St.prp. nr. 4 (2001-2002) Særskilt vedlegg

Vedlegg til Avtale mellom Efta-statene og Republikken Kroatia (frihandelsavtale). Særskilt vedlegg

Konsesjonslister og opprinnelsesregler med mer

Til forside

Innhold

Engelsk versjon

Vedlegg 1

Annex I. Products excluded from the agreement

Vedlegg 2

Annex II. Fish and other marine products

Vedlegg 3

Annex III. Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation

Vedlegg 4

Annex IV. Mutual administrative assistance in customs matters

Vedlegg 5

Annex V. Dismantling of customs duties on imports and charges having equivalent effect

Vedlegg 6

Annex VI. State monopolies

Vedlegg 7

Annex VII. Protection of intellectual property

Vedlegg 8

Annex VIII. Establishment and functioning of the arbitral tribunal

Vedlegg 9

Annex IX. Territorial application

Norsk versjon

Vedlegg 1

Vedlegg I. Produkter som ikke omfattes av avtalen

Vedlegg 2

Vedlegg II. Fisk og andre marine produkter

Vedlegg 3

Vedlegg III. Vedrørende definisjon av begrepet «opprinnelsesprodukter» og metoder for administrativt samarbeid

Vedlegg 4

Vedlegg IV vedrørende gjensidig administrativ bistand i tollsaker

Vedlegg 5

Vedlegg V. Nedtrapping av importtoll og avgifter med tilsvarende virkning

Vedlegg 6

Vedlegg VI. Statsmonopol

Vedlegg 7

Vedlegg VII. Beskyttelse av immaterielle rettigheter

Vedlegg 8

Vedlegg VIII. Voldgiftsdomstolens opprettelse og virkemåte

Vedlegg 9

Vedlegg IX. Territoriell anvendelse

Vedlegg 10

Landbruksavtalen vedlegg 1-3

Følg proposisjonen på Stortinget