St.prp. nr. 10 (2001-2002) Særskilt vedlegg

Revidert konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (Efta) av 21. juni 2001. Konsolidert versjon

Innhold

Forord

Engelsk versjon

Vedlegg 1

Annex XX. To the Agreement amending the Convention establishing the European Free Trade Association

Vedlegg 2

Annex A. On Rules of Origin

Vedlegg 3

Annex B. On mutual administrative assistance in customs matters

Vedlegg 4

Annex C

Vedlegg 5

Annex D

Vedlegg 6

Annex E. Seeds (Art. 11)

Vedlegg 7

Annex F. Organic agriculture (Art. 11)

Vedlegg 8

Annex G. Sanitary and Phytosanitary Measures (Art. 12)

Vedlegg 9

Annex H. Procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services (Art. 14)

Vedlegg 10

Annex I. Mutual recognition in relation to conformity assessment (Art. 15)

Vedlegg 11

Annex J. To the Convention - Intellectual property rights (Art. 19)

Vedlegg 12

Annex K. Free movement of persons (Chapter VIII)

Vedlegg 13

Annex L. Reservations by Iceland

Vedlegg 14

Annex M. Reservations by Liechtenstein

Vedlegg 15

Annex N. Reservations by Norway

Vedlegg 16

Annex O. Reservations by Switzerland

Vedlegg 17

Annex P. Land Transport (Art. 35)

Vedlegg 18

Annex Q. Air transport (Art. 29)

Vedlegg 19

Annex R. Public Procurement (Art. 37)

Vedlegg 20

Annex S. Organs, committees and other bodies assisting the Council (Art. 43 paragraph 3)

Vedlegg 21

Annex T. Arbitration (Art. 48)

Vedlegg 22

Annex U. Territorial application (Art. 58)

Norsk versjon

Vedlegg 1

Vedlegg XX. Til avtale om endring av Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund

Vedlegg 2

Vedlegg A. Om opprinnelsesregler

Vedlegg 3

Vedlegg B. Vedrørende gjensidig administrativ bistand i tollsaker

Vedlegg 4

Vedlegg C

Vedlegg 5

Vedlegg D

Vedlegg 6

Vedlegg E. Frø (Art. 11)

Vedlegg 7

Vedlegg F. Økologisk landbruk (Art. 11)

Vedlegg 8

Vedlegg G. Veterinære og plantesanitære tiltak (art. 12)

Vedlegg 9

Vedlegg H. Informasjonsprosedyre for tekniske forskrifter og regler for informasjonssamfunnstjenester (Art. 14)

Vedlegg 10

Vedlegg I. Gjensidig godkjenning av samsvarsvurderinger (artikkel 15)

Vedlegg 11

Vedlegg J. Til konvensjonen - immaterielle rettigheter (art. 19)

Vedlegg 12

Vedlegg K. Fri bevegelighet for personer (Kapittel VIII)

Vedlegg 13

Vedlegg L. Islands forbehold

Vedlegg 14

Vedlegg M. Liechtensteins forbehold

Vedlegg 15

Vedlegg N. Norges forbehold

Vedlegg 16

Vedlegg O. Sveits' forbehold

Vedlegg 17

Vedlegg P. Landtransport (artikkel 35)

Vedlegg 18

Vedlegg Q. Lufttransport (Art. 29)

Vedlegg 19

Vedlegg R. Offentlige anskaffelser (Art. 37)

Vedlegg 20

Vedlegg S. Organer, komiteer og andre institusjoner som bistår Rådet (Art. 43 nr. 3)

Vedlegg 21

Vedlegg T. Voldgift (Art. 48)

Vedlegg 22

Vedlegg U. Territorial anvendelse (Art. 58)

Følg proposisjonen på Stortinget