Statstilsette i tal

Lommestatistikk for statsforvaltninga 2006 er ei brosjyre med fakta om dei statstilsettes alder, lønn, utdanning og sjukefråvær.

Lommestatistikk for statsforvaltninga 2006 er ei brosjyre med fakta om dei statstilsettes alder, lønn, utdanning og sjukefråvær.

Brosjyren gir svar på spørsmål om statlege tilsette som: Kor mange er heiltidstilsett og kor mange jobbar deltid? Kva tener dei? Kor mange har fast jobb og kor mange er mellombels tilsett? Kor stor er kvinnedelen blant staten sine leiarar?

Brosjyren inneheld statistikk for tilsette i den statlege forvaltninga i Noreg. Statistikken er i hovudsak basert på tal henta frå Statens sentrale tenestemannsregister og omfattar alle statlege verksemder der arbeidstakarane får lønns- og arbeidsvilkår fastsette etter staten sitt lønnsregulativ.

Statistikken er også utgitt på engelsk:
Pocket Statistics on Government Employees 2006 (PDF)