Statens bymiljøpris 2011, invitasjon til å fremme kandidat

Bymiljøprisen skal inspirere til en mer bærekraftig by- og tettstedsutvikling ved å fremheve gode eksempler på miljøvennlig byutvikling. Hvert år gir Miljøvern-departementet prisen til en by eller et tettsted som utmerker seg innenfor et fastsatt tema med betydning for miljøet.

Last ned brevet i pdf-versjon

Bymiljøprisen skal inspirere til en mer bærekraftig by- og tettstedsutvikling ved å fremheve gode eksempler på miljøvennlig byutvikling. Hvert år gir Miljøvern-departementet prisen til en by eller et tettsted som utmerker seg innenfor et fastsatt tema med betydning for miljøet.

Jeg ønsker i år å sette fokus på den betydning de felles uterommene har for stedets og byens attraktivitet og som ramme for livet i byen. Tema for Statens bymiljøpris 2011 er derfor:

”Uterom og møteplasser”

Gode møteplasser og uterom gir rammer for det sosiale livet på stedet. Parker, plasser, gågater og gangveier er alle steder hvor det offentlige liv leves og hvor folk kan dyrke fellesskap med andre. Plasser og uterom er en viktig del av stedets identitet og som møteplass for folk i alle alders- og befolkningsgrupper. Vi vil ha byer og tettsteder som gir mulighet for et mangfold av aktiviteter i sine offentlige uterom.

Årets pris skal tildeles en kommune som har en klar og målrettet strategi for bruk og forbedring av byens uterom og positive resultater å vise til. Det er ofte de største byene som får mest oppmerksomhet rundt sin byutvikling og gode løsninger.  Jeg ønsker derfor denne gang at små og mellomstore kommuner får fremmet sitt kandidatur.

Statens bymiljøpris 2011

Prisen, som består av en plakett og kr. 250.000,- tildeles en kommune for å fremheve en kvalitetsbevisst by- eller tettstedsutvikling som eksempel for andre kommuners arbeid.

Utvelgelsesprosessen foregår i to faser:

Første fase – forslag til kandidatur – frist 1. mars

Privatpersoner, private forslagsstillere, organisasjoner eller kommuneadministrasjonen selv kan sende inn forslag om hvem som skal motta prisen og hvorfor. Forslaget skal være kort (maks. 4 sider) og beskrive hva som gjør kommunen kvalifisert til å motta prisen. I tillegg til begrunnelse, må det fremkomme hvem som er forslagsstiller, og om kommunen er informert om at den er foreslått og stiller seg bak forslaget. Det skal oppgis kontaktinformasjon som inneholder navn på kontaktperson, telefon kontortid/mobiltelefon, e-post og postadresse for både kommuneadministrasjonen og forslagsstiller. Det skal ikke følge vedlegg med søknaden

Forslag sendes elektronisk til postmottak@md.dep.no merket ’Statens bymiljøpris 2011’.
Frist er 1. mars 2011 kl.12.00.

Annen fase – utvelgelse av kandidater til fase 2 – leveringsfrist 12. april

En fagjury oppnevnt av departementet vil vurdere de innkomne forslagene og skille ut et begrenset antall kandidater som går videre til fase 2. I fase 2 vil finalistene bli bedt om å utdype enkelte sider ved arbeidet og eventuelt ettersende dokumenter for å utdype begrunnelsen. Finalistene blir kontaktet av juryen innen 22.mars med spørsmål til avklaring. Juryens henvendelse skal besvares innen 12. april.

Juryens avgjørelse

Juryen vil vurdere befaringer til fase 2-gruppen dersom dette kan bidra til avklaring. Befaringer vil bli lagt til medio mai. Juryens arbeid avsluttes innen 1. juni. Offentliggjøring av vinneren vil skje i juni 2011, og prisen vil bli overrakt ved et lokalt arrangement høsten 2011.

Med hilsen

Erik Solheim