Stadfestelse av testament

Stadfestelse av testament

Justisdepartementet stadfester testament som er utferdiget i medhold av arveloven §§ 33, 34, 48, og 73. Etter arveloven § 34 kan arvelater, dersom arvingen har gjort seg skyldig i en straffbar handling mot arvelater, eller dersom arvingen ikke har hjulpet arvelater etter evne når han har trengt det, fastsette i testament at arvingen ikke skal ha pliktdelsarv etter ham.

Arveloven § 48 regulerer testament fra personer under 18 år. Når det gjelder stadfestelse av testament for mindreårige, kreves det at den mindreårige er såpass voksen at vedkommende fullt ut forstår testamentets innhold og virkningen av det. I praksis kreves det at en som oppretter et testament må være minst 12 år for å kunne få et testament stadfestet. Dersom testamentet er komplisert må vedkommende være eldre. Videre kreves det at testamentet gir uttrykk for testators selvstendige vilje, og at disposisjonene kan betraktes som rimelige og fornuftige.

Testament i medhold av arveloven §§ 33, 34, 48 og 73 er bare gyldige dersom det er stadfestet av Justisdepartementet.