Statoil ASA - Søknad om kraftforsyning fra land til Johan Sverdrup - høring av NVEs innstilling

Olje- og energidepartementet har mottatt NVEs innstilling til Statoils søknad, og gir med dette parter og andre berørte anledning til å kommentere innstillingen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2015

Vår ref.: 14/1956

Olje- og energidepartementet har mottatt NVEs innstilling til Statoils søknad, og gir med dette parter og andre berørte anledning til å kommentere  innstillingen.

Departementet viser til søknad av 31. oktober 2014 fra Statoil om kraftforsyning fra Kårstø til det nye Johan Sverdrup-feltet og de tre andre feltene Gina Krog, Ivar Aasen og Edvard Grieg ved Utsirahøyden.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tilrår departementet å meddele Statoil ASA konsesjon i medhold av energiloven til anleggene de har søkt om.

Anleggene består av to sett 300 kV jordkabler fra Kårstø til Haugsneset i Tysvær kommune, én omformerstasjon og ilandføringsarrangement på Haugsneset og ett sett likestrøms sjøkabler med 115 MW kapasitet fra Haugsneset til mottaksanlegg på Johan Sverdrup feltsenter offshore. I tillegg har de søkt om andre nødvendige elektriske anlegg og bianlegg, som veier og massedeponier. Anleggene på land berører Tysvær kommune, og sjøanleggene berører Karmøy, Bokn, Kvitsøy og Rennesøy kommuner i Rogaland fylke. 

NVE har vurdert virkningene av hele utbyggingen, med hensyn til kraftsystemet og miljø, og mener det er ledig kapasitet i kraftnettet for å forsyne Johan Sverdrup og de andre feltene på Utsirahøyden fra Kårstø. Kart som viser anbefalte traseer og de øvrige anleggenes beliggenhet er vedlagt konsesjonsforslaget. NVEs vurderinger er beskrevet i vedlagte notat «Bakgrunn for innstilling» av 13. februar 2015.

Dokumentene finnes på departementets hjemmeside under ”Dokument/Høringer” på: www.regjeringen.no/oed

Eventuelle merknader til NVEs innstilling sendes departementet innen onsdag 1. april 2015. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan nå avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no 

Uttalelser er offentlige etter Offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål kan rettes til underdirektør Tollef Taksdal på tlf: 22 24 61 71.

 

Med hilsen                                                                        

 

Tollef Taksdal (e.f.)

underdirektør

                                                                                          Gro Caroline Sjølie

                                                                                          rådgiver

Tysvær kommune

Karmøy kommune

Bokn kommune

Kvitsøy kommune

Rennesøy kommune

Rogaland fylkeskommune

Fylkesmannen i Rogaland

Statnett

Sunnhordaland kraftlag

Miljødirektoratet

Fiskeridirektoratet

Kystverket

Advokatfirmaet Harris DA

 

 

 

Til toppen