Statsbudsjettet 2006. Statlig støtte til registrerte politiske partier - satser for utbetaling

Rundskriv nr. 1/2006

Fylkesmennene skal fra og med 2006 utbetale tilskuddet på post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner.

Rundskriv

Fylkesmennene

Nr. 1/2006

Dato:
23.01.06

Statsbudsjettet 2006. Statlig støtte til registrerte politiske partier – satser for utbetaling

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) viser til brev av 28.10.2005 fra daværende Moderniseringsdepartementet om oppgaver tillagt fylkesmennene fra 1.1.2006 som følge av at den nye partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102) trer i kraft fra samme dato.

Kort om administrative forhold
Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene ble vedtatt og sanksjonert den 17. juni 2005, jf. Ot. prp. nr. 84 (2004-2005) Om lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) og Innst. O. nr. 129 (2004-2005) fra Stortingets familie-, kultur-, og administrasjonskomité. De administrative oppgavene i tilknytning til loven er lagt til FAD og fylkesmennene. Statistisk sentralbyrå (SSB) skal innhente, sammenstille og offentliggjøre informasjon om partienes inntekter. Fylkesmennene overtar fra 1.1.2006 de oppgaver som kommuner og fylkeskommuner i dag har med å betale ut statlig tilskudd til kommune- og fylkespartiene over kapittel 1530 Tilskudd til de politiske partiene. Dagens refusjonsordning, hvor fylkesmennene har det administrative ansvaret, faller bort fra samme tidspunkt. Sistnevnte innebærer også ansvaret for refusjon av gruppe- og representantstøtten som tidligere lå på kapittel 1530 post 72 og 74 og som fra samme dato inngår som en del av det ordinære rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner. Departementet har informert alle kommuner og fylkeskommuner om saken i brev av 6.12.2005.

Partiloven finnes på følgende lenke:
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-102.html

Den statlige støtteordningen
Reglene om den statlige støttordningen til politiske partier finnes i kapittel 3 i loven. Tilskuddsordningen er en videreføring av tidligere ordning og har vært regulert i departementets retningslinjer P-650 av 24.5.1993. Statlig støtte skal fortsatt være forbeholdt registrerte politiske partier, men skal heretter gis i form av grunntilskudd (1/10) og stemmestøtte (9/10), jf §§ 11-13 i loven. Stemmestøtte gis som en fast sats pr. stemme til alle registrerte partier som oppnådde stemmer ved siste valg. Grunntilskudd fordeles likt mellom partier som:

  • fikk minst 2,5 pst av stemmene ved siste stortingsvalg, eller som fikk inn minst én representant på Stortinget
  • fikk minst 4 pst av stemmene i fylket ved siste fylkestingsvalg, eller som fikk inn minst én representant i fylkestinget
  • fikk minst 4 pst av stemmene i kommunen ved siste kommunestyrevalg, eller som fikk inn minst én representant i kommunestyret

Det er også opprettet en ny post 75 for tilskudd til fylkesungdomsorganisasjonene. Tilskuddet er forbeholdt ungdomsorganisasjoner der morpartiet er berettiget grunntilskudd. Størrelsen på tilskuddet bestemmes ut i fra morpartiets stemmeantall. Det vises forøvrig til B. Innst. S. nr. 5 (2005-2006) fra kommunal- og forvaltningskomiteen.

Støtte til felleslister forutsetter at listen bare består av registrerte politiske partier, jf §§ 12 og 13 i partiloven. Videre er det et generelt krav for utbetaling av statlig partistøtte til partier på kommuneplan at partiet faktisk har en kommuneorganisasjon. Tilsvarende krav gjelder for utbetaling av støtte til partiene på fylkesplan.

Fylkesmennenes rolle
Fylkesmennene er tillagt følgende oppgaver i forbindelse med den nye partiloven:

1. Registrering
Fylkesmennene skal føre register over alle partier og partilag (inkludert fylkesungdomsorganisasjoner) på lokalt og regionalt nivå som søker om og mottar tilskudd etter §§ 12 og 13 i loven. Det legges i hovedsak opp til én søknad og tilhørende registrering per valgperiode . Det skal også legges til rette for papirbaserte søknader. Partiene er for øvrig i hht departementets brev av 22.11.2005 anmodet om å søke innen 15. januar. Søknadsfristen er ikke absolutt i den forstand at partilaget mister tilskuddet hvis søknadsfristen ikke overholdes, jf. avsnittet nedenfor. En forutsetning for utbetaling av tilskudd er likevel at partilaget har sendt inn søknad med nødvendige opplysninger. For øvrig vises det til bevilgningsreglementet § 7 om begrenset adgang til å overskride et bevilget utgiftsbeløp eller til å overføre det til en annen budsjettermin.

Følgende opplysninger skal følge med søknaden:

  • partiorganisasjonens navn,
  • postadresse og telefonnummer, samt tilsvarende opplysninger for organisasjonens leder
  • organisasjonsnummer, forutsatt at det lokale partilaget er registrert som egen juridisk enhet i Partiregisteret/Enhetsregisteret. Det presiseres at dette ikke innebærer et registreringskrav i Partiregisteret/Enhetsregisteret for lokal eller regionallag. Det er kun de lag som allerede er registrert som egne juridiske personer, som skal oppgi sitt organisasjonsnummer. Alle partilag oppfordres imidlertid til å oppgi morpartiets organisasjonsnummer.
  • kontonummer som støtten skal utbetales til

For å forenkle søknads- og registreringsordningen, vil fylkeslagene kunne søke på vegne av samtlige partilag innen fylket. Forutsetningen er at søknaden innholder ovennevnte opplysninger for det enkelte lag. Fylkesmannen skal i slike tilfeller utbetale støtten til hvert av partilagene som omfattes av søknaden og som er støtteberettiget, og ikke til fylkeslaget samlet.

I forbindelse med registrering av opplysninger i ovennevnte kulepunkt, er det obligatorisk å benytte løsningen som blir å finne på www.FM-nett/partistotte.no fra og med torsdag 26. januar 2006. De innregistrerte opplysningene vil danne grunnlag for filoverføring av alle embetene og FAD sine registreringer til SSB 01.04.2006. For senere innkomne søknader, vil filoverføringen skje senest innen 31.12.2006. Det er imidlertid ingen ting i veien for at embetene betaler ut tilskuddet til partiene straks hvis søknadene ellers inneholder relevante data, og avventer registreringen til dette systemet er tilgjengelig.

For arkiv tas søknadene i mot på ordinær måte. Fylkesmennenes Fagutvalg for arkiv har hatt saken til vurdering og anbefaler av praktiske hensyn at det opprettes et saksnummer hvor søknadene er egne dokumenter. De innregistrerte opplysningene som skal sendes til SSB, vil ikke bli automatisk overført arkivsystemet.

Fylkesmennene sender registreringsdataene til SSB innen 1. april i første år etter kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det vises for øvrig til brev av 28.10.2005 om særskilt innrapportering i 2006.

Kapittel 4 i loven pålegger det enkelte partilag innen 1.7. hvert år å rapportere inn sine inntekter i hht § 19 i loven (herunder statstilskuddet) direkte til SSB etter et selvangivelsesprinsipp. Det presiseres at denne plikten påligger det enkelte partilag. Fylkesmennene skal ikke involveres i denne innrapporteringen av inntektsregnskaper eller ha noen kontroll med det som rapporteres inn fra partiene.

2. Utbetaling av tilskudd
Fylkesmennene skal fra og med 2006 utbetale tilskuddet på post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner.

Satsene for stemmestøtte og grunnstilskudd på regionalt og lokalt nivå beregnes av FAD på bakgrunn av Stortingets årlige bevilgninger og den offisiell valgstatistikken fra sist foregående kommunestyre- og fylkestingsvalg. Satsene sendes fylkesmennene i årlige rundskriv. I tillegg legges SSBs spesialutkjøringer fra valgstatistikken ut på fylkesmennenes webside og på departementets hjemmeside (ODIN). Disse tabellene kan også fås ved direkte henvendelse til departementet, jf nedenfor. SSBs utkjøringer/oversikter viser stemmeantallet til støtteberettigede partier, herunder hvilke partier som er berettiget grunntilskudd på lokalt og regionalt plan . Fylkesmennene skal benytte disse tabellene sammen med departementets satser for beregning av tilskudd til den enkelte mottaker. Årets satser framgår av avsnittet nedenfor.

Det legges opp til én utbetaling per år. I hht til resultatkravet i embetsmannsoppdraget, skal tilskuddene utbetales innen første kvartal. Dette forutsetter imidlertid at partiene har søkt om tilskudd innen 15. januar. For sent innkomne søknader behandles senest innen tre måneder etter at søknad med ovennevnte opplysninger er mottatt.

Satser for 2006
For å beregne tilskuddet for 2006 til det enkelte partilag, skal følgende satser benyttes sammen med de fire tabellene fra SSB:

Post 71.01

Støtte pr. stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner


kr 11,12

Post 71.02

Grunntilskudd til de politiske partiers kommuneorganisasjoner


kr 1 025,46

Post 73.01

Støtte pr. stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner


kr 26,11

Post 73.02

Grunntilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner


kr 37 120,81

Post 75

Støtte per stemme til partienes fylkesungdomsorganisasjoner


kr 1,50

Merk at grunntilskuddet er en fast sats uavhengig av antallet representanter! Det gis derfor kun ett grunntilskudd per parti.

Regneeksempler
I tilfelle det skulle være uklarheter knyttet til bruk av tabellen ovenfor og SSBs oversikter over valgresultatene, håper vi at følgende regneeksempler kan være til hjelp:

Eksempel 1
Miljøpartiet De grønne i Nesodden kommune fikk 195 stemmer ved 2003-valget. Partiet fikk også inn minst én representant i kommunestyret. Tilskuddet for 2006 blir:

Stemmestøtte: 195 x 11,12 kr = 2 168,40 kr
Grunntilskudd: 1 025,46 kr
Sum:………………………….. 3 193,86 kr

Eksempel 2
Kystpartiet i Karmøy fikk 88 stemmer ved 2003-valget. Dette utgjorde kun 0,6 prosent av stemmene og var ikke nok til at partiet fikk representasjon i kommunestyret. Tilskuddet for inneværende valgperiode består derfor bare av stemmestøtte:

Sum tilskudd (stemmestøtte): 88 x 11,12 kr = 978,56 kr

Eksempel 3
Høyre i Østfold fikk 14 052 stemmer ved 2003-valget. Fylkeslaget er også berettiget grunntilskudd. Unge Høyres lag i Østfold er derfor i 2006 berettiget følgende tilskudd over post 75:

14 052 x 1,50 kr = 21 078 kr

Eventuelle spørsmål, herunder ønske om direkte tilsendelse av SSBs tabeller, kan sendes per e-post til:

jon@fad.dep.no

Med hilsen

John Stanley Engstrøm
ekspedisjonssjef (e.f.)

Jens-Oscar Nergård
rådgiver

Vedlegg: