St.meld. nr. 31 (1996-97)

Om distrikts- og regionalpolitikken

St meld nr 31

(1996-97)

Om distrikts- og regionalpolitikken

Tilråding frå Kommunal- og arbeidsdepartementet av 21. mars 1997, godkjend i statsråd same dagen.

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget