Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Status for tiltakene per desember 2014.

Denne statusrapporten ble erstattet av statusrapport fra 10. juni 2015.

1. Forskningsstrategi

Ansvarlig departement: BLD

BLD er i gang med å inngå avtale med Konsortium for forsking om terrorisme og internasjonal kriminalitet v/Politihøgskolen i Oslo om en kunnskapsoppsummering. Denne skal leveres innen utgangen av april 2015.  Hensikten er å utforme en oppsummering som systematiserer og analyserer dokumentasjon og forskning etter område, tema og problemstillinger. Videre skal den vurdere statusen for kunnskapen opp mot hva det kan, bør og vil være nødvendig å vite mer om for å kunne utforme effektive tiltak for å forebygge rekruttering til ekstremistiske grupperinger. Alle former for voldelig ekstremisme skal omfattes av kunnskapsoppsummeringen.

Rapportering fra departementene om deres  forskningsprosjekter/eventuelt forskningsplaner innenfor feltet radikalisering og voldelig ekstremisme som vil iverksettes eller er iverksatt         

Forsvarsdepartementet (FD) Støtte til forskning om radikalisering og voldelig ekstremisme gis primært gjennom støtte til forskningsprosjektet TERRA ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). I den gjeldende prosjektperioden (2013–2015) bidrar forsvarssektoren med 17,4 millioner av 20,6 millioner kr. totalt. Våre bidrag fordeler seg på 6,9 millioner i basismidler fra FFI, 6,9 millioner i strategiske midler fra FD og 3,6 millioner fra Etterretningstjenesten. FD vil i tillegg finansiere et FFI-prosjekt om bruken av irregulære krigere i Ukraina (150 000 kr.) og et FFI-prosjekt om de militærstrategiske konsekvensene av de svake statsstrukturene og fremveksten av terrorgrupper i det utvidede Midtøsten (150 000 kr.). I forbindelse med FOU-søknadsprosessen har FD mottatt flere søknader knyttet til temaet radikalisering og voldelig ekstremisme. Søknadene vil behandles innen utgangen av 2014.

Forskning på terrorisme har vært et av FFIs hovedfokus siden 1999, primært knyttet til militant islamisme. Forskningen har blant annet vært rettet mot å frembringe relevant kunnskap om terroraktører: hvordan aktørene radikaliseres og rekrutteres, hvordan de opererer og hva som motiverer dem. Forskningsfokuset har i senere år blitt utvidet til å omfatte høyreekstremisme i Europa og militant islamisme i Norge. TERRA har videre flere pågående prosjekter knyttet til fremmedkrigervirksomhet i Syria og Irak. Det bør i denne sammenheng også nevnes at FFI som en del av regjeringens handlingsplan har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å gjennomføre et forskningsprosjekt knyttet til fremmedkrigervirksomhet. I perioden 2013–2015 har TERRA gjennomført og planlagt studiene som listet i oversikten under. Oversikten viser hvilket år prosjektene startet. Det påpekes at studieporteføljen er i kontinuerlig videreutvikling, og erfaringsmessig påvirkes av uforutsette hendelser og utviklingstrekk. 

2013

 • Studie om radikal islamisme i Norge
 • Studie om jihadisme i Egypt
 • Avhandling om opprørsbevegelsen i Irak
 • Studie om jihadisme i Nigeria/Vestafrika
 • Jihadisme i Mali
 • Jihadisme i Tyrkia
 • Pilotstudie om høyrekstremisme i Russland
 • Høyreekstreme grupper i Europa
 • Jihad i Syria/fremmedkrigere
 • Militant islamisme i Europa
 • CBRN på nett
 • Soloterrorisme
 • Nettekstremisme
 • Tillitt på jihadistfora

2014

 • Studie om jihadisme i Afghanistan og Pakistan
 • Terrorfinansiering
 • Infiltrasjon
 • Russlands bruk av irregulære krigere i Ukraina 

2015

 • Autoritet i jihadgrupper
 • Taktiske beslutningsprosesser, internasjonalisering
 • Nye jihad- ideologier, ISIL-ideologi
 • Terrorfinansiering 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Se rapportering på tiltakene 2 og 3. 

Departementers bidrag til forskningsnettverk SAMRISK II i regi av Forskningsrådet  er et handlingsrettet program om samfunnssikkerhet som startet i 2013 og vil gå over en periode på fem år. Den årlige bevilgningen er på totalt 20 mill. kr. Formålet med programmet er å øke kunnskapen om trusler, farer og sårbarhet. Oppmerksomheten retter seg bl.a. mot forebygging av terrorisme og andre tilsiktede handlinger med stort skadepotensial. Dette er langsiktig kunnskapsbygging, og det er satt i gang flere prosjekter i høst, bl.a. om temaer knyttet til radikalisering, økt risiko ved digitalisering og organisering av sikkerhets- og krisehåndtering. Totalt budsjett i 2014 er 21 mill. kr, hvorav JD har 13,5 mill, KD 4,5 mill., SD 2 mill. og FD 1 mill. kr.

Konsortium for forskning om terrorisme og internasjonal kriminalitet Radikalisering og voldelig ekstremisme er et av elementene som er aktuelle innenfor konsortiets ramme. Konsortiet består av forskere fra NUPI, FFI og PHS som jobber med kortsiktige og langsiktige forskningsprosjekter på feltet, oppdragsforskning for konsortiets medlemmer, seminarer og annen formidling og utvikling av kunnskap. JDs andel av budsjettet er på kr. 800 000, UDs 350 000 kr. og BLDs 200 000 kr. 

Annen forskning av relevans Helse- og omsorgsdepartementet (HOD): I forbindelse med tiltak 4 : ”Utvikle kompetanse på helsesektorens arbeid med voldelig ekstremisme”, har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) påbegynt arbeidet med å utvikle et program for det videre arbeidet. 

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD): ASD har igangsatt flere forskningsprosjekter med formål å få mer kunnskap om marginalisering og utenforskap blant utsatte unge. For 2014/2015 gjelder:

 • Insentiver ved individstønad for unge
 • Resultater og effekter av ungdomsinnsatser i Norden for unge med nedsatt arbeidsevne
 • Kontaktpersoner i NAV for oppfølging av unge
 • SSB-prosjekt om NEET (unge utenfor jobb og utdanning)
 • Unge mottakere av helserelaterte ytelser 

ASD finansierer VAM-programmet i Norges forskningsråd sammen med blant annet BLD. Det vises til programplanen for VAM og de to prioriterte forskningsområdene «Sosial ulikhet og inkludering» (jf. kap. 4.2.5) og «Barn og unges oppvekstsvilkår» (jf. kap. 4.2.8). Det er det sistnevnte forskningsområdet som eksplisitt omtaler tema radikalisering: «(...) Hvilke faktorer skaper og motvirker fremmedgjøring, kulturell tilbaketrekking eller politisk radikalisering?(...)» 

2. Forskning om lokalt forebyggingsarbeid       

Ansvarlig departement: JD

Det er igangsatt et forskningsprosjekt i samarbeid med Kommunesektorens organisasjon KS for å kartlegge arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene. Målet er å bidra til at kunnskap om effektive forebyggende tiltak deles på lokalt nivå. NIBR skal gjennomføre prosjektet, som skal gå over to år. Det er fem utvalgte casekommuner: Fredrikstad, Larvik, Kristiansand, Oslo og Sarpsborg. Ca 25 ytterligere kommuner vil inviteres til workshops i regi av prosjektet. Hensikten med workshopene er å hente ut og spre kunnskap blant kommunene allerede underveis i prosjektperioden.

3. Forskning om radikaliseringsprosesser og motivasjonsfaktorer knyttet til fremmedkrigere

Ansvarlig departement: JD

JD har satt i gang forskningsprosjektet. Prosjektet gjennomføres av FFI, og skal være ferdig i juni 2015. Bakgrunn for prosjektet er vårt behov for mer kunnskap om norske fremmedkrigere som har reist til Syria og deres kapasitet og intensjon om å bruke vold etter at de returnerer til Norge. Oppstartsmøte er avholdt. JD sitter i referansegruppen for prosjektet.

4. Utvikle kompetanse på helsesektorens arbeid med voldelig ekstremisme

Ansvarlig departement: HOD

Det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), som i samarbeid med andre relevante miljøer, skal gjennomføre tiltaket. NKVTS har påbegynt arbeidet med å utvikle et program for det videre arbeidet.

5. Dialogkonferanser for ungdom

Ansvarlig departement: BLD

BLD har lyst ut 200 000 kr. til frivillige aktører for å at disse skal arrangere konferanser og tilrettelegge for at ungdom kan diskutere spørsmål knyttet til radikalisering og voldelig ekstmreisme. Temaer som medbestemmelse, demokrati, ytringsfrihet og tilhørighet vil også inkluderes. BLD har mottatt ti søknader på til sammen 438 245 kr. Det er stor bredde blant  søkerne. Hvem som skal motta midler er til vurdering. Konferansene skal arrangeres våren 2015.

6. Utarbeide veiledningsmateriell        

Ansvarlig departement: JD

Det skal utarbeides veiledningsmateriell rettet mot førstelinjen og privatpersoner som er bekymret for at noen er i en radikaliseringsprosess. Materiellet skal publiseres digitalt og oppdateres jevnlig. Den tverrdepartementale gruppen (jf. tiltak 11) har hatt et møte med SaLTo, som våren 2014 utarbeidet en veileder for håndtering av bekymring ved hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant unge. Nylig har også Trondheim utarbeidet en egen versjon av denne veilederen. JD har vært i dialog med SaLTo om behovene for å videreutvikle veiledningsmateriellet. En disposisjon til hovedveileder og liste over relaterte veiledere (eks. exit/mentor, familieveiledning) er forelagt den tverrdepartementale gruppen for innspill. . Hovedveilederen skal etter planen ferdigstilles tidlig i 2015. Dette arbeidet må også ses i sammenheng med SMKs prosjekt rettet mot kommunene.

7. Styrke kunnskapen gjennom utdanningene i justissektoren              

Ansvarlig departement: JD

KRUS: Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) følger opp tiltaket gjennom styringsdialogen med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). KDI skal blant annet ta dette opp i forbindelse med gjennomgangen av opplæringsplanen til fengselsaspirantene, og fastsettelse av kursvirksomheten ved KRUS for kommende år.

PHS: I bachelorutdanningen ved PHS er det allerede fokus på radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder i undervisningen i forebyggende politiarbeid og nytt tema om digitalt politiarbeid. Fokuset blir ytterligere styrket fremover. Forebyggingsperspektivet skal styrkes gjennomgående i både grunn- og etterutdanningene, inkludert i ledelseskurs. På etter- og videreutdanningsnivå vil radikalisering inngå som ett av flere tema i kurset flerkulturell forståelse.

8. Regionalt arbeid med kompetanse i helsesektoren

Ansvarlig departement: HOD

Alle fem RVTSer har fått i oppdrag å bygge opp kompetanse på radikalisering og voldelig ekstremisme.  RVTS-øst er gitt en spissfunksjon blant RVTSene og skal koordinere sentrenes arbeid. Det er rekruttert en prosjektleder og det er laget en foreløpig plan for arbeidet.  EUs radikaliserings­nettverk innen helse (RAN)har kurset alle RVTSene gjennom et todagers opplæringsprogram ”Train – the trainers” i  november 2014.

Det er foreslått et nytt tiltak: For 2015 er det foreslått en bevilgning på 2,5 mill. kroner for at RVTSene skal gjennomføre opplæring etter ran-modellen av ledere i tjenestene.

9. Utvikle læringsressurser til bruk i ungdomsskolen og videregående opplæring

Ansvarlig departement: KD

Kursopplegget Dembra er under utvikling for å støtte ungdomsskoler og videregående skoler i arbeidet med forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Det utvikles også ressurser om radikalisering og voldelig ekstremisme for ungdomstrinnet og videregående skoler gjennom Dembra. Opplegget utvikles av HL-senteret, Det Europeiske Wergelandsenteret og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Kursopplegget skal tilbys nasjonalt fra 2015.

10. Nasjonal konferanse om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Ansvarlig departement: JD

JD avholdt årets konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme på PHS 6. november. Kvelden før konferansen inviterte JD den tverrdepartementale gruppen og referansegruppen til et seminar for å få innspill til arbeidet med planen og forslag til nye tiltak. Norges delegasjon til EU avholdt også en radikaliseringskonferanse i Brussel 6. november.

11. Styrke den nasjonale koordineringen

Ansvarlig departement: JD

Det er etablert en tverrdepartemental gruppe som skal følge opp handlingsplanen. Gruppen ledes av JD og møtes jevnlig. Det er etablert en kontaktgruppe bestående av relevante direktorater (POD, PST, UDI, IMDi, KDI, BUFdir, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Nav). Kontaktgruppen har hatt et møte i august i år, og vil møtes igjen tidlig i 2015. JD har også etablert en referansegruppe bestående av representanter fra organisasjoner, akademia og utvalgte kommuner. Det første møtet med referansegruppen ble avholdt 5. november, jf. tiltak 10. Disse tre gruppene sikrer en god forankring av arbeidet hvor en rekke aktører gir sine innspill til departementene.

12. Styrke den sentrale rådgivende forebyggingen ved PST

Ansvarlig departement: JD

PST/DSE (Den sentrale enhet) har løpende samarbeid med minoritetskontaktene og ekstremistkontaktene (politikontakter) ved Oslo politidistrikt. Lignende samarbeidsmodeller er også i drift mellom PST-enheter og politidistrikter mange steder i Norge. Et malforedrag for gjennomføring av dialogmøter og bevisstgjøring for lokalt politi og andre lokale forebyggere i kommunene er under utarbeidelse. Videre er det gjennomført presentasjoner for den operative styrken ved Grønland politistasjon i Oslo og for GU3 politistudenter ved PHS Stavern og Bodø. Flere PST-enheter har gjennomført dialogmøter og deltatt på lokale radikaliseringskonferanser. PST har deltatt i arbeidet med å utvikle veiledere lokalt (i Oslo og Sør-Trøndelag) for hvordan forebygge radikalisering og håndtere voldelig ekstremisme. Det er gjennomført oppstartsmøte for alle forebyggende politikontakter og PST. 22 politidistrikter deltok på møtet, i tillegg til JD og POD. Det planlegges for jevnlige oppfølgingsmøter. DSE har utarbeidet en informasjonspakke bestående av ulike veiledere til alle politikontaktene og representanter fra PST-enhetene.

Styrket kapasitet for å forebygge radikalisering: I budsjett for 2015 foreslår regjeringen å sette av 8,8 millioner kroner for å styrke PSTs spaning og informasjonsinnhenting på nye kommunikasjonsplattformer og andre radikaliseringsarenaer.

13. Forankre ansvar for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i politidistriktene

Ansvarlig departement: JD

Forebyggingskontakter etableres i Oslo, Asker og Bærum, Romerike, Østfold, Hordaland, Søndre Buskerud og Telemark politidistrikter. Stillingen i Østfold er allerede på plass, mens de øvrige er utlyst og er i en ansettelsesprosess. De tildelte årsverkene skal være en 100 % ressurs i distriktet som skal fungere som forebyggingskontakt og koordinator ved bekymring om radikalisering og voldelig ekstremisme, gi råd og videreformidle henvendelser til rette instans i samråd med lokalt PST. POD har bedt alle politidistrikter om at tilsvarende forebyggingsressurser, som skal fungere som kontaktpunkt, etableres ved alle landets politidistrikter. Politidistriktene har frist til 18. desember 2014 med å innrapportere status på arbeidsrutiner, organisering og forankring av arbeidet.

POD har initiert strategisk dialogarbeid med ledere av Islamsk råd og andre paraplyorganisasjoner med påvirkningskraft i lokalsamfunn. Formålet er å skape gjensidig tillitt og forståelse for politiets rolle i arbeidet. Den ønskede effekt av dette er at distriktene får et bredere spekter av lokale organisasjoner hvor det kan knyttes kontakter.

PST har tydeliggjort ansvarsfordelingen i henhold til handlingsplanen ved flere anledninger, herunder i ledersamlinger. Det er gjennomført et oppstartsmøte ved DSE.

14. Støtte til frivillige aktører som arbeider med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

Ansvarlig departement: BLD

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD) For 2014 har BLD tildelt LNU (Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) 200 000 kr. ekstra til støtteordningen «mangfold og inkludering»».  BLD vil motta årlig rapportering fra LNU på støtteordningen 1. mars 2015.

I tillegg har BLD innhentet rapportering fra departementene om egne tilskuddsordninger som rettet seg inn mot frivillige aktører som arbeider med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Følgende er rapportert inn til BLD:

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) ASD har tilskudd til ulike frivillige organisasjoner og stiftelser som på ulike måter jobber mot sosial og økonomisk ekskludering av vanskeligstilte.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) JDhar en egen tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak. Frivillige og andre ideelle organisasjoner, samt private aktører kan søke om midler fra denne tilskuddsordningen. Forvaltningen av tilskuddsordningen er fra 2014 delegert til Politidirektoratet. Om lag kr. 6,8 mill. kr. er utlyst og fordelt i 2014 under denne tilskuddsposten. Tiltak særlig rettet mot barn og unge er prioritert under denne tilskuddsordningen. Radikalisering og hatkriminalitet (kriminalitet motivert av hat/fordommer på grunnlag av etnisk tilhørighet, religion eller seksuelle orientering m.m.) er satt inn som prioriterte områder i kriteriene for tildeling. Flere organisasjoner har i 2014 mottatt støtte med utgangspunkt i søknader som konkret omhandler forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kulturdepartementet (KUD): KUD gir årlige tilskudd til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge. Rådene jobber bredt med dialog og samarbeid på tros- og livssynsområdet og arbeider i tillegg med forebygging av radikalisering. KUD har utlyst  1,5 millioner kr. til prosjekter/tiltak til dialog og forebygging av radikalisering. Søknadsfristen var 12. november. Fordelingen av midlene er ikke endelig avklart.

15. Styrke tros- og livssynsdialogen      

Ansvarlig departement: KUD

Kulturdepartementet har lyst ut 1, 5 mill. kr. til prosjekter for tros- og livssynsdialog og mot radikalisering. Søknadsfristen var 12.  november 2014. Departementet har mottatt vel 70 søknader fra kommuner, tros- og livssynssamfunn og frivillige organisasjoner. Kulturdepartementet behandler nå søknadene. Tildelingen skal være klar innen 15. desember 2014.  

Kulturdepartementet har over flere år gitt tilskudd til tre råd for tro og livssyn: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges kristne råd og Islamsk Råd Norge. Det vil også bli gitt tilskudd til rådene i 2015. Rådene er i seg selv eksempler på intrareligiøse og interreligiøse dialogtiltak. Kulturdepartementet har jevnlige møter med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og møter med de to andre rådene ved behov. Radikalisering er et av svært mange temaer som tas opp med rådene.   

Kulturminister Torhild Widvey var i Tromsø og åpnet seminaret Religion, Dialog og ytringsfrihet som Kunnskapssenteret i nord ved Universitetet i Tromsø arrangerte 8. november 2014. Seminaret  har mottatt støtte fra Kulturdepartementet. Statsråden deltok på dialogmøte i Sarpsborg den 10. oktober i regi av Den norske kirke i samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn i Østfold. Temaer som ble tatt opp var arbeidet med religionsdialog i Østfold og innsatsen mot radikalisering. Statsråden besøkte også en moske i Sarpsborg.   

16. Livssynsmedarbeider i kriminalomsorgen

Ansvarlig departement: JD

Kriminalomsorgen skal etablere et team av livssynsmedarbeidere med base i Oslo fengsel, som også kan bidra ved øvrige enheter på Østlandet. KDI og JD samarbeider med KUD om å styrke livssynstjenesten i kriminalomsorgen og omfordele ressurser, slik at det kan etableres et faglig robust team på tvers av trosretninger. Høsten 2014 har det vært dialog mellom KUD og KDI for å utveksle erfaringer om livssynsmedarbeidere i helsesektoren.

17. Utarbeide veiledningsmateriell for individuelt tilpassede mentor- og exitordninger

Ansvarlig departement: JD

Arbeidet er i en planleggingsfase. Det har vært kontakt med flere land, også Danmark, om blant annet deres EXIT-program. Den kunnskapen vil være viktig i vårt nasjonale arbeid med en EXIT-ordning. JD er kjent med at det pågår flere lokale initiativ og vil dra veksler på disse. Prosess og fremdriftsplan for arbeidet har blitt diskutert med relevante departementer og direktorater, jf. tiltak 6.

18. Mentorordning i kriminalomsorgen

Ansvarlig departement: JD

KDI er i gang med arbeidet med å fastsette mål og rammer for hvordan en slik ordning kan gjennomføres i norsk kriminalomsorg. KDI jobber med å utarbeide rammer og innretning for en slik ordning. Prosjektbeskrivelse ferdigstilles og behandles i KDIs ledergruppe første kvartal 2015.

19. Veiledning til foreldre og foresatte

Ansvarlig departement: BLD

BLD har gitt Bufdir i tillegg til tildelingsbrev følgende oppdrag: «Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal utvikle og prøve ut opplegg for veiledning av foreldre som har en bekymring overfor sine barn knyttet til radikaliser­ing og voldelig ekstremisme. Program for foreldreveiledning legger til rette for at foreldre kan møtes og, sammen med sertifiserte veiledere, ta opp utfordringer, drøfte ulike spørsmål og utveksle erfaringer.». Bufdir er i gang med å utvikle og prøve ut opplegget. Innfasing av opplegget vil skje i 2015.

20. Strafferegulering av privates deltakelse i væpnet konflikt

Ansvarlig departement: JD

Regjeringen har sendt på høring et lovforslag som forbyr privatpersoners deltakelse i væpnet konflikt. Høringsfristen utløp 3. oktober, noen fikk forlengelse til 15. oktober. JD har nå saken til behandling.

21. Utvisning av utlendinger som har begått krigsforbrytelser mv.

Ansvarlig departement: JD

Utlendinger som er radikalisert og har gjort seg skyldig i alvorlige forbrytelser i utlandet, skal ikke få mulighet til å etablere seg i Norge og skape nye miljøer og plattformer for radikalisering. Målet er at dette skal virke preventivt tidlig i en radikaliseringsprosess. Forslag til lovendring vil bli sendt på høring. Høringsbrev er under arbeid.

22. Varsling ved hjemkomst av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)

Ansvarlig departement: JD

PST har etablert rutiner for å varsle hjemkommunene, og disse er tatt i bruk. Det er per nå varslet om 4-5 hjemvendte fremmedkrigere. Det er utarbeidet en analyserapport om hjemvendte fremmedkrigere fra Syria. På bakgrunn av denne anbefales det iverksettelse av ulike mottiltak. Arbeid med å legge individuelle forebyggingsplaner er godt i gang. PST har berammet møte med KS og med RVTS for videre oppfølging.

POD har utviklet nasjonale rutiner for politidistriktenes håndtering av varsler fra PST videre til kommunene. POD har instruert politimestrene om at varslingspunktet i kommunene er den kommunale ledelsen ved rådmannen. Dette er godkjent av Kommunesektorens organisasjon KS.

23. Oppfølging av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)

Ansvarlig departement: HOD

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) skal bistå helsetjenestens arbeid med voldelig ekstremisme, jf. tiltak 8. Det igangsettes et utviklingsprosjekt som omhandler hvordan personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet utenfor regulære væpnede styrker (fremmedkrigere), og deres familier, skal følges opp. Det gjelder spesielt med hensyn til voldsrisikovurdering og traumeutsatthet. I utviklingsprosjektet skal bl.a. følgende inngå:

a) Det er utarbeidet en skoleringspakke for kommunale psykososiale kriseteam, "Når krisen rammer". Denne skal utvides med en modul om voldelig ekstremisme. b) Eksisterende verktøy for voldsrisikovurdering skal gjennomgås for også å dekke voldelig ekstremisme. c) Traumefokusert behandling for barn og unge styrkes i spesialisthelsetjenesten. Traumekompetansen i tilbudet for voksne skal gjennomgås i samarbeid med de regionale helseforetakene. 

Status: a) Oppdrag om e-læringspilot er gitt og modulen skal være ferdig 1. mars 2015. b) Oppdrag gitt til RVTS-Øst i samarbeid med de andre RVTSer og andre relevante miljøer. c) Traumefokusert behandling for barn og unge er foreslått styrket i 2015 budsjettet. RVTSene og tjenesten skal vurdere tilbudet til voksne. 

Det er i budsjettet for 2015 foreslått 5 mill. kroner til å bearbeide traumemetoden  for voksne og styrke tilbudet i spesialisthelsetjenesten.  

24. Styrke politiets tilstedeværelse på internett

Ansvarlig departement: JD

Det er under etablering en gruppe på Kripos som skal styrke politiets forebyggende arbeid på nett. Gruppen skal blant annet være til stede på nettsteder som kan bidra til å fremme radikalisering og voldelig ekstremisme. Kripos har vært på en studietur til Finland for å se på deres erfaringer og praksis med tilsvarende ordninger. I en rapport til POD har Kripos foreslått en rekke rutinetrinn for å styrke dette arbeidet. De foreslåtte tiltakene er til vurdering i POD.

25. Forebygge diskriminering, trakassering og hatefulle ytringer på internett

Ansvarlig departement: BLD

BLD har i 2014 støttet kampanjen Stopp hatprat på nett. Kampanjen er knyttet til Europarådets kampanje Young people combating hate speech online. Midlene skal benyttes til å forebygge diskriminering, trakassering og hatefulle ytringer på internett og støtte ungdom og grupper i samfunnet som kan være spesielt utsatt for dette. Tiltaket skal motvirke diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet og religion, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne. Skeiv Ungdom mottar midlene på vegne av Stopp hatpratkomiteen. BLD vil motta rapportering på iverksatt tiltaket 1. juni 2015.

26. Forebygging av hatretorikk

Ansvarlig departement: KD

EWC (Wergelandssenteret) har oversatt læringsboka «Bookmarks» (Europarådet) til norsk. Den vil bli brukt i kurs for lærere. Eksperter fra EWC vil holde foredrag samt øvelser fra boka for hele lærerstaben ved interesserte skoler. De vil også bruke boka som grunnlag for et heldagskurs som del av Utdanningsforbundets kursserie. Kurset vil også bli tilbudt som et oppfølgingskurs til lærere som har deltatt i Dembra, jf. tiltak 9. EWC skal samle, systematisere og gjøre enkelt tilgjengelig diverse ressurser knyttet til hatprat og relaterte tema.

27. Øke kunnskapen om hvordan motvirke uønskede opplevelser på internett

Ansvarlig departement: KD

Det utvikles nettressurs som tar for seg rapporteringsmuligheter og personverninnstillinger på nett. Målet er å gi barn og unge kunnskap om hva de skal gjøre dersom de opplever uønskede ting på nett. Nettressursen sees i sammenheng med utvikling av e-modul om digital mobbing og krenkelser. Prosjektgruppe er etablert og består av HL-senteret, Læringsmiljøsenteret, EWC, IKT-senteret og Udir. Tentativ lansering er september 2015.

28. Styrke arbeidet mot hatytringer og radikalisering på internett

Ansvarlig departement: KUD

Medietilsynet arrangerte UNG & DIGITAL-konferansen med tittelen ”Hva kan gjøres for å forebygge hatytringer og radikalisering på nett?” 27. oktober 2014. Det var stor oppslutning om konferansen. Det var innledere og deltakere både fra offentlig sektor og frivillige organisasjoner på konferansen.

29. Styrket nordisk samarbeid

Ansvarlig departement: JD

Det er etablert et formelt nordisk nettverk for å sikre effektiv informasjonsutveksling mellom de nordiske land om forebygging av voldelig ekstremisme. En samarbeidsavtale er utarbeidet av Danmark og godkjent av Norge. De andre landene har den til godkjenning. Det er berammet et politisk møte i nettverket i januar som finner sted i Oslo. Som forberedelse til dette har Norge v/JD invitert til et møte på administrativt nivå den 12. desember.

30. Europeisk og globalt samarbeid      

Ansvarlig departement: UD

Handlingsplan mot voldelig ekstremisme på Afrikas horn Norge samarbeider med Tyrkia og landene i regionen om å utarbeide en handlingsplan mot voldelig ekstremisme på Afrikas horn. I utarbeidelsen av handlingsplanen konsulteres myndigheter og andre relevante aktører. Planen utarbeides innen rammen av Global Counterterrorism Forums (GCTF) arbeidsgruppe for Afrikas horn og skal presenteres på plenumsmøtet i 2015.

Nytt fond for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Norge har deltatt i en prosess som har ledet frem til etableringen av et nytt globalt fond for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – Global Coummunity Engagement and Resilience Fund (GCERF). 

Konsortium for forskning om terrorisme og internasjonal kriminalitet UD har støttet Konsortium for forskning om terrorisme og internasjonal kriminalitet i 2014 med 250.000 kr. (JD har også støttet konsortiet med 800 000)

Støtte gjennom FN for en helhetlig innsats mot terrorisme og voldelig ekstremisme UD støtter et prosjekt gjennom FNs Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF) som bistår Nigeria og Burkina Faso med å gjennomføre hele den globale anti-terrorstrategien. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er en viktig komponent. UD støtter også et CTITF-prosjekt som bidrar til gjennomføring av FNs globale anti-terrorstrategi i Sentral-Asia, samt et tiltak for å fremme samarbeid mellom landene i Sør-Asia.