendommer
Administrasjonsbygg Kontor-/admin.bygg
2468 FREDRIKSTAD TOLLSTED
Fredrikstad Tollsted1063001290Offentlig administrasjon
Fredrikstad Tollsted Kontor-/admin.bygg
Tollpakkhus Kontor-/admin.bygg
2471 MOSS TOLLSTED
Moss Tollsted10421250Offentlig administrasjon
Moss Tollsted Kontor-/admin.bygg
Uthus Garasje/lager/uthus
2480 SCHWEIGAARDSGT. 15, OSLO
Schweigaardsgt. 1530123420Offentlig administrasjon
Lagerskur Garasje/lager/uthus
LosserampeSpesielle bygg
Oslo Jernbanetollsted Kontor-/admin.bygg
2481 TOLLBUGATA 1A
Tollbugata 1 A301207242Offentlig administrasjon
Garasje Garasje/lager/uthus
Oslo Sjøtollsted Kontor-/admin.bygg
Stenpakkhus Kontor-/admin.bygg
Tollbugata 1 A301207243Offentlig administrasjon
Tollbugata 1 A301207244Offentlig administrasjon
Tollbugata 1 A301207245Offentlig administrasjon
Tollbugata 1 A301207246Offentlig administrasjon
Tollbugata 1 A301207247Offentlig administrasjon
Tollbugata 1 A301207248Offentlig administrasjon
Tollbugata 1 A301207249Offentlig administrasjon
2482 DRAMMEN TOLLSTED
Strømsø Drammen Tollsted602111247Offentlig administrasjon
Drammen Distriktstollsted Kontor-/admin.bygg
Tollpakkhus Kontor-/admin.bygg
2483 TØNSBERG TOLLSTED
Tønsberg Tollsted7041002451Spesielle eiendommer
TollpakkhusSpesielle bygg
Tønsberg Tollsted Kontor-/admin.bygg
2487 LARVIK TOLLSTED
Larvik Tollsted70930201985Offentlig administrasjon
BølgebryterSpesielle bygg
Larvik Tollsted Kontor-/admin.bygg
Larvik Tollsted, PakkhusSpesielle bygg
StenkaiSpesielle bygg
Uthus Garasje/lager/uthus
2488 SKIEN TOLLSTED
Skien Tollsted8063002526Offentlig administrasjon
BryggeSpesielle bygg
Skien Tollsted Kontor-/admin.bygg
2492 KRISTIANSAND TOLLSTED
Kristiansand Tollsted10011501484Offentlig administrasjon
BryggeSpesielle bygg
Kristiansand Tollbygning Kontor-/admin.bygg
Kristiansand Tollsted10011501486Offentlig administrasjon
2496 STAVANGER TOLLSTED
Stavanger Tollsted1103551215Offentlig administrasjon
BryggeSpesielle bygg
Tollpakkhus Garasje/lager/uthus
Tollsted Kontor-/admin.bygg
2497 BERGEN TOLLSTED
Bergen Tollsted1201165454Offentlig administrasjon
Tollsted Kontor-/admin.bygg
2499 MOLDE TOLLSTED
Molde Tollsted150224814Offentlig administrasjon
Molde Tollsted Kontor-/admin.bygg
2502 TRONDHEIM TOLLSTED
Trondheim Tollsted160143918Offentlig administrasjon
Lagerbygning, Trondheim TollstedSpesielle bygg
Trondheim Tollkontor Kontor-/admin.bygg
2504 BODØ TOLLSTED
Bodø Tollsted1804138447Offentlig administrasjon
Bodø Tollsted Kontor-/admin.bygg
2510 MIDDELTHUNSGATE 29, OSLO
Middeltunsgate 29301215235Offentlig administrasjon
Middelthunsgate 29 Kontor-/admin.bygg
2606 DRAMMENSVN. 60, OSLO
Drammensveien 6030121173Offentlig administrasjon
Rikstrygdeverket Kontor-/admin.bygg
2617 LEVANGER TRYGDEKONTOR
Trygdegården171931564Offentlig administrasjon
Trygdegården Kontor-/admin.bygg
2618 TRONDHEIM TRYGDEKONTOR
Trygdegården1601401291Offentlig administrasjon
Dronningensgt. 2 Kontor-/admin.bygg
2621 HAUGESUND TRYGDEKONTOR
Haraldsgt. 100110640276Offentlig administrasjon
Haraldsgt. 100 Kontor-/admin.bygg
2623 TRYGDEKONTORET I TINN
Storgt. 2982612558Offentlig administrasjon
Storgt. 29 Kontor-/admin.bygg
2624 TRYGDEKONTORET I KRAGERØ
Løkken/Thomesheien81539114Offentlig administrasjon
Løkken/Thomesheien Kontor-/admin.bygg
2625 TRYGDEKONTORET I NOTODDEN
Storgt. 4880724481Offentlig administrasjon
Storgt. 48 Kontor-/admin.bygg
2626 TRYGDEKONTORET I SKIEN
Holbergsgt. 68063001773Offentlig administrasjon
Skien Trygdekontor Kontor-/admin.bygg
2627 TRYGDEKONTORET I PORSGRUNN
Sverresgt. 208052002920Offentlig administrasjon
Sverresgt. 20 Kontor-/admin.bygg
2628 TRYGDEKONTORET I TØNSBERG
Storgt. 517041001113Offentlig administrasjon
Storgt. 51 Kontor-/admin.bygg
2629 TRYGDEKONTORET I HORTEN
Borre Trygdegård701125248Offentlig administrasjon
Borre Trygdegård Kontor-/admin.bygg
2630 DRAMMEN TRYGDEGÅRD
N. Storgt. 18/ Grev Wedels Pl.3602114418Offentlig administrasjon
Grev Wedels Pl.3 Kontor-/admin.bygg
N. Storgt. 18 Kontor-/admin.bygg
2633 TRYGDEKONTORET PÅ GJØVIK
Storgt. 18 A5026710492800Offentlig administrasjon
Storgt. 18 Kontor-/admin.bygg
2634 EIDSKOG TRYGDEKONTOR
Trygdetun42053197Offentlig administrasjon
Dr. Lundebys Vei 3, Trygdetun Kontor-/admin.bygg
2635 SKEDSMO TRYGDEKONTOR
Nittedalsgt.2B Lillestrøm231811516Offentlig administrasjon
Nittedalsgt. 2B Kontor-/admin.bygg
2636 TRYGDEKONTORET I ASKER
Asker Trygdekontor22050179Offentlig administrasjon
Asker Trygdekontor Kontor-/admin.bygg
2638 ASKIM TRYGDEKONTOR
Trygda12480230Offentlig administrasjon
Dr. Randers Gt. 3 Kontor-/admin.bygg
2639 SARPSBORG TRYGDEKONTOR
Korsgt. 510511679Offentlig administrasjon
Korsgt. 5 Kontor-/admin.bygg
2654 STATENS STRÅLEVERN
Statens Strålev.Parkering2192814Helse- og veterinærvesen
Statens Strålevern21935153Helse- og veterinærvesen
Statens Strålevern Kontor-/admin.bygg
3489 HEGGEN OG FRØLAND SORENSKR.
Jernbanevegen 41252304321Offentlig administrasjon
Jernbanevegen 4 Kontor-/admin.bygg
3550 DRONNINGENSGT. 14
Dronningensgt. 1430120738Offentlig administrasjon
Dronningensgt. 14
3563 LILLEHAMMER TINGHUS
Lillehammer Tinghus5012001396Offentlig administrasjon
Badeblokka Kontor-/admin.bygg
3565 KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN
Marken 371201166670 Undervisning/forskning
Marken 37Forskn./skolebygg primærn.
Strømgaten 11201166950 Undervisning/forskning
Strømgaten 1Forskn./skolebygg primærn.
3585 STATENS HUS I BERGEN
