Statlig erstatning til voldsofre - bokmål

Statlig erstatning til voldsofre

Har du blitt skadd ved en straffbar handling?
Er du blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som har preg av vold eller tvang, kan du ha rett til erstatning fra staten. Dersom voldsofferet dør, kan de etterlatte få erstatning. Det må være klart sannsynliggjort at det har skjedd en straffbar voldshandling.

Hva kan du få erstatning for?
Du har krav på erstatning for det økonomiske tap du har hatt eller vil få på grunn av personskaden.

Det vil si:

  • arbeidsinntekt du taper eller vil tape
  • utgifter som skaden har medført eller som vil påløpe, for eksempel utgifter til tannlege eller reiseutgifter
  • skader på klær og personlige bruksting, for eksempel briller eller klokke du hadde på deg

I noen tilfeller kan du få erstatning for varige mén og/eller oppreisning. Du kan ikke få voldsoffererstatning for ting eller kontanter som blir stjålet fra deg.

Når og hvor ble du skadet?
Alle som er blitt skadet i Norge etter 01.01.1975 kan få erstatning etter ordningen med voldsoffererstatning. For de som er skadet før 01.01.1975 gjelder ikke denne ordningen. Dersom du er blitt skadet i utlandet kan du i noen tilfeller få erstatning.

Hvor mye kan du få i erstatning?
Du får ikke erstatning dersom tapet er mindre enn tusen kroner. Fra 01.07.2001 ble høyeste erstatning økt til 20 ganger Folketrygdens grunnbeløp. Sommeren 2003 tilsvarte dette ca. kr. 1.200.000.

Ble du skadd etter straffbar handling før 01.07.2001, er høyeste erstatning kr 200 000. For skader påført før 01.01.1994 er maksimalbeløpet kr 150 000.

Når erstatningsbeløpet bestemmes, blir penger du får fra andre trukket fra. Det gjelder for eksempel trygd, pensjon, forsikringer eller erstatning fra den som skadet deg. Dersom du selv har noe skyld i at du ble skadet, kan det hende at du ikke får erstatning, eller at erstatningen blir mindre.

Hva må du gjøre for å få erstatning?
Du må anmelde saken til politiet så fort som mulig. Når du anmelder saken, må du kreve at den som skadet deg skal straffes og betale deg erstatning.

I visse tilfeller er det forståelig at du ikke anmeldte saken med en gang. Likevel kan det hende du kan få erstatning. Du må da forklare grunnen til at du ikke anmeldte saken med en gang.

Søknad om erstatning skriver du på eget skjema. Skjemaet kan du få hos politiet, rådgivningskontorene for kriminalitetsofre, Kontoret for voldsoffererstatning, sosialkontoret eller trygdekontoret. Her kan du også få hjelp til å fylle ut skjemaet. Skjemaet kan også lastes ned fra Statens elektroniske blanketter (klikk på Justis- og politidepartementet, klikk deretter på ikonet ved "Søknad om erstatning fra staten").

Advokathjelp
Dersom du mener du har behov for advokatbistand, kan utgiftene i mange tilfeller dekkes av det offentlige. Advokaten du ønsker og fylkesmannen i ditt fylke vil kunne gi nærmere opplysninger. Mer informasjon om fri rettshjelp.

Hvem behandler søknaden?
Søknaden om voldsoffererstatning sendes til:

Kontoret for voldsoffererstatning.
Boks 253
9951 Vardø
Tlf: 78 98 95 00

Avgjørelser fra Kontoret for voldsoffererstatning kan klages inn for Erstatningsnemnda for voldsofre.

Nærmere opplysninger om erstatningsordningen får du hos Kontoret for voldsoffererstatning eller i:
Rundskriv om voldsoffererstatningsloven 2001 (G 17-01)
Voldsoffererstatningsloven
Forskrift om erstatning fra staten