Statsbudsjettet 2008. Statlig støtte til registrerte politiske partier, satser for utbetaling

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2008 i tilknytning til partiloven.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2008 i tilknytning til partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102). FAD har ved utsendelsene av rundskrivet avventet Partilovnemndas vedtak av 7.1.2008 av relevans for administreringen av regelverket. Dette rundskrivet vil også bli lagt ut på FADs hjemmeside på regjeringen.no og FM-nett.

Det vises til FADs brev av 18.12.2007 til fylkesmennene om innføring av nytt elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem og til avholdt kurs i Trondheim 30. og 31. januar i år om systemet. Det vises også til FADs brev til fylkesmennene om Partilovnemndas vedtak om tilbakeholdelse av støtte over kap 1530 Tilskudd til de politiske partiene for 2008. Generell informasjon om partistøtteordningen, herunder tidligere rundskriv og brev, kan finnes på regjeringen.no.

Ved utbetaling av støtte for 2008 legges satsene i dette rundskrivet til grunn sammen Statistisk sentralbyrås (SSBs) offisielle valgstatistikk for kommunestyre og fylkestingsvalget 2007, jf siste avsnitt.

Kort om administrative forhold
Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene ble vedtatt og sanksjonert den 17. juni 2005, jf. Ot. prp. nr. 84 (2004-2005) Om lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) og Innst. O. nr. 129 (2004-2005) fra Stortingets familie-, kultur-, og administrasjonskomité. De administrative oppgavene i tilknytning til loven er lagt til FAD og fylkesmennene. SSB skal innhente, sammenstille og offentliggjøre informasjon om partienes inntekter. Fylkesmennene overtok fra 1.1.2006 de oppgaver som kommuner og fylkeskommuner tidligere hadde med å betale ut statlig tilskudd til kommune- og fylkespartiene over kapittel 1530 Tilskudd til de politiske partiene.

Fra 2008 skal det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystem, som Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utviklet på oppdrag fra FAD, benyttes ved registrering og utbetaling av tilskudd til de politiske partiene. Det vises til nærmere informasjon i brev av 18.12.2007.

FAD har satt søknadsfristen for tilskudd for hele valgperioden til 15. februar 2008.

Det følger av partiloven §§ 11, 12 og 13 annet ledd at søknad om støtte første år etter valg anses å gjelde hele valgperioden så lenge søker ikke gir annen underretning i perioden. I hht Partilovnemndas uttalelse i sak 35-06 vil partilag som av ulike grunner ikke søker om tilskudd i 2008, likevel kunne søke om tilskudd innen 15. februar 2009, da for de resterende tre årene av valgperioden. Det er et krav om at partilaget må eksistere på søknadstidspunktet. Partilag som oversitter søknadsfristen blir ikke fratatt den støtten det eventuelt har krav på etter loven. om laget kan sannsynliggjøre at det har eksistert hele året.

Departementet har 16.1.2008 mottatt en henvendelse fra generalsekretærene i de politiske ungdomspartiene AUF, SU, Unge Høyre, FpU, KrFU, Unge Venstre og Senterungdommen vedrørende tilskuddssøknader for partilag. I brevet viser en til at FADs brev av 27.11.2007, med informasjonen om det elektroniske søknadsbehandlingssystem sendt alle registrerte politiske partiers hovedorganisasjoner, likevel ikke har nådd alle ungdomsorganisasjonene på nasjonalt og fylkeskommunalt nivå. Det bes i den sammenheng om at søknadsfristen for fylkesungdomsorganisasjonene forlenges til 1. mars 2008.

FAD legger til grunn at søknadsfristen for fylkesungdomspartiene praktiseres med nødvendig fleksibilitet slik at anmodningen fra generalsekretærene i de politiske ungdomspartiene imøtekommes.  

Utbetaling av tilskudd i 2008
Fylkesmennene skal i 2008 utbetale tilskuddet på post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner.

Satsene for stemmestøtte og grunnstøtte på regionalt og lokalt nivå beregnes av FAD på bakgrunn av Stortingets årlige bevilgninger og den offisielle valgstatistikken fra sist foregående kommunestyre- og fylkestingsvalg. Satsene sendes fylkesmennene i årlige rundskriv og legges for øvrig automatisk inn i saksbehandlingssystemet sammen med statistikkgrunnlaget. 

Satser for 2008
Ved beregning av tilskuddet for 2008 til det enkelte partilag, skal følgende satser benyttes sammen med tabellene fra SSB:

Post 71.01 Støtte pr. stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner  Kr 11,53
Post 71.02 Grunnstøtte til de politiske partiers kommuneorganisasjoner Kr 1 101
Post 73.01 Støtte pr. stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner   Kr 26,11
Post 73.02  Grunnstøtte til de politiske partiers fylkesorganisasjoner   Kr 40 248
Post 75 Støtte per stemme til partienes fylkesungdomsorganisasjoner  Kr 8,25

Til tross for at bevilgningen på kap 1530 post 71, og 73 og 75 har økt fra 2007 til 2008, er enkelte av satsene redusert fra i fjor. Dette skyldes at kommunestyre og fylkestingsvalget 2007 har medført en forholdsmessig større økning i tilskuddsberettigede stemmer sammenliknet med bevilgningsøkningen.

Merk at grunnstøtten er en fast sats uavhengig av antallet representanter! Det gis derfor kun ett grunnstøttebeløp pr parti. Felleslister, bestående av kun registrerte partier, tildeles ett grunnstøttebeløp pr. liste. Det vises forøvrig til Partilovnemndas uttalelser i sak 4-06 og 10-06 om felleslister som kan finnes på:
www.partilovnemnda.no

Eventuelle spørsmål om det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet kan sendes til:
Arne.Sandnes@fmsf.no

Eventuelle spørsmål til rundskrivet kan sendes til:
jon@fad.dep.no


Med hilsen

Christian Fredrik Horst
avdelingsdirektør(e.f.) 

Jens-Oscar Nergård
seniorrådgiver