Kaigaten 912011661721Offentlig administrasjon
Statens Hus i Bergen Kontor-/admin.bygg
3592 ØSTENSJØVEIEN 51
Østensjøveien 513011373Offentlig administrasjon
Etterstadkroken 15Boligblokker
Teknisk Bygg - Bygning IAndre småhus
Trafohus - Bygning HAndre småhus
Østensjøveien 51 Kontor-/admin.bygg
13610 VESTREGATA 65, TROMSØ
Vestregata 65, Tromsø19022001867Boligeiendom
Vestregata 65, 9008 TromsøBolig
13611 GRØNNEGATA 126, TROMSØ
Grønnegata 126, Tromsø1902200489Boligeiendom
Grønnegata 126, TromsøBolig
13614 MOLOVEIEN 12
Molovegen 12 - Tillegg18041384411Offentlig administrasjon
Moloveien 1218041384191Offentlig administrasjon
Statens Hus i Bodø Kontor-/admin.bygg
13618 VALKENDORFSGATEN 6, BERGEN
Markeveien 71201165206Offentlig administrasjon
Markeveien 7, Seksjon 2 Kontor-/admin.bygg
Valkendorfsgate 61201165197Offentlig administrasjon
Valkendorfsgate 6, Seksjon 2 Kontor-/admin.bygg
13623 KYSTVERKET I ÅLESUND, NYB, NØRVE 13624 BYPORTEN, BISKOP GUNERUSGT. 2
Byporten, Biskop Gunerusgt. 20301208911Offentlig administrasjon
Byporten, Biskop Gunerusgt. 2 Kontor-/admin.bygg
13757 STATENS HUS I MOSS
Statens hus i Moss010421431Offentlig administrasjon
Statens hus i Moss010421482Offentlig administrasjon
Statens hus i Moss010421484Offentlig administrasjon
Statens hus i Moss010421486Offentlig administrasjon
Statens hus i Moss010421489Offentlig administrasjon
Statens hus i Moss010422261Offentlig administrasjon
ETATNUMMER: 6699 STATSBYGG INVEST 3469 MOLOVEIEN 10, BODØ
Molorota18041384410
Molovegen 1018041382272Ubebygd grunn/friareal
Moloveien 10 Kontor-/admin.bygg
3512 PILESTREDET 19-21, OSLO
Pilestredet 19-21301209282Offentlig administrasjon
Pilestredet 19-21 Kontor-/admin.bygg
Pilestredet 19-21301209283Offentlig administrasjon
3561 STATENS HUS, MOSS, KONGENSGT. 44
Kongensgt. 44-46, Moss10421440Offentlig administrasjon
Kongensgt. 44-46
3590 LERVIGVEIEN 32 OG 36
Lervigveien 22110353416Offentlig administrasjon
Lervigveien 25110353418Offentlig administrasjon
Lervigveien 27110353420Offentlig administrasjon
Lervigveien 28110353421Offentlig administrasjon
Lervigveien 29110353422Offentlig administrasjon
Lervigveien 32110353429Offentlig administrasjon
Lervigveien 32 Kontor-/admin.bygg
Lervigveien 32 A110353430Offentlig administrasjon
Lervigveien 32 B110353821Offentlig administrasjon
Lervigveien 34 A110353432Offentlig administrasjon
Lervigveien 36110353828Offentlig administrasjon
Lervigveien 36 Kontor-/admin.bygg
Lervigveien 38110353826Offentlig administrasjon
13602 TUKTHUSKVARTALET, OSLO
Henrik Ibsensgt. 10301208309Offentlig administrasjon
Henrik Ibsensgt. 10 - Kjeller A2 Garasje/lager/uthus
Torggt. 15301208737Offentlig administrasjon
Henrik Ibsensgt. 10 Kontor-/admin.bygg

1.1 Innledning

Ved kongelig resolusjon av 4. januar 1884 ble departementet pålagt å legge fram for Stortinget en fullstendig oversikt over statens eiendommer hvert 15 år. Hvert 3. år i tiden mellom utarbeidelse av to hovedfortegnelser skulle det legges fram en tilleggsfortegnelse med opplysninger om tilgang, avgang og endringer.

Ved Stortingets behandling av hovedfortegnelsen av 1932 ble det bestemt at for framtiden skulle hovedfortegnelsen utarbeides hvert 25. år med tilleggsfortegnelse hvert 5. år. Siste fortegnelse etter dette opplegget, à jour pr. utgangen av 1955, ble forelagt Stortinget ved St.meld. nr. 10 for 1958. En tilleggsmelding, som omfattet endringer i perioden 1956-60, ble forelagt Stortinget i 1962.

Statens bygge- og eiendomsdirektorat ble ved kongelig resolusjon av 1. september 1961 pålagt å føre fortegnelse over statens eiendommer.

Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 87 for 1966-67 ble det gitt samtykke til at en ny tilleggsfortegnelse pr. utgangen av 1965 ble sløyfet mot en ny hovedfortegnelse ble utgitt pr. utgangen av 1968. En ny hovedfortegnelse ble forelagt Stortinget ved St.meld. nr. 10 for 1972-73 og behandlet i Stortinget 14. februar 1974, jf. Innst.S. nr. 156 for 1973-74. Den neste hovedfortegnelsen ble behandlet av Stortinget i 1979, jf. St.meld. nr. 10 for 1979-80 og Innst.S. nr. 90 for 1979-80.

Etter Stortingets ønske skulle fortegnelsen nå utarbeides hvert 4. år. Nye fortegnelser ble fremmet ved St.meld. nr. 10 for 1984-85, og St. meld. nr. 10 for 1988-89.

Neste melding skulle vært lagt fram våren 1993, jf. Innst.S. nr. 90 for 1979-80, men ble utsatt. Bakgrunnen for dette er den omfattende nyorganisering av en del statlige virksomheter, bl.a. NSB, Televerket, NVE og Postverket.

Videre ble Statens bygge- og eiendomsdirektorat omorganisert til forvaltningsbedrift fra 01.01.93 og skiftet navn til Statsbygg. Denne omorganiseringen innebar at Statsbygg ble eier av sine forvaltningseiendommer. Det ble innført en husleieordning for samtlige eiendommer. Statsbygg tok i 1993 i bruk nytt og omfattende databasesystem for eiendomsforvaltningen (Propman).

I St.meld. nr. 10 for 1994-95 ble en ny oversikt lagt fram basert på àjourførte data pr. utgangen av 1994.

Ved siste framlegg ble det for ettertiden lagt opp til at det skulle framlegges sammenfattende oversikter som trykte vedlegg til Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) budsjettproposisjon hvert fjerde år og at St.meld. nr. 10 skulle utgå som fast melding.

Ny oversikt skulle vært framlagt i 1999, men som følge av omorganiseringen av Statsbygg med utskilling av Statens Utleiebygg (fra 01.07.00 Entra Eiendom AS) har en valgt å legge fram àjourført oversikt pr. 30.06.00.

AAD har ved denne anledning valgt å videreføre praksis med egen Stortingsmelding - oversikt over Statens eiendommer, men vil for ettertiden hvert fjerde år legge fram sammenfattete oversikter som trykket vedlegg til AADs budsjett.

1.2 Statistisk oversikt over statlige eiendommer

Forsvarets eiendommer er som tidligere ikke tatt med. Statlige aksjeselskaper, statsforetak og særlovsselskaper behandles som selvstendige rettssubjekter og omfattes ikke av fortegnelsen. Dette innebærer at eiendommer som f. eks. eies av NSB Eiendom og Posten Eiendom ikke lenger er med i oversikten. Dog er oversikt over de eiendommer som pr. 01.07.00 er skilt ut i Statens Utleiebygg (Entra Eiendom AS) fra Statsbygg tatt med som et eget vedlegg.

VEDLEGGIL: file:///r:/REPUB/00-01/Stm/10/ved01.htm -->

Vedlegg 1

Hovedoversikt over Statens eiendommer


1.3 Tekstforklaring

Etatnr.Statsbyggs interne nummerering av statsetatene KompleksnavnDet navn som benyttes i statsforvaltningen for de eiendommer som naturlig hører sammen Kompleksnr.Statsbyggs interne referansenummer til kompleksene Kommunenr.Statistisk Sentralbyrås offisielle nummerering av landets kommuner Gnr/Bnr/Fnr.Gårds- og bruksnummer og eventuelle festenummer eller andre matrikkelnr. som er i bruk VernestatusAngivelse av et byggs eventuelle fredningskode: Fredet Fredet Vernev. Verneverdig

1 Brukerveiledning og hjelperegistre

1.1 Fortegnelsens systematiske oppbygging

Hovedoversikten over eiendommene er ordnet departementsvis. De eiendommer som ikke forvaltes av et departement direkte, er ført under departementets underliggende etat som har forvaltningsansvaret for eiendommen. Innen den enkelte etat er eiendommer som naturlig hører sammen gruppert under betegnelsen eiendomskomplekser. Denne systematikk er også brukt der eiendom og eiendomskompleks faller sammen, dvs. eiendomskomplekset består av bare en eiendom. Når det gjelder Jernbaneverkets eiendommer er eiendommene gruppert under kommunekomplekser av tekniske årsaker. Med eiendom menes i denne sammenheng grunneiendom. Dette er den enhet som har eget matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer eller lignende). De enkelte bygninger er listet opp under hver eiendom.

Den etat som står som bruker av eiendommen er ikke nødvendigvis den samme som forvaltende etat. Eksempelvis forvalter Statsbygg, som statens sentralorgan, i det alt vesentlige eiendommer som brukes av andre etater. Dersom en eiendom ikke er registrert under brukeretat kan den derfor være registrert under Statsbygg (som for eksempel høyskoler).

1.2 Hvordan finne eiendommer

Med kjennskap til hvilken etat som forvalter en bestemt eiendom, vil en via alfabetregisteret over forvaltende etater (vedlegg 1.3) finne eiendommen i hovedoversikten (direkte sidehenvisning).

Er den forvaltende etat ukjent, men eiendommens navn (evt. matrikkelnr.) og kommune kjent, vil en ved å søke eiendommen under vedkommende kommune og etter stigende matrikkelnr. i vedlegg 1.7 finne eiendommen i hovedoversikten (direkte sidehenvisning).

Ofte vil det navn som vanligvis benyttes for en eiendom ikke være eiendommens offisielle navn. Til hjelp for identifikasjon av en eiendom kan gjøres bruk av alfabetisk oversikt over komplekser med sidehenvisning (vedlegg 1.8).

I et standardopplegg av denne art har det ikke vært mulig å få med alle opplysninger om de enkelte eiendommer. Detaljopplysninger om eiendommene er forutsatt å kunne gis av forvaltende etat.

1.3 Tekstforklaring

Etatnr.Statsbyggs interne nummerering av statsetatene KompleksnavnDet navn som benyttes i statsforvaltningen for de eiendommer som naturlig hører sammen Kompleksnr.Statsbyggs interne referansenummer til kompleksene Kommunenr.Statistisk Sentralbyrås offisielle nummerering av landets kommuner Gnr/Bnr/Fnr.Gårds- og bruksnummer og eventuelle festenummer eller andre matrikkelnr. som er i bruk VernestatusAngivelse av et byggs eventuelle fredningskode: Fredet Fredet Vernev. Verneverdig
VEDLEGG

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget