St.prp. nr. 1 (1998-99): Svalbardbudsjettet

For budsjetterminen 1999

St prp nr 1

(1998-99)

FOR BUDSJETTERMINEN 1999

Svalbardbudsjettet

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 18. september 1998,
godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget